PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 44 W SOSNOWCU

PROCEDURY

Podstawowe procedury bezpieczeństwa
w Przedszkolu Miejskim nr 44
w Sosnowcu


 

Procedury w trakcie epidemii COVID-19

 Przedszkole Miejskie nr 44 w Sosnowcu

Podstawa prawna:

 • Wytyczne z GIS, MEN, MZ  z 25 sierpnia 2020
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późń. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).

 

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom pozostającym pod opieką placówki;
 • uniknięcie zakażenia przez osoby z zewnątrz;
 • zmniejszenie liczby kontaktów na terenie placówki oświatowej, celem umożliwienia identyfikacji pracowników, którzy będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia.

 

W związku z powyższym przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zaleca się stosowanie poniższych procedur:

 

 1. Procedura ograniczająca rozpowszechnianie się wirusa
 2. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika
 3. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u osoby pozostającej pod opieką placówki

 

Ad 1. Procedura ograniczająca rozpowszechnianie wirusa – organizacja zajęć w szkole.

 1. Zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej – maseczki (ewentualnie przyłbice), jednorazowe rękawiczki.
 2. Umieszczenie płynu do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren placówki. Rodzice/opiekunowie prawni/interesanci mają obowiązek dezynfekcji rąk lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrycia ust i nosa.
 3. Osoby przyprowadzające dzieci nie mogą mieć żadnych objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki,

             z zachowaniem zasady:

 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m.,
 • dystans od pracowników przedszkola min. 1,5 m. Przestrzegając wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają kwarantannie lub w izolacji

            w warunkach domowych.

 1. Do pracy może przyjść pracownik bez żadnych objawów chorobowych. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów pracownik informuje telefonicznie Dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji, kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz oddziałem zakaźnym i postępuje według zaleceń jakie wydano.
 2. Mierzenie temperatury pracownikom przed wejściem na teren placówki. – Załącznik nr 9.
 3. Mierzenie temperatury dzieciom termometrem bezdotykowym przed wejściem na teren placówki oraz w przypadku wystąpienia podejrzenia choroby.
 4. Zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie przedszkola,

z uwzględnieniem miejsc wspólnych.

 1. Po każdych zajęciach na sali rekreacyjnej lub placu zabaw używane urządzenie zabawowe oraz podłogę (w przypadku sali rekreacyjnej) należy umyć lub zdezynfekować - Załącznik nr 5.
 2. Sale oraz części wspólne – korytarze – należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, pamiętając o zachowaniu szczególnej ostrożności i zadbaniu o bezpieczeństwo dzieci.
 3. Umieszczenie instrukcji mycia rąk w toaletach, umieszczenie instrukcji dezynfekcji rąk, instrukcji zakładania i ściągania rękawiczek jednorazowych oraz maseczek w widocznym miejscu – Załącznik nr 3.
 4. Odległość pomiędzy pracownikami powinna wynosić minimum 1.5 m.
 5. Uniemożliwienie stykania się ze sobą dzieci poszczególnych grup.
 6. Każda grupa ma przydzielonych na stałe opiekunów.
 7. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z dziećmi oraz nauczycielami.
 8. Bezwzględny nakaz stosowania osłony ust oraz nosa przez pracowników przedszkola podczas kontaktu z interesantami, rodzicami.
 9. Dyrektor zobowiązany jest do zorganizowania takiej pracy, aby pracownicy po 60 r.ż. oraz
  z istotnymi problemami zdrowotnymi nie mieli bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 10. Wydzielenie odrębnego pomieszczenia dla osoby podejrzanej o zakażenie koronawirusem, wyposażonym w środki ochrony indywidualnej (przyłbica, maseczka jednorazowa, rękawiczki ochronne, kombinezon) oraz płyny do dezynfekcji.
 11. Codzienna dezynfekcja pomieszczeń w których przebywają pracownicy oraz dzieci – zgodnie z rejestrem w Załączniku nr 7. Należy pamiętać o ścisłym przestrzeganiu zaleceń producenta.
 12. Usunięcie z sal przedmiotów oraz sprzętów, których nie da się skutecznie zdezynfekować. Procedura mycia i dezynfekcji zabawek stanowi Załącznik nr 1.
 13. Zastąpienie ręczników bawełnianych, ręcznikami jednorazowymi w toaletach dziecięcych.
 14. Dzieci nie wnoszą na teren przedszkola zabawek zabranych z domu. Wyjątek stanowi dziecko ze specjalnymi potrzebami.
 15. Przypominanie dzieciom o konieczności częstego mycia rąk, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z zewnątrz.
 16. Wyznaczenie jednego miejsca – zamykanego kosza, na wyrzucanie środków ochrony osobistej po ich zużyciu. 
 17. Przy organizacji żywienia w placówce, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. Załącznik nr 8.
 18. Mycie w temperaturze min 60 stopni lub wyparzanie naczyń i sztućców wielorazowych.
 19. Monitorowanie prac porządkowych – Załącznik nr 6.
 20. Wywieszenie w widocznym miejscu numerów telefonów do: organu prowadzącego placówkę, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych – Załącznik nr 4.

 

Ad 2. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika.

 

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji

            w warunkach domowych.

 1. Pracownicy, którzy zaobserwowali u siebie niepokojące objawy nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W miarę możliwości zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia pracowników powyżej 60. roku życia.
 3. Pomieszczenia i ciągi komunikacyjne, którymi poruszał się pracownik z infekcją dróg oddechowych, należy poddać gruntowej dezynfekcji oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 4. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  

 

Postępowanie w przypadku, gdy do pracy przyjdzie pracownik z objawami zakażenia lub objawy wystąpią w trakcie wykonywania pracy– temperatura ciała powyżej 37,5 stopni C, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni.

 

 1. Osobę podejrzaną o zakażenie koronawirusem jak najszybciej odizolować od reszty osób ograniczając kontakt.
 2. Pracownik powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 3. Poinformować o podejrzeniu Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, zostaną otrzymane zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznej pracy

            w placówce.

 1. Poinformować o zagrożeniu pracowników – jest to realne zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika.
 2. Organizacja pracy po stwierdzonym przypadku koronawirusa u pracownika:

- wstrzymanie prac, do czasu otrzymania zaleceń z Sanepidu;

- dokonanie dezynfekcji stanowiska pracy chorego pracownika, w tym narzędzi oraz sprzętów, których używał (najlepiej całej placówki);

- polecenie wykonywania pracy zdalnie – home office – wszystkim pracownikom, którzy mogą pracować w tej formie oraz którzy byli w tym dniu w pracy;

- uruchomić pracę po uzyskaniu odpowiedniej informacji wydanej przez Sanepid.

 1. Poinformowanie pracowników o działaniach podjętych w związku z zaistniałą sytuacją.
 2. Sanepid może zdecydować o poddaniu osoby zdrowej, która miała styczność z chorym kwarantannie na okres 14 dni. Decyzja o zastosowaniu kwarantanny wskazuje jej okres i miejsce odbywania, ma charakter decyzji administracyjnej. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o treści decyzji, ponieważ jest ona przyczyną uniemożliwiającą obecność w pracy.
 3. Umieszczenie w widocznym miejscu potrzebnych numerów telefonów – Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, służby medyczne.

 

Ad 3. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u osoby pozostającej pod opieką placówki oświatowej.

 

Postępowanie w przypadku, gdy u osoby pozostającej pod opieką placówki wystąpią objawy zakażenia koronawirusem– temperatura ciała powyżej 37,5 stopni C, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmiany skórne, zmiany w okolicach oczy, problemy trawienne

 

 1. Dziecko podejrzane o zakażenie koronawirusem należy jak najszybciej odizolować od reszty osób pozostających pod opieką placówki.
 2. Należy niezwłocznie poinformować telefonicznie rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka.
 3. Należy poinformować o podejrzeniu Stację Santarno – Epidemiologiczną, która wyda zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznego funkcjonowania placówki oświatowej.
 4. Zawiadomienie Wydziału Edukacji oraz Kuratorium Oświaty.
 5. Poinformowanie pozostałych rodziców o podejrzeniu zakażeniem koronawirusem.

 

Pamiętaj!! Dziecko musi mieć zapewnioną opiekę do czasu przyjazdu rodziców bądź opiekunów prawnych.

 

Szczegółową procedurę postępowania z dzieckiem, który ma dolegliwości zdrowotne podczas pobytu w placówce oświatowej w trakcie epidemii COVID-19 stanowi Załącznik nr 2.

 

Załącznik nr 1

 

PROCEDURA MYCIA I DEZYNFEKCJI ZABAWEK

 

Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach:

Etap 1: mycie, czyszczenie, pranie.

 • Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić - powierzchnię zabawki należy przemyć ciepłą wodą z dodatkiem szarego mydła. Pozwala to usunąć brud i tłuszcz oraz bakterie.

Po umyciu każdej zabawki należy dokładnie wypłukać gąbkę.

 • Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej szczoteczki należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie.
 • Mycie i czyszczenie zabawek nie gwarantują zniszczenia wirusów, grzybów czy prątków. Dlatego drugim, niezbędnym etapem, jest dezynfekcja zabawek za pomocą specjalnych preparatów.

Etap 2: dezynfekcja

Przed dezynfekcją każda zabawka powinna zostać umyta — dezynfekcja jest drugim etapem postępowania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa higienicznego zabawek, dlatego przeprowadzenie jej bez wcześniejszego umycia lub wyprania przedmiotów będzie bezcelowe.

Zabawki powinny być dezynfekowane:

 • zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci,
 • środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100,
 • dezynfekującą chusteczką nasączoną 70% alkoholem bądź nawilżoną płynem do dezynfekcji ściereczką.

Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta — skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast jego wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot.

Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji zabawki dobrze jest suszyć na wolnym powietrzu.

 

KAŻDA ZABAWKA WYMAGA INNEGO SPOSOBU CZYSZCZENIA

I DEZYNFEKOWANIA

 

Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane

Najłatwiejszą w utrzymaniu czystości grupą zabawek są te wykonane z plastiku, metalu lub drewna, w szczególności, jeżeli są to przedmioty dużych rozmiarów. Należy czyścić je za pomocą ciepłej wody z mydłem. Po myciu upewnić się, że zabawka została dokładnie wytarta i wysuszona. Następnie każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym. Po upływie czasu wskazanego przez producenta zabawkę opłukać wodą w celu pozbycia się nieprzyjemnego zapachu użytego środka dezynfekującego.

Zabawki elektroniczne

Zabawki elektroniczne nie mogą być czyszczone z użyciem dużej ilości wody. Ich mycie i czyszczenie polegają na dokładnym przetarciu gąbką nasączoną wodą z dodatkiem szarego mydła. Następnie zabawkę należy dokładnie wytrzeć ściereczką nasączoną środkiem dezynfekującym — może być to ten sam środek, którego używa się do dezynfekowania zabawek drewnianych i plastikowych. Podobnie, jak w przypadku wcześniej opisanych zabawek — przedmioty należy dokładnie wysuszyć przed udostępnieniem dzieciom.

Zabawki i instrumenty muzyczne (flet, trąbka, gwizdek)

Instrumenty należy myć w wodzie z dodatkiem szarego mydła, można także na chwilę zanurzyć je we wrzątku. Następnie każda część powinna zostać poddana dezynfekcji przeznaczonym do tego celu preparatem. Instrumenty muzyczne z ustnikami trzeba dezynfekować po każdym użyciu.

Plastelina, ciastolina, narzędzia do wycinania

Wszelkie narzędzia służące do przycinania ciastoliny i plasteliny należy myć i dezynfekować zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zabawek plastikowych. Po umyciu każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym. Po upływie czasu wskazanego przez producenta zabawkę należy opłukać wodą w celu pozbycia się nieprzyjemnego zapachu użytego środka dezynfekującego.

Plastelinę oraz ciastolinę wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta.

 

Kredki

Ze względu na charakterystyczny surowiec, z którego wykonane są kredki — nie zaleca się
mycia ich z użyciem wody. Kredki, z których korzysta więcej niż jedno dziecko, w celu dezynfekcji przecierać chusteczką nasączoną preparatem dezynfekującym.

Książki

Rutynowe czyszczenie książek powinno polegać na wycieraniu z kurzu suchą ściereczką. Widoczne zabrudzenia okładek przecierać lekko zwilżoną chusteczką. W celu dezynfekcji przetrzeć okładkę książki chusteczką nasączoną odpowiednim preparatem, a następnie wytrzeć do sucha.

Nowe zabawki

Każda nowa zabawka przed udostępnieniem dzieciom musi zostać zdezynfekowana. Mycie na ogół można ograniczyć do przetarcia ściereczką nasączoną wodą z mydłem, do dezynfekcji zaś wystarczy przetarcie chusteczką z preparatem dezynfekującym. Maskotki i inne przedmioty wykonane z materiału należy spryskać preparatem w sprayu.

JAKIE PREPARATY DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI WYBRAĆ

Do mycia i czyszczenia zabawek w pierwszym etapie wystarczy ciepła woda oraz szare mydło — również w przypadku maskotek i innych przedmiotów wykonanych z tkanin. Natomiast drugi etap — dezynfekcja, wymaga większej uwagi.

Zaleca kierowanie się następującymi wskazówkami:

 1. preparat powinien być bezwonny,
 2. preparat nie może podrażniać skóry,
 3. preparat nie powinien wymagać spłukiwania,
 4.  preparat nie może niszczyć dezynfekowanej powierzchni,
 5. preparat powinien posiadać oznaczenie producenta „przeznaczony do zabawek” albo „nieszkodliwy dla dzieci”.

PROCEDURY HIGIENICZNE ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI

Samo czyszczenie oraz regularna dezynfekcja zabawek nie zagwarantują bezpieczeństwa w przedszkolu, jeżeli personel odpowiedzialny za utrzymanie czystości nie będzie stosować się do zasad określonych w procedurach higienicznych.

W każdym pomieszczeniu do sprzątania i czyszczenia należy używać specjalnie wydzielonych ściereczek, gąbek, mopów itp. 

Środków należy używać zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta ze szczególną dbałością o czystość roztworu (nadmierne rozcieńczenie preparatu niweluje jego skuteczność).

                                                                                      

 

Załącznik nr 2

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM, KTÓRE MA DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE PODCZAS POBYTU W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19

W przypadku stwierdzenia, że dziecko źle się czuje, podejmuje się następujące działania:

 1. Nauczyciel:
  sprawdza objawy złego samopoczucia, mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym (w przypadku korzystania z termometru innego niż bezdotykowego, należy pamiętać o konieczności dezynfekcji po każdym użyciu);
 2. zasięga opinii dyrektora, który kontaktuje się z rodzicami i ustala z nimi dalsze postępowanie w sprawie dziecka;
 3. zapewnia choremu dziecku do momentu przybycia rodzica bądź opiekuna prawnego spokoju oraz odseparowanie od innych dzieci;

Dyrektor:

 1. informuje o podejrzeniu Stację Santarno – Epidemiologiczną, która wyda zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznego funkcjonowania placówki oświatowej;
 2. zawiadamia Wydział Edukacji oraz Kuratorium Oświaty.

W przypadku odmowy odebrania dziecka z placówki przez rodzica bądź opiekuna prawnego, gdy objawy się nasilą dyrektor niezwłocznie zawiadamia pogotowie ratunkowe.

Za objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające do zmierzenia temperatury uważa się:

 

 1. skóra: jeżeli na skórze pojawia się wysypka i temperatura ciała dziecka jest podwyższona lub jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka (swędzące, pęcherzykowate wypryski na skórze);
 2. oczy: ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaróżowione lub zaczerwienione, a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku);
 3. zachowanie: dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze częściej niż zwykle;
 4. system oddechowy: dziecko ma katar, problemy z oddychaniem,
 5.  system trawienia: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich 2 godzin zwracało przynajmniej dwa razy (chyba że istnieje pewność, że wymioty nie są skutkiem choroby);
 6. jama ustna: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenie i ślina wycieka dziecku z ust.

 

Załącznik nr 3

 

 

Załącznik nr 4

 

NUMERY TELEFONÓW

 

WYDZIAŁ EDUKACJI  

32 296 06 42

Naczelnik WED – mgr Katarzyna Wanic - 32 296 06 43

 

STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

500 060 599

 

KURATORIUM OŚWIATY

32 265 51 30

 

POGOTOWIE RATUNKOWE

999 LUB 112

Załącznik nr 5

 

PROCEDURA DEZYNFEKCJI URZĄDZEŃ

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PLACU ZABAW

 

 

1. Instrukcja dotyczy dezynfekcji urządzeń zabawowych oraz wyposażenia znajdującego się na placu zabaw.

2. Częstotliwość dezynfekcji – każdorazowo po grupie, która zakończyła korzystanie z placu zabaw.

3. Plastikowe oraz metalowe elementy jak i dodatkowe wyposażenie placu zabaw należy dokładnie wytrzeć środkami dezynfekcyjnymi przy użyciu ścierki.

4. Przebieg czynności dezynfekcyjnych wpisuje się według załącznika nr 1 do niniejszej instrukcji.

5. Drewniane części placu zabaw należy wyłączyć z użytkowania ze względu na niemożność dokonania dokładnej dezynfekcji tych elementów.

4. Osoby wykonujące czynności dezynfekcji sprzętu sportowego:

 • pracownicy obsługi.

5. Nadzór nad czynnościami wymienionymi w instrukcji sprawuje dyrektor.

 

Załącznik nr 1 do instrukcji czyszczenia i dezynfekcji urządzeń zabawowych.

 

Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń zabawowych

 

Data przeprowadzonej dezynfekcji

Rodzaj dezynfekowanego urządzenia

Nazwa stosowanego preparatu

Imię i nazwisko oraz podpis osoby wykonującej czynność czyszczenia

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

 

Monitorowanie prac porządkowych - mycie i dezynfekcja

 

Data i godzina przeprowadzonej dezynfekcji

Rodzaj dezynfekowanego pomieszczenia zgodnie z rejestrem w zał. 7

 

Nazwa stosowanego preparatu

Imię i nazwisko oraz podpis osoby wykonującej czynność czyszczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7

 

Rejestr mycia i dezynfekowania pomieszczeń.
Ustala się, że dokonywanie czynności mycia i dezynfekcji będzie przebiegało wg następującego harmonogramu:

 

l.p.

Rodzaj powierzchni, sprzętu

Sposób mycia dezynfekcji

Częstotliwość

Osoby odpowiedzialne

1

Ciągi komunikacyjne, podłoga

Płyn dezynfekujący

3 razy dziennie

prac. obsługi

prac. kuchni

2

Klamki, kontakty, poręcze

Płyn dezynfekujący

3 razy dziennie

Przy drzwiach wejściowych po każdym wejściu rodzica z dzieckiem

prac. obsługi

prac. kuchni

3

Blaty,

oparcia krzeseł

Płyn dezynfekujący

3 razy dziennie

prac. obsługi

 

4

Zastawa stołowa, sztućce

Detergent i wyparzanie w 600C

 

Po każdym posiłku

prac. kuchni

5

Sanitariaty

Środki myjące

Płyn dezynfekujący

 

3 x dziennie

prac. obsługi

prac. kuchni

6

Zabawki, sprzęt gimnastyczny

Płyn dezynfekujący

 

Po każdorazowym skorzystaniu przez dziecko

prac. obsługi

 

 

7

Sprzęt sportowy

Płyn dezynfekujący

Po każdorazowym skorzystaniu przez grupę dzieci

prac. obsługi

 

8

Kuchnia: blaty robocze, noże, deski do krojenia, zastawa stołowa, sztućce, chochle, garnki, artykuły żywnościowe w opakowaniach

Środki bakteriobójcze i detergenty

Płyn dezynfekujący

 

Po każdorazowym skorzystaniu

prac. kuchni

 

 

 

Załącznik nr 8

 

Wdrożenie zaleceń WHO, tj.: 5 kroków bezpieczeństwa żywności:

Krok I

higiena osobista i otoczenia

 

Myj ręce:

 • przed kontaktem z żywnością
 • po wyjściu z toalety
 • po kasłaniu, kichaniu, dmuchaniu nosa
 • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową i nieprzetworzoną
 • po zajmowaniu się odpadami i śmieciami
 • po jedzeniu i piciu,
 • po kontakcie z pieniędzmi.

Zachowaj higienę:

narzędzi, desek, blatów roboczych. Dezynfekcja

Krok II

Separowanie żywności

 • Właściwa separacja żywności przetworzonej i surowej zapobiegnie przeniesieniu drobnoustrojów na inną żywność.:
 • oddzielaj produkty surowe i produkty już przygotowanych do spożycia
 • oddzielaj surowe mięso, drób od innej żywności
 • do przygotowywania surowej żywności używaj oddzielnego sprzętu i przedmiotów, np. noży i desek do krojenia
 • magazynuj żywność w oddzielnych pojemnikach.

 

Krok III

Poddawanie żywności obróbce cieplnej

Właściwa obróbka termiczna żywności (min 70°C) prowadzi do zabicia prawie wszystkich niebezpiecznych mikroorganizmów.

 • gotuj dokładnie, przede wszystkim mięso, drób, jaja
 • żywność taką jak np. zupy doprowadzaj do wrzenia tak, aby zyskać pewność, że osiągnęła ona temperaturę 70°C
 • co do mięsa i drobiu, musisz mieć pewność, że soki z wnętrza tych produktów są czyste – nie różowe
 • żywność przed spożyciem również odgrzej do temperatury powyżej 70° C.

Ugotowanej żywności nie należy przechowywać w temperaturze pokojowej dłużej niż
2 godziny
. Wskazane jest jej umieszczenie w lodówce zapewniając temperaturę poniżej 5 stopni Celsjusza. Przed podaniem powinno się podgrzać potrawy do temperatury 60 stopni Celsjusza. Zamrożonej żywności nie rozmrażać w temperaturze pokojowej, zaleca się zanurzenie produktu w ciepłej wodzie.

Koronawirus może przeżyć do około dwóch lat w temperaturze -20 stopni Celsjusza, a przy 4 stopniach Celsjusza do 72 godzin. Wyłącznie zachowanie higieny przygotowywania żywności oraz sposoby jej przygotowania w wysokich temperaturach mogą skutecznie zapobiec przenoszeniu SARS – CoV – 2.

 

Krok IV

Utrzymywanie żywności we właściwej temperaturze.

Podczas przechowywania żywności w temperaturze poniżej 5°C lub powyżej 60°C, wzrost mikroorganizmów jest wolniejszy lub nawet powstrzymany.     

 • nie pozostawiaj ugotowanej żywności w temperaturze pokojowej przez okres dłuższy niż 2 godziny      
 • wszystkie gotowane i łatwo psujące się produkty przechowuj w lodówce (najlepiej w temperaturze poniżej 5°C)    
 • nie przechowuj żywności zbyt długo, nawet jeśli przechowujesz ją w lodówce       
 • nie rozmrażaj zamrożonej żywności w temperaturze pokojowej (zanurz produkt w ciepłej wodzie lub użyj urządzeń grzejnych).

 

 

 

Krok V

Używanie bezpiecznej wody i żywności

Surowe produkty, w tym woda i lód mogą być zanieczyszczone niebezpiecznymi mikroorganizmami i substancjami chemicznymi. Toksyczne substancje mogą powstawać w uszkodzonej lub spleśniałej   żywności. Uważnie wybieraj surowe produkty i stosuj proste metody (tj. mycie

i obieranie), które mogą obniżyć ryzyko zakażenia i zachorowania.      

 • używaj bezpiecznej wody lub poddaj ją takim działaniom, aby stała się ona bezpieczna do spożycia     
 • wybieraj tylko świeżą i zdrową żywność       
 • wybieraj żywność, która została przygotowana tak, aby była bezpieczna, np. żywność w szczelnie zamkniętym opakowaniu, czy pasteryzowana     
 • myj owoce i warzywa, szczególnie jeśli jesz je na surowo      
 • nie jedz żywności, która utraciła już datę przydatności do spożycia- sprawdzaj na opakowaniu.

 

 

Załącznik nr 9
 

Oświadczam, że w dniu rozpoczęcia pracy:

1. Nie mam objawów chorobowych świadczących o chorobie zakaźnej i podwyższonej temperatury. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury.

2. Nikt z domowników nie jest w trakcie kwarantanny lub przymusowej izolacji.

3. W ciągu ostatnich dwóch tyg. nie kontaktowałem/am się z osobami wracającymi
z zagranicy.

4. Będę na bieżąco informować dyrektora o wszelkich zmianach w zakresie powyższych danych.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane w oświadczeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor przedszkola może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających zapisane dane.

 

Imię i nazwisko pracownika: …………………………………

 

dzień miesiąca

godzina rozpoczęcia

Podpis

godzina zakończenia

Podpis

Podpis

Dyrektora

 

 

 

 

 

 

 

Podjęte kroki w przypadku niedopuszczenia pracownika do pracy w dniu ………..……………………………………………………………………………

 

 

 

 

Sosnowiec dn. ……………

 

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany

 

………………………………………………………………………………………………………

 

oświadczam, że:

 

1. Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 44 W OKRESIE PANDEMII COVID-19”

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących ''PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 44 W SOSNOWCU W OKRESIE PANDEMII COVID-19'' związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.

Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 5 dni.

3. Deklaruję pełne zastosowanie się do Wytycznych MEN, GIS i MZ oraz wyrażam zgodę na realizowanie tych zaleceń przez placówkę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i nauczycieli w tym zakresie.

4. Dziecko jest/nie jest (niewłaściwe skreślić) uczulony/a na wszelkie środki dezynfekujące.

                 Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała w razie zaobserwowania niepokojących objawów zdrowotnych w czasie pobytu w placówce oświatowej u mojego dziecka.

 

         Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił/a skarg, zażaleń, pretensji, będąc całkowicie świadomy/ma zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

 

Podaję mój aktualny numer telefonu, który bezwzględnie będzie odpowiadał na połączenia przychodzące:

……………………………………………………………………………………

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

…………………………………

(podpis rodziców/opiekunów prawnych)

 


Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu.
        
 

Postępowanie w razie wystąpienia zdarzenia wypadkowego.


1. Obowiązkiem nauczyciela jest zapewnić natychmiastową pomoc wychowankowi, który uległ wypadkowi.
2. Nauczyciel ma obowiązek w przypadku „cięższego” wypadku wezwać pogotowie. Do czasu jego przyjazdu udziela pierwszej pomocy przedmedycznej samodzielnie.
Samodzielnie nie podajemy żadnych leków i środków farmakologicznych.
3. Nauczyciel musi zabezpieczyć miejsce wypadku, a pozostałe dzieci wyprowadzić w bezpieczne miejsce.
4. Nauczyciel musi zawiadomić o wypadku odpowiednie służby szkolne – dyrektora,  pracownika służby bhp, społecznego inspektora pracy.
O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
5. Dyrektor lub nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o wypadku rodziców poszkodowanego dziecka.  
6. Nauczyciel musi sporządzić notatkę służbową do dyrektora z opisem zaistniałego zdarzenia wypadkowego.
Należy pamiętać, że na terenie przedszkola są wyznaczone osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej i posiadać ukończone szkolenie z tego zakresu.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA

WSZAWICY I ŚWIERZBU

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM  NR 44 W SOSNOWCU

 

 

 1. Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy i świerzbu w placówce.

 

 1. Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy  i świerzbu w przedszkolu.

 

 1. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy i ciała własnego dziecka.
 2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy  i świerzbu w placówce.
 3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy  lub świerzbu w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
 4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

 

 1. Objawy, leczenie, profilaktyka i zapobieganie chorobom pasożytniczym skóry i głowy

 

 1. Wszawica i świerzb – Załącznik 1.
 2. Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie kontroli czystości uczniów przez pielęgniarki i higienistki szkolne – Załącznik 2.

 

 1. Opis procedury

 

 1. Aby zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy i świerzbu w placówce, zobowiązuje się:
  1. Rodziców/opiekunów prawnych do regularnego monitorowania czystości skóry
   i głowy dziecka.
  2. Nauczycieli do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi przedszkola wszystkich informacji dotyczących pojawienia się objawów zakażenia wszawicą i świerzbem u podopiecznych, które zauważyli lub o których dowiedzieli się                           od rodziców/opiekunów prawnych,.
  3. Pracowników obsługi do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi przedszkola podejrzeń co do wystąpienia wszawicy lub świerzbu w danej grupie.
  4. Nauczycieli do pozyskania na początku roku szkolnego pisemnej zgody rodziców (Załącznik 3) na objęcie dziecka opieką profilaktyczną (co jest równoznaczne  z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry dziecka). Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców.
 2. W przypadku wystąpienia choroby pasożytniczej na terenie placówki:
 1. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez osobę upoważnioną kontroli czystości skóry i głowy wszystkich dzieci w grupie, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).
 2. Nauczyciel zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę
  o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy.
  W przypadku stwierdzenia świerzbu skierowanie do lekarza. Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i podjęcia leczenia.
 3. Nauczyciel zapoznaje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.
 4. Dyrektor lub upoważniona osoba niezwłocznie powiadamia innych rodziców
  o wystąpieniu przypadku choroby pasożytniczej, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy i skóry dziecka oraz czystości skóry i głów domowników. W celu prowadzenia jednolitej współpracy w działaniach na linii pracownicy placówki – rodzice (prawni opiekunowie). Rodzic/opiekun prawny otrzymanie informacji potwierdza własnoręcznym podpisem na liście grupowej.
 5. W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się pasożyta na inne dzieci. Dziecko wraca do przedszkola  po zakończeniu leczenia.
 6. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, po przebytej chorobie pasożytniczej skóry głowy i ciała (jeśli zaistnieje taka potrzeba), zobowiązani są do dostarczenia oświadczenia / zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać  do przedszkola.
 1. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków finansowych na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.
 2. Osoba upoważniona po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci      po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
 3. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, nauczyciel
  zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

 

 1. Sposób prezentacji procedur

 

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola i tablicy ogłoszeń.
 2. Zapoznanie rodziców z obowiązującą w placówce procedurą na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

 

 1. Tryb dokonywania zmian w procedurze

 

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.  

 

 

Załącznik nr 1

do Procedury postępowania

w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu

 

 

WSZAWICA

Wszawica  jest chorobą zakaźną, powodowaną przez pasożyta – wesz głowową. Pasożyt ten żyje wyłącznie na owłosionej skórze głowy człowieka i żywi się jego krwią. Larwy wszy (gnidy) mają kolor białawo-brązowy, a rozmiarem przypominają główkę szpilki. Pasożyt żywi się wyłącznie krwią człowieka. W miejscu ukąszenia powstaje niewielkie zgrubienie, które swędzi i piecze.

Wszawica najczęściej szerzy się wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Do zakażenia wszami dochodzi najczęściej przez kontakt bezpośredni lub pośrednio  przez np. czapki, grzebienie, szczotki itp. Po około 3 tygodniach od złożenia jaj wykluwają się z nich młode osobniki.

Samo leczenie jest bardzo proste. Polega na stosowaniu środków owadobójczych  na skórę owłosioną głowy. Wszystkie te środki można bez problemu otrzymać w aptece, a samo leczenie wykonywać zgodnie z ulotką dołączoną do leku. Należy przy tym pamiętać że leczeniem powinno objąć się wszystkich domowników. W przypadku powikłań bakteryjnych należy zasięgnąć opinii lekarza – konieczne w tym przypadku będzie stosowanie antybiotyków. Odzież osoby chorej jak i też pościel należy wyprać i wyprasować, a szczotki
i grzebienie najlepiej wyrzucić, bądź wymoczyć w środku zabijającym wszy.

Dodatkowo warto wiedzieć, że wesz głowowa nie potrafi przeżyć bez swojego żywiciela – człowieka, dlatego też odkażanie domu lub mieszkania nie jest konieczne. Wesz głowowa nie bytuje na zwierzętach domowych (pies, kot), dlatego nie trzeba przeglądać sierści zwierząt w obawie, że mogą być przyczyną zakażenia. Wszy nie skaczą i nie pływają
i dlatego do zakażenia może dojść jedynie przez bezpośredni kontakt głowy z głową.  Problem dotyczy w równym stopniu chłopców i dziewczynek. Wiadomo, jednak, że dzieci
z dłuższymi włosami łatwiej mogą zostać zainfekowane. Należy sprawdzać głowę dziecka  raz na 2 tygodnie oraz po każdym powrocie dziecka z wakacji lub wycieczek.

 

Profilaktyka i zapobieganie. Zaleca się aby:

 • profilaktyczna kontrola włosów dzieci stała się nawykiem rodziców, zwłaszcza, jeżeli
  w szkole (rodzeństwo) lub przedszkolu panuje wszawica - istnieje duże prawdopodobieństwo zarażenia;
 • domownicy nie korzystali wspólnie z rzeczy osobistego użytku, takich jak: grzebień  lub szczotka, gumki do włosów, ręczniki, czapki, szaliki i inne ubrania;
 • unikać bezpośredniego kontaktu głowami (włosami) z innymi ludźmi - zasada ta dotyczy przede wszystkim dzieci.

 

ŚWIERZB

Świerzb jest chorobą wywołaną przez wewnętrznego pasożyta Sarcoptesscabiei. Świerzb objawia się różnopostaciową swędząca wysypka z typowym umiejscowieniem -brzuch, piersi, narządy płciowe, ręce, przestrzenie między palcami, u dzieci niemal na całym ciele.

Świerzbowiec drążąc w skórze korytarze powoduje świąd. Człowiek drapiąc skórę może dodatkowo ja uszkadzać oraz zakazić bakteriami ropotwórczymi. Dochodzi  do powstania na skórze pęcherzyków, grudek oraz reakcji alergicznych.

Do zakażenia dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z chorym, zarażone przedmioty - pościel, rączniki, bielizna, ubranie.

Leczenie na własną rękę nie powinno być stosowane. Świerzb jest chorobą wysoce zakaźną i zawsze powinien być zdiagnozowany przez lekarza i leczony odpowiednimi środkami, dostępnymi tylko na receptę. Należy pamiętać o leczeniu całej rodziny, aby zapobiec ponownym zakażeniom.

 

Profilaktyka i zapobieganie:

 • codzienna kąpiel całego ciała, częste mycie rąk;
 • codzienna zmiana bielizny osobistej;
 • częsta zmiana bielizny pościelowej, pranie jej w wysokiej temperaturze i prasowanie;
 • częsta zmiana odzieży, właściwe jej pranie i prasowanie;
 • spanie na oddzielnych posłaniach;
 • używanie wyłącznie własnych przedmiotów osobistego użytku – ręczniki.

 

Załącznik nr 2

do Procedury postępowania

w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu

z dnia 5 listopada 2015 r.

 

 


Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka
z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie kontroli czystości uczniów przez pielęgniarki i higienistki szkolne

 

Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 282, poz. 2814) oraz zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka zawartymi w publikacji „Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej” odstąpiono od procedury kontroli czystości uczniów. Procedura ta była w latach ubiegłych przeprowadzana dwukrotnie w ciągu roku szkolnego i obejmowała wszystkich uczniów szkoły, a sposób jej realizacji budził wiele kontrowersji i naruszał poczucie godności uczniów. Ponadto nie prowadził do poprawy czystości uczniów, gdyż możliwości naprawcze były znikome. Dlatego obecnie nie wolno lekarzowi, pielęgniarce, ani nauczycielowi przeprowadzać publicznie kontroli czystości uczniów.

Zgodnie z obowiązującymi standardami pielęgniarka i higienistka szkolna w ramach profilaktycznej opieki pielęgniarskiej rozpoznaje problemy zdrowotne i społeczne uczniów oraz wynikające z nich potrzeby zdrowotne, w tym w zakresie higieny osobistej. Uczniów u których stwierdza problemy wynikające z niewydolności opiekuńczej rodziny, obejmuje opieką czynną i podejmuje odpowiednie do zaistniałej sytuacji działania. Należy pamiętać, że wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia są informacjami objętymi tajemnicą medyczną i szczególną ochroną. Osoby trzecie, czyli dyrektorzy szkół i nauczyciele mogą żądać informacji tylko w takim zakresie, w jakim pozwala na to prawo. Należy pamiętać, iż nie wolno ograniczać dostępu do nauki z powodu stanu zdrowia ucznia. Jeżeli stan zdrowia ucznia tego wymaga, to dyrektor szkoły jest zobowiązany do stworzenia takich warunków, aby uczeń mógł bez przeszkód kontynuować naukę (Ustawa o systemie oświaty Dz.U. 1996, Nr 67, poz. 329, art 1, ze zmianami).

 

Zakład Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka stoi na stanowisku, iż:

 1. Nie wolno publicznie (w obecności osób trzecich) sprawdzać czystości uczniów.
 2. Decyzję o sprawdzeniu czystości skóry i włosów u uczniów w warunkach indywidualnego badania, podejmuje pielęgniarka.
 3. Rodzic/opiekun prawny może nie wyrazić zgody na objęcie jego dziecka badaniem.
 4. Pielęgniarka może dokonać przeglądu czystości skóry i włosów, za zgodą rodziców np. z powodu nawracającej wszawicy w danej klasie.
 5. O wynikach przeglądu informuje ucznia i jego rodziców.
 6. Dyrekcja szkoły i nauczyciele nie mają prawa do informacji o stanie czystości danego ucznia.
 7. Pielęgniarka ma prawo podać nauczycielom informacje o skali problemu na terenie szkoły.
 8. Pielęgniarka może odmówić dokonania przeglądu (np. w sytuacji konieczności wykonania innych pilnych zadań w danym czasie) powinna jednak wskazać najbliższy możliwy termin lub przeprowadzić instruktaż dla rodziców, jak i kiedy dokonywać u dzieci przeglądów czystości.

Informacja dotycząca profilaktyki i zwalczania wszawicy

Występowanie wszawicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym nasila się w okresie wakacyjnym przede wszystkim wśród dzieci młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienę osobistą. Przebywanie osób w skupiskach podczas wyjazdów, w tym także wspólne przebywanie, zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci przed wyjazdem na zorganizowane formy wypoczynku (kolonie, obozy, zielone szkoły, itp.) lub internatu, sanatorium itp.:

 • związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,
 • posiadanie i używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów,
 • codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
 • mycie skóry głowy i włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu),
 • wyposażenie dzieci w środki higieniczne takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,
 • po powrocie do domu systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub pobytu w internacie, sanatorium itp.

W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) na włosach lub wszy we włosach (przy skórze) należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. W obecnej dobie występujące w sprzedaży środki zwalczające wszawicę są wysoko skuteczne. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy.

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą podczas pobytu w przedszkolu czy szkole należy poinformować o powyższej sytuacji zawiadomić pielęgniarkę szkolną lub wychowawcę.

 

Działania placówki nauczania i wychowania:

 1. Przekazanie informacji wszystkim rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzenia czystości skóry głowy i włosów u dzieci.
 2. W przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u niektórych dzieci, należy poinformować rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych.
 3. W przypadku podejrzenia o występowaniu wszawicy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, pielęgniarka szkolna może przeprowadzić kontrolę czystości wśród uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ich profilaktyczną opieką zdrowotną.
 4. Pielęgniarka informuje dyrekcję szkoły o skali zjawiska, natomiast rodzicom przekazuje informacje o stanie czystości włosów i skóry głowy ich dzieci oraz informacje dotyczące przeprowadzenia koniecznych zabiegów higienicznych.
 5. W miarę potrzeby dyrekcja szkoły/placówki może zorganizować działania edukacyjne dotyczące ww. problematyki skierowanej dzieci, rodziców, opiekunów.
 6. W przypadku występowania trudności w rozwiązywaniu problemu np. w rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym należy podjąć współpracę z władzami samorządowymi (pomocą społeczną), w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązywaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników.
 7. W razie potrzeby, w trudnych sytuacjach (duży zasięg występowania wszawicy, przewlekłe jej występowanie, trudne do rozwiązania przypadki) dyrekcja placówki może zwrócić się o ukierunkowanie działań w rozwiązywaniu problemu do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej.

 

 

Załącznik nr 3

do Procedury postępowania

w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu

 

 

Zgoda na objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną

w Przedszkolu Miejskim nr 44 w Sosnowcu

 w roku szkolnym ………….

 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na objęcie mojego dziecka:

 

……………………………................................................................................

opieką zdrowotną, w tym na przeprowadzenie przeglądów profilaktycznych w tym okresową kontrolą czystości.

 

Czy u dziecka występują choroby wymagające szczególnego nadzoru i opieki?

NIE* TAK* /jakie?/ ………………………………..……………………

 

Czy dziecko uczulone jest na leki?

NIE*  TAK* /jakie?/……………………………….……………………

 

*niepotrzebne skreślić

 

Udzielone informacje o stanie zdrowia dziecka, dostarczone dokumenty medyczne, aktualne telefony pozwolą na sprawowanie nad Państwa dzieckiem prawidłowej opieki medycznej w przedszkolu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, uzyskane dane nie będą wykorzystywane do innych celów.

W przypadku uporczywego uchylania się rodziców lub opiekunów dziecka od działań mających na celu ochronę zdrowia dziecka i dbałości o higienę, dyrektor przedszkola zawiadamia pomoc społeczną. Brak działań rodziców może bowiem rodzić podejrzenie o zaniedbywanie przez nich dziecka i niewłaściwe wykonywanie obowiązków rodzicielskich. W sytuacji, kiedy rodzice lub opiekunowie prawni nie mogą lub nie są w stanie sprostać zadaniu sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób, który chroni jego dobro niezbędne jest udzielenie tej rodzinie pomocy opiekuńczo-wychowawczej w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).

 

 

                                        ………………………………………………………….

                                                                           (/podpis rodziców/prawnych opiekunów)

 

Postępowanie na wypadek wystąpienia pożaru.


1. Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci, mienia oraz sposobie gaszenia pożaru podejmuje Dyrektor Przedszkola, a w razie jego nieobecności osoba upoważniona lub wyznaczona
2. Za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci odpowiedzialny jest Dyrektor, który jednocześnie nią kieruje, a w czasie jego nieobecności osoba upoważniona
3. Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić w następujących etapach:
-ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu informacji z urządzenia głośnomówiącego,
-zaalarmować straż pożarną,
-przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji,
-przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, koce gaśnicze).
Należy pamiętać, że na terenie przedszkola powinny być wyznaczone osoby odpowiedzialne za ewakuację i posiadać ukończone szkolenie z tego zakresu.
Obowiązkiem nauczyciela jest bezpieczne wyprowadzenie dzieci.
 

Wycieczka przedszkolna.


W przedszkolu powinien być opracowany regulamin organizacji wycieczek przedszkolny z uwzględnieniem karty wycieczki. Karta wycieczki powinna być wypisywana przy każdym wyjściu dzieci poza teren przedszkola – bez względu na odległość na jaką opuszczany jest budynek przedszkola.
1. Organizator wyjścia/wyjazdu uczniów poza teren przedszkola odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci są oni pod jego stałym nadzorem.
2. Należy uzyskać zgodę rodziców na udział ich dzieci w wycieczce poza teren miejscowości, w której znajduje się przedszkole. Jeśli u dziecka występują przeciwwskazania zdrowotne nie zezwalające na jego udział w wycieczce, zostaje on zwolniony z uczestnictwa w niej.
3. Należy przestrzegać warunków opieki nad dziećmi , a w szczególności:
- stale sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu,
- pamiętać, że tzw. „czas wolny” nie zwalnia nauczyciela od odpowiedzialności  za bezpieczeństwo dzieci,
- nauczyciel zobowiązany jest do stałego dyscyplinowania uczestników wycieczki,
- w chwili wypadku to nauczyciel koordynuje działania ratunkowe i ponosi za to odpowiedzialność.
4. Na wycieczkę należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.
 

Wyjście do ogrodu przedszkolnego


W przedszkolu jest opracowany regulamin korzystania z ogrodu i placu zabaw.
 
DZIECI NIE MOGĄ BYĆ POZOSTAWIONE SAME SOBIE PODCZAS POBYTU  W  OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM I BAZOWAĆ NA ZABAWCH PRZEZ NICH SAMYCH ZORGANIZOWANYCH.
 ZA ORGANIZACJĘ POBYTU DZIECKA W OGRODZIE ODPOWIADA NAUCZYCIEL REALIZUJĄCY PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W RAMACH POSIADANEGO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW


1. Plac  zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
2. Elementy placu zabaw  przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.
3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką
    nauczycieli, którzy za nie ponoszą pełną odpowiedzialność.
4. Zabrania się pozostawiania nauczycielom dzieci bez opieki
5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich  przeznaczeniem
6. Nauczyciel każdorazowo informuje dzieci o sposobie używania każdego
   urządzenia zabawowego przed jego eksploatacja.
7. Przed wyjściem dzieci do ogrodu przedszkolnego na plac zabaw należy:
•sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych,),
•sprawdzić stan techniczny ogrodzenia i zamknięcia furtki.
8.Uszkodzone urządzenia wyeliminować z eksploatacji.
9.Zabrania się w szczególności:
•niszczenia urządzeń zabawowych
10. Wszelkie uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zieleni należy zgłaszać konserwatorowi przedszkola.
11. Ilość dzieci przebywających na placu zabaw dostosować do jego powierzchni  oraz zainstalowanego  na nim sprzętu zabawowego.


Pracownicy obsługi powinni dokonywać codziennych oględzin stanu technicznego ogrodu przedszkolnego, a niesprawne zabawki powinny być odpowiednio oznakowane.
 
Sala zajęć.

• Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów jak i jego. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji elektrycznej, stan mebli i krzesełek,
• Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast wyprowadzić dzieci z sali przerywając zajęcia,
• Przed rozpoczęciem zajęć powinien zadbać o wywietrzenie sali, zapewnić właściwe oświetlenie (200-300lx) oraz odpowiednią temperaturę (co najmniej 18°C). Na jednego ucznia przypadać powinno 6,5 m ³ objętości sali i 1,5 m ² powierzchni podłogi,
• Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki. Jeśli musi wyjść, powinien zgłosić to innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela i zapewnić zastępstwo na czas nieobecności. Należy jednak pamiętać, że sytuacja ta nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za te dzieci,
• Jeżeli dziecko chce skorzystać z toalety, nauczyciel powinien zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo dziecku korzystającemu z toalety jak i reszcie grupy,
• Nauczyciel dba o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu.
• Należy pamiętać, że przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu należy zapewnić im odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo również przez odpowiednie zabezpieczenie wejść do przedszkola i ogrodzenia terenu przedszkola,
• Każdy pracownik wykonujący swoją pracę nie może stwarzać zagrożenia dla innych pracowników i dzieci.
• Pracownicy obsługi powinni przechowywać narzędzia pracy i środki czystości w miejscach do tego przeznaczonych,
• Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia z zakresu bhp, ochrony ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.