Kontakt
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr44
Menu
Strona głowna  /  Statut Przedszkola
Statut Przedszkola

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r., poz. 1327).

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz.910 z późn. zm).

 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2215 z późn. zm).

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U. 2020 poz. 1166 z późn. zm.).

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019r., poz.502 z późn. zm).

 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020r., poz.1551 z późn. zm).

 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2018r., poz.1679 z późn. zm)

 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2020r., poz.1309 z późn. zm).

 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017 r., poz.1616 z późn. zm).

 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r., poz.1635 z późn. zm).

 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2019r., poz.322 z późn. zm).

 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Z 2017 r., poz.1743 z późn. zm).

 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. 2020r. poz.1283 z późn. zm).

 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 2020 poz. 983 z późn. zm).

 16. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389)

 

Spis treści:

Podstawa prawna

Rozdział I  -   Informacje ogólne

Informacje o przedszkolu

Nazwa i siedziba organu prowadzącego

Rozdział II Cele i zadania przedszkola

Cele przedszkola

Zdania przedszkola

Sposób realizacji zadań przedszkola 

Rozdział III

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

Formy współdziałania z rodzicami

Rozdział IV

Organy przedszkola

Organizacja pracy przedszkola

Czas pracy przedszkola

Rozdział V

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci

Rozdział VI

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

Rozdział VII

Prawa i obowiązki dzieci

Prawa i obowiązki rodziców

Rozdział VIII

Zasady organizacji Przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid -19

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

 

ROZDZIAŁ I

§ 1 Nazwa przedszkola

1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Miejskie Nr 44 i jest placówką publiczną.

2. Siedzibą przedszkola jest budynek położony przy ul. Lubelskiej 49 w Sosnowcu.

3. Ustalona nazwa używana przez przedszkole na pieczęci podłużnej brzmi:

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 44

41-219 Sosnowiec ul. Lubelska 49

Tel. 32 263 17 07

http://p44@sosnowiec.edu.pl

4. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta Sosnowiec, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy miasta Sosnowiec

5. Przedszkole prowadzi i przechowuje swoją dokumentację w wersji papierowej i elektronicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz możliwości rozwojowych.

7. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

8. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Termin i zasady rekrutacji oraz kryteria dodatkowe przyjęcia dzieci do przedszkola określa corocznie organ prowadzący.

9. W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w przedszkolu, dzieci mogą być przyjmowane w ciągu roku szkolnego.

10. Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

§ 2 Nazwa i siedziba organu prowadzącego

1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Sosnowiec z siedzibą w Urzędzie Miasta Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20. Wydział Edukacji ul. Stanisława Staszica 62, Sosnowiec

2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty z siedzibą w Katowicach 40-024 ul. Powstańców 41A

 

Rozdział II

§ 3 Cele i zadania przedszkola

Cele przedszkola
1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.

2. Budowanie systemu wartości dziecka.

3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych oraz intelektualnych.

6. Troska o zdrowie dzieci, ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

8. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej – do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej (oraz postawy patriotycznej).

10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności które są ważne w edukacji szkolnej.

11. Umożliwienie dzieciom możliwości podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

12. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Zadania przedszkola

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

2. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

3. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

4. Organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju, wspierających indywidualność lub oryginalność dziecka, wzmacniających poczucie wartości oraz potrzebę uczestnictwa w grupie.

5. Organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo.

6. Organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz zdrowia psychicznego.

7. Organizowanie zajęć budujących wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, otoczenia, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych;

8. Organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju dziecka;

9. Organizowanie zajęć umożliwiających samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

10. Organizowanie zajęć prowadzących do poznania norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

11. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe, wynikające się z nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka sytuacji lub zagrożeń, w tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie reklamą, modą, katastrofy, zdarzenia traumatyczne.

12. Systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

13. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

14. W zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanie wychowankom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizowanie tej pomocy.

§ 4 Sposób realizacji zadań przedszkola

1. Cele i zadania Przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy
z dzieckiem poprzez właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci.

2. Przedszkole organizuje i udziela wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i warunków środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest wychowankom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:

  - niepełnosprawności dziecka;

  - niedostosowania społecznego

  - zagrożenia niedostosowaniem społecznym

  - z zaburzeń zachowania i emocji

  - szczególnych uzdolnień

  - specyficznych trudności w uczeniu się

  - z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych

  - choroby przewlekłej

  - sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

  - niepowodzeń edukacyjnych

  - zaniedbań środowiskowych

  - trudności adaptacyjnych;

 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 3. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup, nauczyciele wspomagający oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z PPP

 4. PPP udzielana jest we współpracy z rodzicami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, placówkami specjalistycznymi

 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

  - rodziców dziecka

  - dyrektora przedszkola

  - wychowawcy, nauczyciela grupy

  - dyrektora przedszkola

  - poradni psychologiczno – pedagogicznej

  - pracownika socjalnego

  - asystenta rodziny

  - kuratora sądowego

  - organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 6. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

  - zajęć rozwijających uzdolnienia

  - zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno--społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

  - zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

  - porad i konsultacji

 7. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 8. Do zadań nauczycieli i specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:

  - rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci

  - określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci

  - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola

  - podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania

  - współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.

 9. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności

  - obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji

  - w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne diagnozę pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

 10. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i fizjotorepeuci, terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

 11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

  - rodzicami dzieci

  - poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”

  - organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 12. Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną wymaga zgody rodziców.

3. Pomoc rodzicom w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej wobec dziecka, rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka.

4. Prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci.

5. Organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy wyrównawczej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych.

6. Stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji.

7. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

8. Organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami.

9. Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o przyjęte w drodze uchwały Rady Pedagogicznej programy wychowania przedszkolnego dla poszczególnych oddziałów.

10. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

13. Nauczyciel oddziału ma możliwość wyboru programu. Może realizować program dostępny, opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami, zaproponować program opracowany przez innego autora z autopoprawkami.

13. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.

14. Dopuszczone w danym roku szkolnym do użytku programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

15. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a co za tym idzie:

1) Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

2) Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to, realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

3.Zadania przedszkola:

a) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

b) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

c) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

d) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

e) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

f) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

g) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

h) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

i) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

j) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

k) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

l) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

ł) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

m) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

n) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

o) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego;

p) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;

4) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy: dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym; dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

a)zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne; b)wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

c) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

d)komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

e) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

f) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

g) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

h) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

i) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: a)rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

b) szanuje emocje swoje i innych osób;

c) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

d) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

e) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;

f) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

g) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

h) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

i) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

j) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

k) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

a) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

b) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

c) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

d) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

e) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

f) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

g) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

h) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

i) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

a) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

b) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

c) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

d) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

e) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

f) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

g) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

h) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

i) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

j) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

k) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

l) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

ł) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but; m)określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

m) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

n)posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

o) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;

p) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

r) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

s) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

t) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

u) reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej;

y) reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem, zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej.

Warunki i sposób realizacji.

1) Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.

2) Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.

3) Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.

4) Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.

5) Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.

6) Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu.

7) Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

8) Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być 7 prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.

9) Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

10) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

11) Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania;

a)Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.

b) Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.

c) Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania.

d) Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.

16. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:

1) udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

a) dziecka,

b) rodziców dziecka,

c) dyrektora przedszkola,

d) nauczyciela, wychowawcy grupy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;

f) poradni;

h) asystenta rodziny;

k) kuratora sądowego;

l) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola w formie:

a) zajęć specjalistycznych dla dzieci

b) porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli.

 

Rozdział III

§ 5 Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem

1. Każda grupa powierzona jest przez Dyrektora nauczycielom, z których jeden sprawuje funkcję wychowawcy.

2. Czas pracy przedszkola w ciągu dnia i w ciągu roku dostosowany jest do istotnych potrzeb w zakresie opieki i wychowania dzieci, wyrażanych przez rodziców w formularzach zgłoszeń, po akceptacji przez organ prowadzący.

3. Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 06.00 do17.00

4. Dzienny czas pracy Przedszkola wynosi 11 godzin, z czego 5 godzin przeznaczone jest na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

5. Planowane spóźnienia dziecka rodzice powinni zgłaszać osobiście w dniu poprzedzającym spóźnienie lub telefonicznie do godziny 8:00 w danym dniu.

6. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora przedszkola do 30 kwietnia i zatwierdzony do 25 maja przez organ prowadzący po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

7. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności: liczebność dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin pracy finansowaną ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

8. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 250.

9. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, realizowane jest w godzinach od 8.00 do 13.00.

10. Przedszkole pracuje 12 miesięcy w roku.

11. Przerwa wakacyjna ustalana jest co roku w arkuszu organizacyjnym przedszkola. Przedszkole może pełnić dyżur w miesiącach wakacyjnych zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego. Zgłoszenie dziecka na dyżur powinno być zgłoszone do przedszkola macierzystego do 30 maja.

12. Opieka nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem uwzględnia obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

13. W przedszkolu opiekę nad dziećmi w czasie zajęć i zabaw sprawuje nauczyciel a w grupach młodszych wspiera go pomoc nauczyciela.

14. Każdy pracownik przedszkola wspomaga nauczyciela w opiece nad dziećmi oraz czuwa nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przez dzieci na terenie przedszkola.

15. Zaznajamia się dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się w budynku oraz ustala się obszar, w którym mogą przebywać i poruszać się.

16. Meble, stoliki, krzesełka oraz inny sprzęt dostosowuje się do wzrostu dzieci;.

17. Pomieszczenia przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową zgodnie z obowiązującymi normami.

18. W czasie zajęć dydaktycznych, gimnastycznych i zabaw należy zwracać uwagę na stopień sprawności fizycznej i wydolności organizmu dzieci, ćwiczenia należy dostosować do możliwości fizycznych dziecka.

19. Urządzenia i sprzęt stanowiący wyposażenie sal edukacyjnych oraz ogrodu przedszkolnego muszą zapewniać bezpieczne korzystanie z tych urządzeń i sprzętu.

20. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących: stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzony przed każdymi zajęciami.

21. Za dzieci przebywające na zajęciach odpowiadają nauczyciele.

22. Dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców.

23. Nauczyciel prowadzący zajęcia zapoznaje dzieci biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

24. Podawanie leków zleconych przez lekarza dzieciom przewlekle chorym do stosowania poza placówkami medycznymi jest obowiązkiem rodziców.

25. Podanie leku przewlekle choremu dziecku przez nauczyciela możliwe jest w przypadku wyrażenia zgody przez nauczyciela na takie działanie z jednoczesnym udzieleniem przez rodziców pisemnego pełnomocnictwa do podania konkretnych leków z określeniem: dawki, czasu podania, dokładnej instrukcji, nazwiska i adresu lekarza rodzinnego dziecka.

26. Przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego pracownik przedszkola sprawdza teren pod względem bezpieczeństwa.

27. W czasie zabaw w ogrodzie przedszkolnym zawiera się z dziećmi umowy odnośnie bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń ogrodowych i zakazu wychodzenia poza ogrodzenie przedszkola.

28. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do możliwości dzieci.

29. Spacery dostosowane są do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

30. Przy organizacji spacerów zapewnia się opiekę nad dziećmi co najmniej 2 opiekunów na 25 dzieci. 31. Zapoznaje się dzieci z przepisami ruchu drogowego i podnosi umiejętności poruszania się po drogach.

32. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek dostosowanych do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności określa Regulamin wycieczek.

§ 6 Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

1. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście, są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu;

2. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach określonych w umowie o świadczenie usług zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami.

3. Rodzice przyprowadzają dziecko, w szatni przygotowują je do pobytu w przedszkolu i oddają pod opiekę nauczycielowi lub pracownikowi pełniącemu dyżur w szatni.

4 Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola do godziny 17.00.

5. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka z przedszkola przez osobę pełnoletnią, posiadającą od rodziców pisemne upoważnienie.

6. Rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru dziecka z przedszkola. Upoważnienie powinno zawierać pełne dane, w tym numer i serię dowodu osobistego osoby odbierającej.

7. Nauczyciel ma obowiązek odmówić wydania dziecka osobie, której stan będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

8. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane w czasie pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie o tym fakcie rodziców, niemożność skontaktowania się z rodzicami pod wskazanymi przez nich numerami telefonu, skutkuje powiadomieniem komisariatu policji.

9. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

10. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka z przedszkola.

11.Powiadomieni Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

12. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców.

13. Do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia i pracownika przedszkola (nauczyciel lub Dyrektor).

§ 7 Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami

1.Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze są organizowane w przedszkolu na wniosek dyrektora, rodziców lub nauczycieli.

2.Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1) zebrania grupowe organizowane kilka razy w ciągu roku szkolnego i doraźnie wg potrzeb;

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem, logopedą;

3) zajęcia otwarte;

4) uroczystości przedszkolne;

5) zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;

6) spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych;

7) wycieczki, festyny;

8) kącik dla rodziców;

9) strona internetowa przedszkola, poczta elektroniczna, portale społecznościowe;

10) zasięganie opinii, sondaże, ankiety.

 

Rozdział IV

§ 8 Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje

1.Organami przedszkola są:

Dyrektor przedszkola

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Dyrektor przedszkola

1. Funkcję Dyrektora Przedszkola sprawuje osoba posiadająca wymagane kwalifikacje.

2. Dyrektor jest powołany przez organ prowadzący przedszkole.

3. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz.

4. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi.

5. Jest umocowany do zawierania i rozwiązywania umów z pracownikami przedszkola.

6. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

7. Zadania dyrektora przedszkola:

1) kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad przedszkolem i jego pracownikami

3) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne

4) opracowywanie planu pracy przedszkola wspólnie z Radą Pedagogiczną

5) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach

6) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy

7) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola

8) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacji jej uchwał, jak również wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym osobę prowadzącą oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny

10) współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi

11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną

12) dyrektor przedszkola może w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy na wniosek Rodzica dziecka

13) zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higieniczny warunków pracy, zgodnych z przepisami Kodeksu Pracy

14) stworzenie dzieciom optymalnych warunków do ogólnego rozwoju

15) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi

16) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

17) przekazanie rodzicom dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania pisemnej informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

18) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych w tym zadania Dyrektora związane z awansem zawodowym nauczycieli

8. Dyrektor przedszkola w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

1) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

2) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań

3) dokonuje diagnozy pracy przedszkola

4) planuje działania rozwojowe, w tym motywuje nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

5) organizuje szkolenia i narady

6) monitoruje pracę przedszkola

7) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola

9. Dyrektor przedszkola opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu Rady Pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

10. Plan nadzoru pedagogicznego jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w przedszkolu w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.

11. Plan nadzoru pedagogicznego, zawiera w szczególności:

1) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;

2) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań,

3) plan obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola.

4) zakres monitorowania pracy przedszkola.

12. W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje Radę pedagogiczną o wprowadzonych zmianach.

13.Dyrektor przedszkola, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu Rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

14.W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor przedszkola, współdziała z Radą Pedagogiczną, a w szczególności:

1) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;

2) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

15. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu działalności wychowawczej i opiekuńczej.

Rada Pedagogiczna

1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy zatrudnieni nauczyciele.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, osoby prowadzącej przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

6.Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola

4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych

2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

3) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

9. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu przedszkola albo jego zmian.

10. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu. Decyzję w tej kwestii podejmuje organ prowadzący przedszkole.

15.Uchwały Rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

16. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

17. Osoby biorące udział w zebraniu Rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.

Rada Rodziców

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi dwóch przedstawicieli rodziców z każdego oddziału.

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

5. Wybrani członkowie Rady Rodziców wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego i Skarbnika.

6. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

7. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

8. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa właściwy Regulamin.

9. Współdziałanie organów Przedszkola obywa się według następujących zasad:

1). Organy Przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

2). Organy Przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji celów i zadań Przedszkola.

3). Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. W przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

4). Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

5). Spory, w których stroną jest dyrektor rozstrzyga organ prowadzący przedszkole.

§ 9 Organizacja pracy przedszkola

1. Podstawową jednostką organizacyjną pracy Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale wynosi 25.

3. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat.

4. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do Przedszkola nie dłużej, niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.

5. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący.

6. Czas trwania zajęć w prowadzonych w Przedszkolu, w tym zajęć języka obcego, religii (na podstawie życzenia Rodziców) i zajęć rewalidacyjnych dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci:

 1. z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut

 2. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut

7. Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada

 1. 10 sal zabaw

 2. ogród przedszkolny

 3. szatnie dla dzieci

 4. pomieszczenia sanitarne

 5. gabinet logopedyczny

 6. gabinet do zajęć specjalistycznych

 7. kuchnię

 8. pomieszczenia administracyjno – gospodarcze

8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

9. W Przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci.

10. Szczegółową organizację wychowania, opieki i nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, związki zawodowe, organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Arkusz zatwierdza organ prowadzący.

11. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci.

12. Ramowy rozkład dnia zawiera:

 1. godziny pracy Przedszkola

 2. godziny pracy poszczególnych oddziałów

 3. godziny posiłków

 4. harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w ramach środków finansowych Przedszkola, w tym na życzenie Rodziców religii oraz bezpłatnej nauki języka obcego

13. Rozkład dnia poszczególnych oddziałów uwzględnia formy zajęć proponowanych przez nauczyciela, swobodną zabawę dziecka, potrzebę odpoczynku, przebywania na świeżym powietrzu (w zależności od pogody) oraz godziny posiłków.

14. Podstawa programowa realizowana jest w bezpłatnym wymiarze 5 godzin, od 8:00 do 13:00.

§ 10 Czas pracy przedszkola

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, terminy przerw pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.

2. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 17:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Przedszkole może pełnić dyżur wakacyjny, a jego termin określa organ prowadzący.

 

Rozdział V

§ 11 Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu

1. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu i korzystanie z wyżywienia reguluje Uchwała Rady Gminy Sosnowiec, którą podaje się do wiadomości Rodziców.

2. W Przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, opiekę i wychowanie w wymiarze 5 godzin. Opłata za godzinę przekraczającą wymiar 5 godzin wynosi 1 zł.

3. Warunki korzystania z wyżywienia w Przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

4.Czas pobytu dziecka w Przedszkolu określają rodzice w zawartej Umowie cywilno - prawnej

5. Opłata za wyżywienie i liczbę godzin płatnych zajęć wnosi się do 10-go dnia każdego miesiąca, którego należność dotyczy i rozlicza zgodnie z zasadami księgowości do 10-go następnego miesiąca. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.

6. Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Odpłatność za Przedszkole dokonywana, zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług przez przedszkole.

8. Za dni nieobecności dziecka w Przedszkolu przysługuje odpis / zwrot/ stawki żywieniowej. Osobą odpowiedzialną za wyliczenie dni i płatnych godzin jest intendent a nauczyciel danego oddziału za właściwe naliczenie pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu (dni obecności i nieobecności dziecka).

9. Osobą odpowiedzialną za ustalenie wysokości kwoty do odpisu jest intendent. Odpisu dokonuje się w miesiącu następnym.

10. Rezygnację z Przedszkola lub korzystania z posiłków rodzice składają na piśmie u Dyrektora Przedszkola , wicedyrektora lub intendenta.

11. Pracownicy Przedszkola mają możliwość korzystania z posiłków oferowanych przez Przedszkole, koszt posiłku pracowników regulują odrębne przepisy

 

Rozdział VI

§ 12 Zakres działań nauczycieli oraz innych pracowników

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych.

2. Nauczycieli oraz pracowników, zatrudnia i zwalnia z zachowaniem odrębnych przepisów Dyrektor Przedszkola.

3. Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy Przedszkola są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.

4. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych w zakresach ich czynności określa Dyrektor Przedszkola.

5. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy w szczególności:

a) sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem

b) systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia

c) powiadamianie Dyrektora o uszkodzonych sprzętach i awariach

d) kontrola obecności dzieci na zajęciach

e) powiadomienie Dyrektora Przedszkola o wypadku dziecka

f) organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującym w Przedszkolu Regulaminem wycieczek i spacerów.

6. Nauczycieli w wykonywaniu zadań, wspomagają pracownicy administracyjno-obsługowi Przedszkola.

7. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:

a) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;

b) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;

c) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;

d) ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych;

e) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

f) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

g) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez rodzica;

h) opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań z rodzicami;

i) opracowanie harmonogramu współpracy ze środowiskiem;

j) angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.

8. Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje:

a) udział w opracowywaniu Koncepcji Pracy Przedszkola oraz planów jego pracy;

b) opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy Przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale;

c) uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w Przedszkolu;

d) wybór programu wychowania przedszkolnego;

e) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z przepisami prawa;

f) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz sporządzenie informacji dla rodziców;

g) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka;

h) kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych;

i) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

j) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole, nie pozostawiania dzieci bez opieki osoby dorosłej- w razie konieczności prośba o pomoc pracownika obsługi;

k) systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela w Przedszkolu, które określają odrębne przepisy;

l) dbałość o estetykę pomieszczeń;

ł) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał;

m) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

n) nauczyciel ma możliwość realizowania zajęć w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach nawiązanego stosunku pracy.

9. Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji obejmuje:

a) rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;

b) prowadzenie bieżącej diagnostyki;

c) wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem;

d) dokumentowanie prowadzonych czynności zgodnie ze sposobem określonym przez Radę Pedagogiczną (arkusze obserwacji).

10. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje w szczególności:

a) organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami (psycholog, lekarz, pedagog);

b) udział w omówieniu pracy z logopedą, nauczycielem gimnastyki korekcyjnej,

11. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Przedszkola, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

12. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora Przedszkola wynikające z działalności Przedszkola, w tym brać udział i pracować w zespołach nauczycieli.

13. Nauczyciel prowadzi zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, jeżeli zachodzi ich konieczność, zgodnie z odrębnymi przepisami.

14. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień znajduje się w aktach osobowych każdego pracownika.

15. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

16. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

a) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;

b) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

c) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

d) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie;

e) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

f) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

g) Pracownicy niebędący nauczycielami mają również obowiązek dbania o bezpieczeństwo dzieci na terenie Przedszkola.

17. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niebędących nauczycielami ustala Dyrektor Przedszkola i zamieszcza się w aktach osobowych pracownika.

 

Rozdział VII

§ 13 Prawa i obowiązki dzieci

1. Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, w szczególności do:

a) życzliwego i podmiotowego traktowania;

b) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;

c) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu;

d) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

e) wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

f) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

g) badania i eksperymentowania;

h) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);

i) rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb;

j) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;

k) wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania;

l) nagradzania wysiłku;

ł) formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań, (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź);

m) ciągłej opieki ze strony nauczyciela;

n) współpracy nauczyciel – dziecko opartej się na poszanowaniu godności osobistej dziecka;

o) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

p) nauki regulowania własnych potrzeb;

r) spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

s) możliwości spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, tzw. edukacji domowej, zgodnie z przepisami ustawy.

2. Do obowiązków dziecka należy:

a) przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie;

b) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;

c) przestrzegania higieny osobistej;

d) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych;

e) pełnienie dyżurów;

f) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.

3. W przypadku naruszenia praw dziecka przez Przedszkole rodzic ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału lub Dyrektora Przedszkola według określonej procedury:

a) skargi przyjmuje i rozpatruje Dyrektor Przedszkola

b) odpowiedź udzielana jest pisemnie w terminie do 7 dni, do 14 dni, jeśli sprawa wymaga uzyskania dodatkowych informacji

c) w przypadku niezadowalającego rozpatrzenia skargi rodzic ma prawo ponownego jej skierowania do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

a) niedostosowania dziecka do grupy (np. silna agresja) zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje Przedszkole; przy czym decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dzieckiem.

b) uchylania się rodziców od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalenia zasad oddziaływania wychowawczego;

c) braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

5. Skreśleniu z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w Przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

6. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola.

7. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.

8. W przypadku wykreślenia z rejestru dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne z powodów określonych w ust.1, dziecko to kierowane jest z urzędu do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

9. Informację o wykreśleniu dziecka z rejestru dzieci Przedszkola i obowiązku realizacji przez nie rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w formie pisemnej Dyrektor Przedszkola przekazuje rodzicom.

10. Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci Przedszkola stanowi także:

a) rezygnacja rodzica z usług Przedszkola;

b) zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki;

c) umieszczenie dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji);

d) niezgłoszenie się dziecka w okresie dwóch tygodni po rozpoczęciu roku szkolnego.

§ 14 Prawa i obowiązki Rodziców

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola mają prawo do:

1.Zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy Przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale;

2. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka;

3. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy;

4. Przekazywania Dyrektorowi Przedszkola wniosków dotyczących pracy Przedszkola;

5.Przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny poprzez swoje przedstawicielstwo (Radę Rodziców)

6. Prowadzenia tzw. edukacji domowej, rozumianej jako zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem w trybie odrębnych przepisów;

7. Realizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego ich dziecka w trybie odrębnych przepisów.

Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

a) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu;

b) przyprowadzanie do Przedszkola dziecka bez objawów chorobowych;

c) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola w godzinach ustalonych przez Przedszkole;

d) terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług Przedszkola.

 

Rozdział VIII

§ 15 Zasady organizacji Przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid -19

1. Zasady komunikacji i praca zdalna

a) kanały komunikacji grup: strona internetowa Przedszkola, grupy prywatne na portalu Facebook, aplikacja Messenger, poczta elektroniczna Przedszkola i poszczególnych grup przedszkolnych oraz pracowników, telefony oraz video – konferencje

b) kanały komunikacji z dziećmi podczas pracy zdalnej: przekazywanie informacji za pośrednictwem kanałów komunikacji z rodzicami oraz przekazywanie informacji, zadań poprzez przygotowanie opisu, filmu, prezentacji, instrukcji, wskazanie źródeł wiedzy dla dzieci z wykorzystaniem kanałów komunikacji interaktywnej

c) organizacja i realizacja pracy zdalnej z dziećmi - nauczyciele planują zadania dla dzieci dostosowując cele, treści podstawy programowej, sposoby jej realizacji do możliwości, zainteresowań, indywidualnego rozwoju i dysfunkcji dzieci z uwzględnieniem miejscowych i materialnych warunków realizacji

2. Procedury określające działania, które zminimalizują możliwość zakażenia.

a) Rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki, jest zobowiązany wypełnić oświadczenia i deklaracje związane z uczęszczaniem dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 i dostarczenie do Przedszkola oryginałów w dniu przyprowadzenia dziecka do Przedszkola.

b) Na terenie budynku przedszkola jest izolatorium dla dzieci lub pracowników wymagających natychmiastowej izolacji.

c) Dzieci przyprowadza 1 rodzic/opiekun prawny z zachowaniem wszelkich środków ostrożności tj. z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego min.1,5m, osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

d) Do przedszkola mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 0 C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, ból głowy, utrata apetytu, smaku czy węchu i inne nietypowe).

e) W przypadku podejrzenia zachorowania, zaobserwowania u dzieci takich objawów jak: kaszel, ból głowy, zmęczenie, gorączka, ból gardła i utrata apetytu, wysypka itp. będzie dokonany pomiar temperatury u dziecka. Jeśli dziecko ma temperaturę powyżej 37,2 0 C rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka z Przedszkola

f) Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami opracowanymi na czas

zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa w przedszkolu.

g) Dzieci są przyprowadzane wyłącznie przez zdrowych rodziców /opiekunów prawnych.

h)Dopuszczalne jest przyprowadzanie dzieci z różnych grup do grupy pełniącej dyżur poranny (pracującej od godz. 6:00) i grupy pełniącej dyżur popołudniowy (pracującej do godz. 17.00).

i) Rodzice przekazują pisemną zgodę na mierzenie temperatury u dziecka oraz aktualne telefony, które mogą odebrać w każdej sytuacji.

j) Rodzic zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem i przygotowania go w zakresie obowiązującego reżimu sanitarnego (wytyczne MEN, wytyczne GIS – www.gov.pl /Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia/)

k) Sale, w których przebywają dzieci podlegają dezynfekcji przez stosowanie lamp oraz ozonatora, są wietrzone co najmniej raz na godzinę.

l) Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia rzeczy osobistych, produktów

żywnościowych i zabawek z domu do przedszkola.

ł) Dzieci myją ręce wodą i mydłem (po wejściu, przed i po posiłkach, po przyjściu z ogrodu, po skorzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach).

m) Instrukcje prawidłowego mycia rąk znajdują się w łazienkach dla dzieci i pracowników.

n) Posiłki są przygotowywane z zachowaniem wszystkich procedur HACCP i wytycznych GIS.

o) W ciągu dnia prowadzone są systematycznie prace porządkowe w salach, łazienkach,

korytarzach, odbywa się dezynfekcja klamek, kontaktów, poręczy i in. oraz na bieżąco dezynfekcja toalet.

p) Na koniec dnia, po opuszczeniu przez dzieci przedszkola, wszystkie pomieszczenia i sprzęty w placówce są dokładnie sprzątane, myte i dezynfekowane.

r) Po dezynfekcji należy wietrzyć pomieszczenia przestrzegając zaleceń producenta

s) Dopuszczane są zmiany w w/w procedurach w zależności od bieżących zaleceń MEN, GIS, organu nadzorującego i organu prowadzącego

 

Rozdział IX

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Projektowanie nowego statutu odbywa się w przypadku:

a) licznych zmian lub zmian, które naruszyłyby spójność statutu;

b) gdy statut był wielokrotnie nowelizowany.

2. Projektowanie zmiany statutu dokonuje się w przypadku:

a) zmian zachodzących w przepisach prawa powszechnego lub lokalnego;

b) potrzeby nowych rozwiązań organizacyjnych lub usprawnienia funkcjonowania społeczności przedszkolnej;

c) ograniczenia lub utrudnienia w podejmowaniu działań przez określony organ Przedszkola;

d) zalecenia organów kontrolnych;

e) innych potrzeb (zmiana nazwy, nadanie imienia).

3. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

                                                                          

 


Ostatnia aktualizacja: 2022-02-16