PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 44 W SOSNOWCU

Koncepcja pracy

 

KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 44 W SOSNOWCU

Podstawa prawna:

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) - art. 70 ust. 1 pkt 1, art. 82 ust. 2.

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356) – załącznik nr 1.

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr.97 poz. 674 ).

• Statut Przedszkola.

• Wnioski do pracy na nowy rok szkolny opracowane przez Radę Pedagogiczną.

• Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolny 2021/2022:

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

Obszary działalności przedszkola

wraz z określeniem sposobu realizacji zadań

w roku szkolnym 2021/2022:

A. Wychowanie do wartości.

B. Przedszkolak bliżej natury, bliżej zdrowia.

 

 
 
MISJA: 
Przedszkole zaspokaja naturalną ciekawość dziecka poprzez rozbudzanie dziecięcej aktywności w różnych sferach rozwoju.
 
 
WIZJA:

- Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i  skuteczną komunikację interpersonalną;
- Przedszkole jest bezpieczną placówką, przyjaźnie nastawioną do dzieci rodziców oraz pracowników, otwartą na ich potrzeby;
- Praca przedszkola jest ukierunkowana na potrzeby dziecka i jego wszechstronny rozwój, przygotowująca do podjęcia nauki w szkole;
- Przedszkole wychowuje dzieci w duchu uniwersalnych wartości takich jak dobro, piękno, tolerancja, szacunek, patriotyzm;
- Przedszkole promuje zdrowy styl życia poprzez ruch i właściwe odżywianie się;
- Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, kształtowania samodzielności i r ozwijania umiejętności oraz wartości moralnych;
- Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola;
- Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna czuwa nad rozwojem dzieci;
- Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego, promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.
 
 
 
 
 
 
 
Brak dodanych wpisów