PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 44 W SOSNOWCU

O PRZEDSZKOLU

 
 
               
 
     
 
 Przedszkole Miejskie nr 44 w Sosnowcu 
ul.Lubelska 49
 

Szanowni Państwo!

Nasze przedszkole istnieje od 1979r. i od tego czasu pełni ważną funkcję w wychowaniu oraz rozwoju dzieci.
Pierwsi nasi wychowankowie są już dziś dorosłymi ludźmi i nierzadko wracają do naszej placówki jako rodzice  przedszkolaków.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole to miejsce, które zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich
bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne, rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz
rozwija indywidualne możliwości i talenty, tworzy warunki do nabywania przez dzieci
wiadomości i umiejętności. Przedszkole buduje środowisko społeczne dziecka,
kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Promuje
zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i
narodowej. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania
wychowawcze wobec rodziców.
Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju
dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania –
uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania
oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W
efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki w pierwszym
etapie edukacji.

ABSOLWENT PRZEDSZKOLA

Posiada:
- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
- umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
- umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego,
korzystania ze zdobytych wiadomości, umiejętność koncentracji, pracy przez
dłuższy czas,
- twórczego rozwiązywania zadań,
- odpowiedni poziom samodzielności,
- gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
- umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
- podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
- poczucie bycia Polakiem.


Przestrzega:
- praw innych ludzi,
- zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
- zasad kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm.


Dostrzega i szanuje:
- symbole narodowe,
- środowisko naturalne
- potrzeby innych ludzi,
- odmienne postawy, przekonania, upodobania.


Nie obawia się:
- reprezentować grupy, przedszkola,
- dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
- wykazywać inicjatywy w działaniu,
- prosić o radę lub pomoc.

 
W godzinach 8.00-13.00
realizujemy podstawę programową.
Program wychowania przedszkolnego – Wydawnictwo MAC rok szkolny 2022/2023
 
 
 
 
 
System wartości
 
Szacunek – troszczymy się o uczucia innych osób i poszanowanie ich godności, odmienności. Dbamy o własne dobro.
 
Uczciwość – mówimy prawdę, nie sięgamy po cudzą własność bez  wiedzy i zgody właściciela. Starannie i należycie wykonujemy swoje prace i obowiązki.
 
Odpowiedzialność – jesteśmy odpowiedzialni za swoje zdrowie, bezpieczeństwo, myśli, wybory i czyny, za środowisko, Ziemię.
 
Szczęście – jesteśmy szczęśliwi, akceptujemy siebie i świat.
 
Mądrość – dokonujemy właściwych wyborów – przyczyniamy się do dobra.
 
Solidarność – jesteśmy gotowi do pomocy, poświęcenia i wsparcia. Dzielimy się obowiązkami. Mamy poczucie współodpowiedziaości