PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 44 W SOSNOWCU

RODO

Klauzula informacyjna

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 44 w Sosnowcu informuje szanownych Rodziców, iż:

 • administratorem danych osobowych wychowanków przedszkola oraz ich opiekunów prawnych jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 44 z siedzibą w Sosnowcu, przy ul.Lubelskiej 49;
 • Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 44 Sosnowcu jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.
 • dane osobowe wychowanków i ich opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu realizacji podstawowych zadań statutowych przedszkola: opiekuńczo, dydaktyczno – wychowawczych, w tym:  dla  celów realizacji umów zawartych z przedszkolem oraz  kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • odbiorcą danych osobowych wychowanków i ich opiekunów prawnych są pracownicy przedszkola oraz instytucje upoważnione z mocy prawa;
 • dane osobowe wychowanków i ich opiekunów prawnych będą przechowywane do końca okresu korzystania wychowanka z wychowania przedszkolnego, za wyjątkiem danych zawartych w dziennikach zajęć, które zgodnie z odrębnymi przepisami przechowywane są przez okres 50 lat, natomiast dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji, w przypadku gdy dziecko nie jest wychowankiem przedszkola, przechowywane są do końca roku szkolnego, którego rekrutacja dotyczyła; 
 • opiekun prawny wychowanka przedszkola posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 •  opiekun prawny wychowanka przedszkola ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących wychowanka lub jego opiekuna prawnego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez opiekuna prawnego wychowanka przedszkola danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola  oraz zawarcia umowy o świadczenie usług opiekuńczo, wychowawczo - dydaktycznych przez przedszkole,a nieudostępnienie danych będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do przedszkola;
 • dane udostępnione przez opiekuna prawnego wychowanka przedszkola nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
 • dane udostępnione przez opiekuna prawnego wychowanka przedszkola nie będą podlegały profilowaniu.
 • administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 44 w Sosnowcu, jako Administrator dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.