PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 44 W SOSNOWCU

OPŁATY

 

DRODZY RODZICE !!

  

        Informujemy, że od dnia 1 września 2022 r. dzienna stawka żywieniowa ulega zmianie i będzie wynosić 10,00 zł:

śniadanie -  3,00 zł

obiad -  5,00 zł

podwieczorek- 2,00 zł

 

INFORMACJĘ ODNOŚNIE OPŁAT MOŻNA UZYSKAĆ

WYŁĄCZNIE W PRZEDSZKOLU


  NUMER KONTA NA DOKONYWANIE OPŁAT ZA ŻYWIENIE: 
PKO BP
61 1020 2313 0000 3702 0579 5655

 

Naliczanie opłaty:

 1. Miesiąc rozliczeniowy trwa od pierwszego do ostatniego dnia roboczego miesiąca.
 2. Za korzystanie z żywienia płatność naliczana jest w pierwszym roboczym dniu bieżącego miesiąca, natomiast za korzystanie z godzin odpłatnych w pierwszym dniu roboczym miesiąca kolejnego uwzględniając każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, powyżej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Zwolnieniu z opłaty podlegają dzieci sześcioletnie realizujące obowiązek szkolny oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.
 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwraca się koszt zadeklarowanej dziennej stawki poczynając od pierwszego dnia nieobecności. Potrąceń za korzystanie z żywienia dokonuje się w miesiącu następującym po tym, w którym nastąpiła przyczyna powodująca potrącenie.

Termin płatności:

 1. Opłatę należy regulować niezwłocznie po otrzymaniu naliczenia.
 2. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia list z płatnościami zgodnie z art.47 §1 ustawy z dnia 29.sierpnia 1997r. Ordynacji Podatkowej (Dz.U.2018 poz.800)

W tytule wpłaty należy podać:

 1. numer przedszkola tj.  PM 44
 2. imię i nazwisko dziecka,
 3. nazwę grupy, do której dziecko uczęszcza

Odsetki:

 1. Za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki za zwłokę zgodnie z zasadami ujętymi wart. 53, 54 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 poz.800).
 2. Stawka odsetek za zwłokę wyliczana jest zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U.2018 poz. 800) tj. 8% w skali roku.
 3. Zasady wpłaty odsetek za zwłokę zawarte są w art. 55 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowej (Dz. U. 2018 poz. 800), tj.:
 • wpłaty odsetek należy dokonywać bez wezwania do ich spłaty,
 • jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości wraz z odsetkami, proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości i kwoty odsetek.

Egzekucja zaległości:

 1. Egzekucja zaległości odbywa się w myśl Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym z dnia 17 czerwca 1966r (Dz.U. 2017 poz. 1201).
 2. Organem Wykonawczym egzekwującym zaległość widniejącą na Tytule Wykonawczym jest Organ Wykonawczy odpowiedni dla miejsca zamieszkania Rodzica (dłużnika).
 3. Opłaty zadeklarowane w punkcie 2 i 3 DEKLARACJI pobiera się w pełnej wysokości za gotowość świadczenia usług od pierwszego dnia przyjęcia dziecka do przedszkola i naliczane będą zgodnie z obecnością dziecka w przedszkolu.

Wszelkich wyjaśnień w zakresie opłat udziela Intendent  przedszkola.

 
WYKAZ PŁATNOŚCI ZA ŻYWIENIE 
MIESIĄC: CZERWIEC 2024
 
 
 
 
BIEDRONKI
 
KRASNALE
 

MOTYLE 


MUCHOMORY


           

MYSZKI

KOTY

ZAJĄCZKI

  

 

PROMYKI


PSZCZOŁY