Kontakt
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr44
Strona głowna  /  Statut Przedszkola
Statut Przedszkola

S T A T U T

Przedszkola Miejskiego Nr 44 w Sosnowcu

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1

 NAZWA PRZEDSZKOLA

 

 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Miejskie
 2. Numer porządkowy przedszkola ustalony przez organ prowadzący - 44
 3. Siedzibą przedszkola jest budynek położony przy ul. Lubelskiej 49-51 w Sosnowcu

4.   Ustalona nazwa  używana przez przedszkole na pieczęci podłużnej brzmi:

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 44

41-200 Sosnowiec, ul. Lubelska 49

Tel/fax 32 263 17 07

5.   Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina  Sosnowiec.

6.   Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Śląski Kurator 

      Oświaty.

  ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA. 

§ 2  

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

§ 3  

CELE

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Celem placówki wychowania przedszkolnego jest wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości każdego dziecka zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami w harmonii z przyrodą, społeczeństwem, różnorodnością kulturową tak, aby dzięki osobistym doświadczeniom wzmocnić w nim poczucie własnej wartości, rozwinąć dziecięce zamiłowanie do uczenia się.
 3. Celem wychowania przedszkolnego jest tworzenie środowiska uczenia się i nauczania w sposób zapewniający warunki do rozwijania indywidualnego potencjału każdego dziecka tak, by nauczyło się działać niezależnie i odpowiedzialnie.

§ 4  

Cele przedszkola realizowane są przez:

 1. wspomaganie oraz ukierunkowywanie rozwoju dziecka, z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień i zainteresowań,
 2. kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowia i otaczającego świata,
 3. kształtowanie procesów intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,
 4. prowadzenie efektywnej współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie ustalania sposobów oddziaływań wychowawczych, ukierunkowywania rozwoju dziecka, organizowania różnorodnych form pomocy,
 5. podmiotowe traktowanie wszystkich uczestników edukacji, poszanowanie godności każdego dziecka oraz wychowanie w duchu uniwersalnych wartości, umiejętności odróżniania dobra od zła,
 6. tworzenie równych szans rozwoju,
 7. budowanie pozytywnych relacji społecznych, kształcenie poczucia przynależności społecznej do grupy, tolerancji i empatii wobec rówieśników niepełnosprawnych, posiadających wady wrodzone, cierpiące z powodu złych warunków domowych, dzieci pochodzących z innych kręgów kulturowych, w tym: wobec dzieci pochodzenia romskiego i dzieci imigrantów,
 8. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
 9. wychowanie w umiłowaniu Ojczyzny jej kultury, tradycji i historii, szacunku do symboli narodowych,
 10. umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej:
 11. kształtowanie pozytywnych cech charakteru, w tym: odpowiedzialności, uczciwości, wytrwałości, troskliwości, przedsiębiorczości, umiejętności dokonywania wyborów i samodzielnego podejmowania decyzji,
 12. wzmacnianie odporności emocjonalnej na sytuacje trudne oraz umiejętności radzenia sobie podczas różnorodnych niedogodnych sytuacji życiowych,
 13. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, a także w miarę możliwości organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie, przewlekle chorymi, po przejściu z innego systemu edukacji,
 14. współdziałanie z rodziną, tj.: wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu ich możliwości rozwojowych, w podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej,
 15. organizację dostępnych dla wszystkich wychowanków zajęć dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

ZADANIA

 1. Zadaniem przedszkola jest opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków oraz pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.
 2. Zadanie przedszkola realizowane są przez:
 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeby dziecka, zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 2. tworzenie optymalnych warunków uczenia się/nauczania w atmosferze akceptacji, tolerancji i poczuciu bezpieczeństwa oraz przygotowanie dzieci do pokonywania stresu, trudności i współzawodnictwa w życiu,
 3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, motywowanie do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
 4. rozwijanie wrażliwości moralnej, kultury ogólnej i zasad dobrego zachowania,
 5. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 6. kształtowanie umiejętności obserwacji, rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 7. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej,
 8. zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,
 9. umożliwienie wszystkim dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej oraz poznawania własnej kultury i historii ,
 10. na życzenie rodziców organizowanie duchowego rozwoju dziecka poprzez nauczanie wskazanej religii (zgodnie z odrębnymi przepisami),
 11. wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w szkole, rzetelne, obiektywne informowanie rodziców o postępach i trudnościach w rozwoju dziecka, jego predyspozycjach, zdolnościach i zainteresowaniach, mocnych stronach i wymagających wsparcia, stosowanych metodach i formach pracy z dzieckiem,
 12. występowanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, MOPS, sądu rodzinnego w sytuacji potrzeby podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną, losową dziecka.
 13. objęcie wspomaganiem rozwoju i wczesną edukacją dzieci od trzeciego roku życia, a w szczególnych wypadkach od 2,5 roku życia, do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – dążenie do osiągnięcia przez nie gotowości szkolnej w zakresie: rozwijania sprawności do nauki pisania, czytania, pojęć matematycznych, dojrzałości emocjonalnej, podejmowania wspólnych zadań i rozwiązywania problemów, samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych, odpowiedzialności za wykonanie podjętych zadań,
 14. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej (w tym powołanie zespołów i wyznaczenie osoby koordynującej pracę zespołu) w formie:
 1. zajęć specjalistycznych: logopedycznych, kompensacyjnych,
 2. innych o charakterze terapeutycznym,
 3. zajęć rozwijających uzdolnienia,
 4. porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców.
 1. podejmowanie współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami w zakresie przeprowadzenia pogłębionej specjalistycznej diagnozy, konsultacji metod i form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej dzieciom, rodzicom, nauczycielom,
 2. organizowanie na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego nauczania dla dzieci objętych rocznym obowiązkowych przygotowaniem przedszkolnym z dysfunkcjami ruchu uniemożliwiającymi lub utrudniającymi uczęszczanie do przedszkola lub przewlekle chorymi w ilości co najmniej 4 godzin tygodniowo.
 3. organizowanie zajęć kompensacyjnych, podczas których nauczyciele prowadzą z dziećmi systematyczną pracę indywidualną zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi.
 4. wykonywanie zadań opiekuńczych odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

§ 5  

Dziecko ma zapewnioną opiekę w czasie pobytu w przedszkolu z chwilą oddania go pod opiekę nauczyciela lub innego pracownika przedszkola do chwili odebrania dziecka z przedszkola przez rodziców, opiekunów lub innej osoby upoważnionej przez rodziców.

§ 6 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 1. dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo,
 2. w sytuacji szczególnej gdy rodzice lub prawni opiekunowie nie mogą odebrać dziecka z przedszkola w danym dniu, mają obowiązek upoważnienia na piśmie osoby pełnoletniej, która w tym dniu ma zabrać dziecko z przedszkola.
 3. Wskazanie osób  upoważnionych do odbioru dziecka  może być złożone w formie oświadczenia rodziców w pierwszych dniach pobytu dziecka  w przedszkolu. W takim przypadku rodzice biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka,
 4. upoważnienie powinno zawierać pełne dane, w tym numer i serię dowodu osobistego osoby odbierającej i wyrażone na piśmie powinno zostać złożone przez rodziców (opiekunów) u nauczyciela danej grupy lub u dyrektora przedszkola,
 5. osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu i środków odurzających,
 6. rodzice i opiekunowie odbierają dziecko z holu przedszkola od osoby dyżurującej  lub z sali od nauczyciela,
 7. osoba wydająca dziecko ma obowiązek wylegitymować osobę odbierającą celem sprawdzenia, czy znajduje się w wykazie osób upoważnionych do odbioru,
 8. z szatni do sali zabaw dziecko powinno być odprowadzane przez osobę dyżurującą lub rodziców,
 9. podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci pełniąca dyżur osoba, ma obowiązek zarejestrować na listach godzinę przyjścia i wyjścia dziecka; rejestracja pobytu dziecka w przedszkolu może odbywać się również za pomocą urządzeń rejestrujących,
 10. w drodze do i z przedszkola odpowiedzialność za dziecko ponoszą osoby je przyprowadzające i odprowadzające,
 11. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 17.00  nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców,
 12. w przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami,
 13. w przypadku nie odebrania dziecka - po godzinach pracy przedszkola, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i woźnej do momentu interwencji policji i ewentualnego przekazania dziecka do Izby Dziecka,
 14. planowane spóźnienia dziecka rodzice powinni zgłaszać osobiście w dniu poprzedzającym spóźnienie lub telefonicznie do godziny 8.00.

    § 7  

Opieka nad wychowankami w placówce opiera się na następujących zasadach:

 1. Pełną odpowiedzialność za powierzone dzieci ponosi nauczyciel;
 2.  Wycieczki, spacery i zabawy na powietrzu mogą być organizowane po wcześniejszym dokładnym zapoznaniu się z terenem przez nauczyciela lub woźną na jego prośbę;
 3. Poza budynkiem przedszkola nauczyciel nie może sprawować opieki nad dziećmi bez pomocy drugiej osoby dorosłej (np. woźna lub chętny rodzic), a w przypadku grupy integracyjnej dwóch osób dorosłych;
 4.  Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci, pod opieką nauczycieli, którym dyrektor powierzył oddział;
 5. Obowiązki opiekunów podczas spacerów i wycieczek określają odrębne przepisy;
 6.  W zajęciach na terenie przedszkola lub poza nim mogą brać udział, za zgodą dyrektora rodzice, studenci odbywający praktykę, wolontariusze lub inne osoby dorosłe;
 7. Nauczycielom i opiekunom nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w przypadku złych  warunków atmosferycznych;
 8.  W razie wypadku lub nagłej choroby dziecka każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest:
 1. niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola,
 2. w uzasadnionych przypadkach udzielić pierwszej pomocy i wezwać pogotowie ratunkowe oraz zawiadomić rodziców dziecka;
 1. Postępowanie nauczycieli i pracowników przedszkola w przypadku pożaru lub akcji  ewakuacyjnej:
 1. natychmiast wyprowadzić dzieci w bezpieczne miejsce,
 2. niezwłocznie zawiadomić dyrektora i pozostały personel a w razie konieczności straż pożarną (998);
 3. zastosować zarządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przystąpić do gaszenia pożaru,
 4. w razie ogłoszenia akcji ewakuacyjnej nauczyciel bezzwłocznie wyprowadza dzieci ustalonymi drogami ewakuacyjnymi.

§ 8  

 1. Organ prowadzący zapewnia dzieciom 5 - letnim bezpłatny transport i opiekę w czasie dowozu i powrotu z przedszkola, jeżeli droga do domu przekracza 3 kilometry.
 2. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem posiadanych warunków materialnych, lokalowych, kadrowych oraz potrzeb środowiska lokalnego.

§ 9 

Podstawowymi formami działalności edukacyjnej przedszkola są:

 1. sytuacje opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne organizowane przez nauczyciela (indywidualne, zespołowe i grupowe),
 2. zabawy dydaktyczne, tematyczne, badawcze, konstrukcyjne, rytmiczne i taneczne, konstrukcyjne, literackie, małe formy teatralne, eksperymenty i zabawy badawcze, matematyczne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, logopedyczne,
 3. projekty edukacyjne, w tym projekty współpracy międzynarodowej,
 4. zajęcia plastyczne, artystyczno - techniczne i muzyczne,
 5. zabawy i ćwiczenia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, zabawy i ćwiczenia sportowe, rekreacyjne,
 6. spacery, wycieczki, przedstawienia teatralne, uroczystości, kampanie charytatywne
 7. czynności samoobsługowe, prace porządkowe i gospodarcze oraz dyżury,
 8. różne formy odpoczynku i relaksu, rekreacji,
 9. formy współpracy z innymi przedszkolami, szkołami, instytucjami w mieście
 10. zajęcia dodatkowe, bezpłatne, dostępne dla wszystkich wychowanków, poszerzające ofertę edukacyjną przedszkola.

§ 10 

 1. Przedszkole pobudza twórczą aktywność dzieci, rozwój intelektualny, motywację do samodzielnego uczenia się i rozwiązywania problemów, poprzez stosowanie zabaw wspomaganych technologią informacyjno - komunikacyjną, zastosowanie programów multimedialnych, aplikacji pobudzających kreatywne myślenie, zastosowanie tablic interaktywnych, mikroskopów cyfrowych, aparatów cyfrowych, urządzeń wielofunkcyjnych.
 2. Przedszkole tworzy warunki do rozwoju zdolności i zainteresowań poprzez otwarty styl pracy, a w szczególności:
 1. zastosowanie aktywnych i aktywizujących technik, metod, form pracy indywidualnej oraz zespołowej skłaniającej dziecko do prowadzenia wywiadów, rozmów, dyskusji, wyrażania własnego zdania oraz poglądów, a także samodzielnej pracy,
 2. tworzenie warunków oraz sytuacji sprzyjających manipulowaniu, badaniu, eksperymentowaniu, eksplorowaniu środowiska: przyrodniczego (przyrody żywej i nieożywionej), technicznego, społecznego,
 3. optymalny i adekwatny dobór: treści programowych, rozwiązań organizacyjnych (miejsca, czasu), pomocy dydaktycznych i środków wychowawczych,
 4. stosowanie pozytywnych wzmocnień zachęcających do działania, rozwiązywania problemów, zadawania pytań,
 5. umożliwienie autoprezentacji umiejętności na forum grupy i szerszej społeczności,
 1. Przedszkole umożliwia dzieciom udział w różnych konkursach, prezentacjach, grach itp.
 2. Przedszkole wzmacnia u dziecka wewnętrzną motywację do działania poprzez wyrażanie akceptacji, pochwał, zachęt.

§ 11 

 1. Przedszkole zapewnia wychowankom zdrowe żywienie zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia zawartymi w  ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 2. Przedszkole zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu, w szczególności:
 1. stosuje zasady HCCP i GMP,
 2. kształtuje prawidłowe nawyki żywieniowe,
 3. podejmuje różnorodne działania profilaktyczne, dostarcza wiedzę o tym , co sprzyja a co zagraża zdrowiu,
 4. kształtuje aktywną postawę wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych ludzi oraz rozwija sprawność ruchową,
 5. wdraża do przestrzegania obowiązujących reguł, zawartych umów grupowych, bezpiecznych zachowań.

§ 12 

 1. Przedszkole zaznajamia ogół rodziców dzieci z programem wychowania przedszkolnego oraz wynikającymi z nich zadaniami przedszkola.
 2. Organizuje różne formy współpracy z rodzicami:
 1. spotkania indywidualne, grupowe z nauczycielami i dyrektorem,
 2. kąciki informacyjne dla rodziców,
 3. zajęcia otwarte dla rodziców z ich udziałem,
 4. uroczystości, wystawy, imprezy rekreacyjne, integrujące przedszkole z domem rodzinnym i środowiskiem,
 5. konsultacje ze specjalistami,
 6. zaproszenie rodziców, jako ekspertów, na zajęcia prowadzone z dziećmi,
 7. zasięganie opinii: ankiety, kwestionariusze, sondaże,
 8. strona internetowa przedszkola, poczta elektroniczna.

§ 13 

 1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną, w formie zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności lub dysfunkcji rozwojowych, trudności edukacyjnych, wychowawczych:
 1. dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego;
 3. z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub specjalisty, który stwierdził potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dziecku nie posiadającemu opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 4. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju w oparciu o opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

§ 14 

 1. Dla każdego dziecka lub dzieci o tych samych jednorodnych potrzebach ustala się:
 1. zakres udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o zalecenia zawarte w opinii lub orzeczeniu,
 2. formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu.

§ 15 

 1. Przedszkole zapewnia edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
 2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznym planie pracy przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
 3.     ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 16

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców.

§ 17

Dyrektor Przedszkola posiada kompetencje:

 1. w zakresie zarządzania i kierowania pracą Przedszkola;
 2. związane z działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Przedszkola;
 3. w zakresie nadzoru pedagogicznego;
 4. związane z wykonywaniem czynności w sferze prawa pracy wobec pracowników Przedszkola;
 5. w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

§ 18

W związku z działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą  Przedszkola Dyrektor Przedszkola w szczególności:

 1. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz tworzy im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne;
 2. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 3. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych ich studentów i słuchaczy;
 4. podejmuje decyzje o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola;
 5. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 6. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 7. organizuje pomoc psychologiczno pedagogiczną;
 8. organizuje zajęcia dodatkowe do których zalicza się:
  1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
  2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został  włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

§ 19

W zakresie nadzoru pedagogicznego, Dyrektor Przedszkola:

 1. kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli oraz innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Przedszkolu;
 3. realizuje zalecenia, uwagi i wnioski organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem oraz powiadamia ten organ o wykonaniu zaleceń, uwag i wniosków;
 4. opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego;
 5. przedstawia Radzie Pedagogicznej, co najmniej dwa razy w roku, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;
 6. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, o których mowa w § 20 ust. 1 i § 22 pkt 1, niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego;
 7. dokonuje oceny pracy nauczycieli.

§ 20

W zakresie prawa pracy Dyrektor Przedszkola w szczególności:

 1. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
 2. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola;
 3. występuje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, o przyznanie nauczycielom oraz pozostałym pracownikom Przedszkola odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym.

§ 21

W zakresie awansu zawodowego nauczycieli Dyrektor Przedszkola:

 1. nadaje nauczycielowi stopień nauczyciela kontraktowego lub odmawia nadania tego stopnia;
 2. może skrócić okres stażu nauczycielowi ubiegającemu się o stopień nauczyciela mianowanego;
 3. zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela w okresie stażu i przyjmuje sprawozdanie z realizacji tego planu;
 4. przydziela opiekuna stażu nauczycielowi ubiegającemu się o stopień nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego;
 5. ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
 6. wyraża zgodę na odbycie przez nauczyciela dodatkowego stażu;
 7. powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego i pełni funkcję jej przewodniczącego;
 8. uczestniczy w komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej;
 9. prowadzi rejestr zaświadczeń wydanych przez komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

§ 22

Kompetencje Rady Pedagogicznej (Art. 40- 43 .Ustawy o Systemie Oświaty):

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących wychowania i opieki,
 2. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu,
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola,
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkola lub 1/3 członków rady pedagogicznej,
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zabrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem RP,
 6. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

§ 23

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:

 1. Zatwierdzanie programów pracy przedszkola, podejmowanie uchwał      w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
 2. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.
 3. Podejmowanie  uchwał  w  sprawie skreślenia z listy przedszkolaków
 4. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki

§ 24

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności

 1. Organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, projekt planu finansowego przedszkola,
 2. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 3. Propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom  stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 4. Organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
 5. Wprowadzenie dodatkowych zajęć, zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach w danym roku szkolnym.

§ 25

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmian.

§ 26

 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego  przedszkole o odwołanie ze stanowiska dyrektora przedszkola.
 2. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
 3. Podejmuje  uchwałę w sprawie powołania przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

§ 27

Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 28

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodnie  z  art. 43  ust.2 Ustawy  o  Systemie Oświaty.

§ 29

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§ 30

 1. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 2. Nauczyciel nie może wykorzystywać aparatu telefonicznego lub innych urządzeń do czynności niezgodnych z ochroną danych osobowych wychowanków lub pracowników przedszkola, w tym do bezprawnego rejestrowania spotkań, posiedzeń Rad Pedagogicznych, lub podczas pełnienia innych powierzonych obowiązków zawodowych.

§ 31

 1. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole.
 4. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 32

Kompetencje Rady Rodziców (Art. 53 - 54  Ustawy o Systemie Oświaty):

 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci przedszkolnych.
 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców dzieci przedszkolnych.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, a w szczególności:
 1. uchwalania w porozumieniu z radą pedagogiczną:
 1. programu wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli,
 2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
 1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mowa w art. 34 ust. 2(U o so);
 2.   opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola
 3. opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
 4. opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć.

 

 1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
 2. Rada Rodziców opiniuje statut przedszkola.

§ 33

Organy przedszkola mają określone zadania i uprawnienia i współdziałają ze sobą:

 1. Dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w Statucie Przedszkola,
 2. Zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą,
 3. Wspólnie rozwiązują sytuacje konfliktowe wewnątrz przedszkola,
 4. W przypadku pojawienia się sytuacji konfliktowych, role mediatora może podjąć każdy z organów nie biorących bezpośrednio udziału w sprawie.
 5. Spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są w drodze ugody.
 6. W sytuacji gdy mediacja nie osiągnie pozytywnych skutków każda ze stron
  ma możliwość odwołania się do organu prowadzącego. Ostateczne rozstrzygnięcie zależy od  dyrektora przedszkola.
 7. ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA. 

§ 34

1.Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 44 w Sosnowcu” .

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora przedszkola do 30 kwietnia i zatwierdzony do 25 maja przez organ prowadzący po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.
 2. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:
 1. liczebności dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
 2. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
 3. ogólną liczbę godzin pracy finansowaną ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
 4. czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym,
 5. informację o awansie zawodowym nauczycieli.    

§ 35

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

§ 36

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut;
 2. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut.
 3. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia trwa 45 minut.
 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla dziecka łączny tygodniowy czas tych zajęć.
 5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, wynosi:
 1. z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut,
 2. z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

§ 37

Zgodnie z odrębnymi przepisami, liczba dzieci podczas zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie może przekraczać:

 1. na zajęciach rozwijających uzdolnienia – 8 dzieci;
 2. na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych – 5 dzieci;
 3. na zajęciach logopedycznych – 4 dzieci;
 4. na zajęciach socjoterapeutycznych oraz innych zajęciach o charakterze terapeutycznym – 10 dzieci.

§ 38

 1. Liczba miejsc w przedszkolu 315.
 2. Przedszkole pracuje w godzinach zatwierdzonych przez organ prowadzący na dany rok szkolny w arkuszu organizacyjnym.
 3. Dzienny czas pracy Przedszkola wynosi 11 godzin, z czego 5 godzin przeznaczone jest na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 4. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w ust. 3, realizowane jest w godzinach od 8.00 do 13.00.
 5. Przedszkola pracuje 12 miesięcy w roku.
 6. Przerwa wakacyjna ustalana jest co roku w arkuszu organizacyjnym przedszkola.
 7. Przedszkole może pełnić dyżur w miesiącach wakacyjnych zgodnie z ustaleniami organu  prowadzącego. Zgłoszenie dziecka na dyżur powinno być podane do przedszkola macierzystego do 30 maja.

 

§ 39

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
 2. W przedszkolu funkcjonuje 13 oddziałów.

      Od roku szkolnego 2016/2017 Przedszkole Miejskie Nr 44 w Sosnowcu jest przedszkolem liczącym 13 oddziałów

 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25,
 2. Liczba dzieci w oddziale, w którym zostały objęte opieką od 3 – 5 dzieci niepełnosprawnych powinna wynosić od 15 do 20.
 3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w oddziale może być niższa od określonej w ustępie 3 i 4.
 4. Zasady grupowania dzieci w oddziałach mogą być rozszerzone i wynikać z organizacji przedszkola (możliwe łączenie dzieci z różnych grup wiekowych).  

§ 40

 1. Decyzje o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje Komisja   Kwalifikacyjna po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym  zwróceniem uwagi na układ architektoniczny, wyposażenie budynku oraz zapewnienie dziecku specjalistycznej opieki medycznej.
 2. Przyjęcie dziecka niepełnosprawnego do przedszkola odbywa się na podstawie orzeczenia właściwej poradni specjalistycznej.
 3. Zasady tworzenia oddziałów dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.

§ 41

 1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa Ramowy Rozkład Dnia ustalony przez dyrektora przedszkola z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny oraz warunków realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Ramowy  rozkład  dnia   określa:  czas   przyprowadzania   i  odbierania  dzieci, godziny  posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej  wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym  powierzono opiekę nad   danym   oddziałem,   ustalają   dla  danego   oddziału  szczegółowy rozkład dnia,  z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 4.  
 5. § 42
 6. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie wybranych przez nauczycieli  i zatwierdzonych do realizacji decyzją dyrektora na pierwszym spotkaniu Rady Pedagogicznej w nowym roku szkolnym - zestawu programów wychowania przedszkolnego.
 7. Przedszkole może rozszerzyć swoją ofertę o tzw. zajęcia dodatkowe lub zajęcia specjalistyczne dostosowane do potrzeb dzieci, rodzice nie mogą być jednak z tego tytułu obciążeni wyższymi opłatami za przedszkole.
 8. Na wniosek rodziców w przedszkolu może być prowadzona nauka religii zgodnie z odrębnymi przepisami. Dzieci innego wyznania w czasie prowadzenia katechezy mają zapewnioną opiekę pedagogiczną.
 9. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub zajęć nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
 10. z dziećmi w wieku 6 lat około 30 minut.
 11. nauka religii z dziećmi 6 – letnimi około 30 minut.
 1. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 43

Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Szczegółowa organizację wycieczek określają odrębne przepisy, w tym regulamin wycieczek PM Nr 44 w Sosnowcu.

 § 44

 1. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb o:
 1. zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,
 2. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym,
 3. zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 4. porady i konsultacje.
 1. Organizacja oraz prowadzenie w/w zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 45

 1. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym na realizację podstawy programowej przeznacza się:
 1. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
 2. co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),
 3. co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż 1/5 czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 4. pozostały czas przeznacza się odpowiednio do potrzeb na realizację :
  1. dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności ( z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),
  2. pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  3. zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.
 1. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 800 - 1300.
 2. Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przedszkola określają  

odrębne przepisy.

 

§ 46

1.      W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach.

2.      Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

3.      Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu udzielają nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

4.      Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we   współpracy z:

1)    rodzicami

2)    poradniami psychologiczno – pedagogicznymi

3)    placówkami doskonalenia nauczycieli

4)    innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5)    organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5.      Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana dla wychowanków w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1)    rodziców dziecka,

2)    dyrektora przedszkola,

3)    nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzących zajęcia z dzieckiem,

4)    pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,

5)    poradni

6)    asystenta edukacji romskiej,

7)    pomocy nauczyciela,

8)    pracownika socjalnego,

9)    asystenta rodziny,

10)    kuratora sądowego

6.      W przypadku, gdy dziecko było objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, odpowiednio wychowawca lub dyrektor przedszkola planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem.

7.      Szczegółowe zasady funkcjonowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej                                                                w  przedszkolu regulują odrębne przepisy

 

§ 47

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli.
 2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

§ 48

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 2. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystane są na przeprowadzanie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo – gospodarczych.
 3. W uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z organem prowadzącym, przedszkole może zwiększyć lub zmniejszyć ilość oddziałów. Poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

 § 49

 1. Zasady odpłatności związane z wyżywieniem i świadczeniem przez przedszkole usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych przekraczających realizację podstawy programowej ustala organ prowadzący.
 2. Szczegółowe zasady odpłatności za świadczenie usług przez przedszkole określa Umowa w sprawie korzystania z publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Sosnowiec, która stanowi załącznik Nr 1  do niniejszego Statutu.
 3. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z  2 lub 3 posiłków.
 4. Warunki korzystania z wyżywienia w przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor placówki w porozumieniu z organem prowadzącym.
 5. Dzienna stawka żywieniowa ustalona jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.
 6. Dziecko, za wyjątkiem dzieci  realizujących obowiązek rocznego przygotowania do nauki w szkole, którego rodzice (opiekunowie) zalegają z opłatami za korzystanie z przedszkola powyżej dwóch okresów rozliczeniowych, może zostać zawieszone w uczęszczaniu, do momentu uregulowania należności.
 7.  Pracownicy przedszkola korzystający z wyżywienia wnoszą opłatę zgodnie z ustaleniami dyrektora .

ROZDZIAŁ V

ZADANIA NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA. 

§ 50

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi zgodnie z arkuszem  organizacji przedszkola.
 2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których umowa w ust. 1. określają odrębne przepisy.
 3. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.
 4. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 5. W Przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

§ 51

Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

§ 52

Do zadań nauczycieli należy:

 1. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 2. Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z    podstawą wychowania przedszkolnego, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
 3. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 4. Kształcenie i wychowywanie dzieci w atmosferze szacunku dla każdego człowieka;
 5. Dbałość o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 6. Kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie oraz poszanowaniem ich godność osobistej;
 7. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, zainteresowań i uzdolnień oraz dokumentowania tych obserwacji;
 8. Przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym jest możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy  gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
 9. Przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji dla dzieci 6 – letnich „o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole”;
 10. Stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania;
 11. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
 12. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, niezwłoczne udzielenie tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;
 13. Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną itp.;
 14. Współdziałanie z innymi  nauczycielami przedszkola i specjalistami w świadomej realizacji zadań  zespołów do  spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  dzieciom w przedszkolu;
 15. Planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 16. Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
 17. Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
 18. Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 19. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 20. Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
 21. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym.

§ 53

     Szczegółowy zakres zadań nauczycieli:

 1. Bezwzględna odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych im wychowanków, a w szczególności:
 1. systematyczne wpajanie dzieciom zasad bezpiecznego zachowania się,
 2. reagowanie na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci,
 3. zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, a w razie potrzeby - do zawiadomienia pracownika obsługi o fakcie przebywania osób postronnych,
 4. zawiadomienie dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie placówki zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia wychowanków,
 5. zapewnienie dzieciom bezpiecznego powrotu do domu, przez kontrolowanie, czy dzieci odbierane są zgodnie z oświadczeniami rodziców przez osoby upoważnione, pełnoletnie i trzeźwe, szczególnie w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez dyżurującego pracownika obsługi.
 1. Zadaniem nauczyciela jest także :
 1. troska o pomoce dydaktyczne i majątek przedszkola, odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt i pomoce naukowe,
 2. poddawanie się okresowym badaniom lekarskim dokumentowanym odpowiednim świadectwem lekarskim,
 3. przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i przepisów obrony cywilnej, uczestniczenie w szkoleniach,
 4. prowadzenie innych zajęć organizacyjno - wychowawczych wynikających z organizacji pracy przedszkola.
 1. Nauczyciel zobowiązany jest do wykonywania innych czynności w ramach swoich kwalifikacji zleconych przez przełożonego.

§ 54

 1. Odpowiedzialności dyscyplinarnej, za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym w art. 6 KN, podlegają wszyscy nauczyciele.
 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku niekaralności, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi przedszkola zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

 

§ 55

 1. W przedszkolu w zależności od potrzeb zatrudnia się kadrę pedagogiczną specjalistyczną w celu współorganizowania kształcenia.
 2. Szczegółowe zadania nauczycieli i innej kadry pedagogicznej określa dyrektor przedszkola.
 3. W grupie najmłodszej zatrudnia się pomoc nauczyciela.

§ 56

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

PRAWA

 1. Nauczyciele mają prawo do:
 1. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i wychowanków,
 2. wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,
 3. współdecydowania o wyborze programów wychowania przedszkolnego, swobody wyboru metod realizacji programu,
 4. jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
 5. korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych,
 6. stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.

 

OBOWIĄZKI:

 1. Nauczyciele mają obowiązek:
 1. traktowania wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią,
 2. dbania o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w przedszkolu i poza budynkiem przedszkola,
 3. stosowania się w swojej pracy dydaktycznej do wymagań przyjętych w programach wychowania przedszkolnego,
 4. udzielania rodzicom wychowanków informacji o postępach ich dzieci, wspomagania ich w działalności wychowawczej,
 5. udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej,
 6. współdziałania z rodzicami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

§ 57

INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 1. Szczegółowe zadania pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.
 2. Pracownicy obsługi przedszkola współpracując z nauczycielami, w sposób szczególny dbają o bezpieczeństwo dzieci przebywających na placówce, zwracając uwagę przede wszystkim na:
 1. sprawność i bezpieczeństwo sprzętów i urządzeń wewnątrz i na zewnątrz przedszkola;
 2. sprawują wspólnie z nauczycielem opiekę nad dziećmi na sali zajęć, podczas zabaw na terenie ogrodu, podczas spacerów i wycieczek;
 3. przejawiają wzmożoną czujność w zakresie wydawania dzieci rodzicom i opiekunom zgodnie z obowiązującymi procedurami
 4.  kontrolę osób postronnych wchodzących na teren przedszkola, którzy powinni podać cel pobytu na terenie placówki oraz zostać skierowani do dyrektora przedszkola.

§ 58

Zadania nauczyciela wychowania przedszkolnego z dodatkową specjalizacją -logopeda:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu określania poziomu komunikacji językowej i poprawności artykulacyjnej mowy wychowanków;
 2. opracowanie programu terapii i prowadzenie korekcji wad wymowy;
 3. zapewnianie opieki logopedycznej oraz porad i konsultacji dla rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy;
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej poprzez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego;
 5. wspieranie nauczycieli, i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 6. gromadzenie pomocy niezbędnych do prowadzenia terapii;
 7. dokumentowanie podejmowanych zabiegów terapeutyczno - korekcyjnych (karty badań, dziennik zajęć).

 

Zadania nauczyciela wychowania przedszkolnego z dodatkową specjalizacją-język angielski:

 1. prowadzenia zajęć zgodnie z programem dla dzieci przedszkolnych(potwierdzanie odbytych zajęć wpisem do dziennika)
 2. prowadzenia kącika języka angielskiego (informacje dla rodziców o realizacji programu)
 3.  przeprowadzenia zajęć otwartych dla rodziców;
 4. przygotowania dzieci do udziału w imprezach okolicznościowych organizowanych przez przedszkole;
 5. dostosowania form i metod pracy do możliwości danej grupy wiekowej;
 6. indywidualizowania pracy z dziećmi zarówno zdolnymi jak i również posiadającymi określone trudności.

 

Zadania nauczyciela religii:

 1. nauczanie religii na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez właściwe władze kościelne i zgodnie z właściwym rozporządzeniem MEN
 2.  prowadzenie obowiązkowej dokumentacji nauczyciela religii(dziennik zajęć)

 

§ 59

 1. Intendent wykonuje pracę związaną z całością spraw administracyjno -gospodarczych w przedszkolu.
 2. Do zadań intendenta w szczególności należy:
 1. zaopatrzenie w żywność, sprzęt i środki czystości,
 2. nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywieniowych dzieciom i personelowi,
 3. sporządzanie jadłospisów,
 4. prowadzenie magazynów i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. dbałość o powierzony sprzęt, jego stan oraz legalizację wag i odważników
 6. wdrażanie i monitorowanie funkcjonowania systemu HCCP.

§ 60

Kucharz obowiązany jest:

 1. przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki;
 2. przyjmować z magazynu i kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych oraz dbać o ich racjonalne zużycie;
 3. prowadzić magazyn podręczny;
 4. przygotować codziennie próby żywieniowe;
 5. odpowiadać za stan i użyteczność powierzonego sprzętu kuchennego i dbać o jego czystość;
 6. brać udział w układaniu jadłospisów;
 7. monitorować funkcjonowanie kuchni zgodnie z systemem HCCP.

§ 61

Pomoc kucharki zobowiązana jest:

 1. pomagać kucharzowi przy sporządzaniu posiłków,
 2. utrzymywać w czystości i sprawności sprzęt, kuchnię i naczynia kuchenne,
 3. wykonywać inne zlecone czynności związane z funkcjonowaniem kuchni i żywieniem

§ 62

Woźna obowiązana jest:

 1. utrzymać czystość w sali zajęć, łazience, pomieszczeniu na pomoce dydaktyczne oraz innych ogólnych pomieszczeniach przedszkola, zgodnie z przydziałem na bieżący rok szkolny;
 2. nakrywać do stołów, znosić naczynia do zmywalni;
 3. wykonywać polecenia nauczycielki związane z opieką nad dziećmi, a w szczególności wychodzić na spacery i plac przedszkolny wraz z dziećmi i nauczycielem;
 4. zabezpieczać pomieszczenia oraz cały budynek przedszkolny przed włamaniem;
 5. nadzorować schodzenie się i rozchodzenie dzieci.

§ 63

Pomoc nauczyciela przedszkola obowiązana jest:

 1. spełniać czynności opiekuńczo - obsługowe względem dzieci;
 2. wykonywać czynności polecone przez nauczyciela dotyczące opieki nad dziećmi;
 3. pomocy w przygotowaniu i organizowaniu zajęć;
 4. utrzymywać czystość w pomieszczeniach;
 5. w razie zatrudnienia w grupie gdzie uczęszczają dzieci niepełnosprawne roztaczać nad nimi opiekę, a w szczególności dbać o ich bezpieczeństwo.

§ 64

Konserwator przedszkola:

 1. dba o ład i porządek w budynku oraz na terenie całego obiektu;
 2. systematycznie kontroluje uszkodzenia, sprzęt wewnątrz przedszkola i stan urządzeń ogrodowych, w razie uszkodzeń samodzielnie naprawia w/w sprzęty lub zgłasza dyrektorowi konieczność zastosowania specjalistycznych napraw, przez osoby do tychże uprawnione;
 3. dba o estetyczny wygląd ogrodu przedszkolnego, stan chodników w obrębie placówki, zwłaszcza w okresie zimowym.

ROZDZIAŁ VI

RODZICE I WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 65

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 2. W przypadku odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego, może ono uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy  8 lat.
 3. Dziecko w wieku  lat 4 ma prawo do uczęszczania do przedszkola a w wieku 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 4. Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić z listy wychowanków przedszkola:
 1.  jeżeli pobyt dziecka zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu danego dziecka oraz innych dzieci,
 2. jeżeli rodzice bez podania przyczyn systematycznie zalegają z opłatami za wyżywienie, po przedstawieniu i udokumentowaniu przyczyn.
 1. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne.
 2. Wychowankowie przedszkola na wniosek rodziców mogą zostać ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie we wrześniu każdego roku szkolnego po uprzednim wybraniu firmy ubezpieczeniowej.

§ 66

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI 

oraz przyczyny skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola

 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 2. W przedszkolu nie stosuje się kar fizycznych oraz psychicznych jak również poniżania godności osobistej dziecka.
 3. Do przedszkola nie wpuszcza się osób nieznanych, nie stosuje się eksperymentów na dzieciach.
 4. W przedszkolu stosuje się pochwały i nagrody, zachęty i aprobaty.
 5. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani okazywać  dzieciom życzliwość i serdeczność.
 6. Wszystkie dzieci mają prawo do równego traktowania.

§ 67

PRAWA

 1. Dziecko w Przedszkolu ma prawo w szczególności do:
 1. swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich dotyczących go sprawach;
 2. swobodnej wypowiedzi, lecz z poszanowaniem praw innych osób;
 3. swobody myśli, sumienia i wyznania;
 4. dostępu do informacji i materiałów korzystnych dla niego w wymiarze społecznym oraz kulturalnym;
 5. ochrony przed wszelkimi formami przemocy, zaniedbania bądź złego traktowania;
 6. rozwoju własnej osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych;
 7. wypoczynku i czasu wolnego;
 8. uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych stosownych do wieku;
 9. uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym;
 10. warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo.
 1. Dziecko niepełnosprawne ma prawo do szczególnej troski i opieki.

OBOWIĄZKI:

 1. Dziecko, stosownie do swoich możliwości rozwojowych, ma obowiązek:
 1. odnosić się w sposób koleżeński do pozostałych dzieci;
 2. kulturalnie zachowywać się wobec nauczycieli i pozostałych pracowników Przedszkola;
 3. dbać o zabawki i mienie Przedszkola;
 4. przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zajęć w Przedszkolu i poza Przedszkolem.
 5. przestrzegać umów zawartych w grupie,
 6. nie oddalać się samodzielnie z przedszkola,
 7. przebywać w miejscach wyznaczonych przez nauczyciela zapewniających mu bezpieczeństwo,
 8. korzystać z szatni, zmieniać obuwie,
 9. pomagać młodszym kolegom w budynku przedszkolnym oraz poza nim,
 10. przestrzegać zasad higieny.
 1. Dziecko 6– letnie ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego:
 1. W przedszkolu realizuje się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku 6  lat, obowiązek ten realizowany jest na ul. Lubelskiej 51 ,budynek  Szkoły Podstawowej nr 39
 2.  Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest przekazanie odpowiednim dyrektorom szkół podstawowych wykazu dzieci we wrześniu każdego roku szkolnego.
 3. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek przedszkolny w przedszkolu w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego ,,Zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy.
 4.  Wicedyrektor  przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu i pełnieniu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola.
 5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi są obowiązani do informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka o  realizacji tego obowiązku.

§ 68

 1. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w razie:
 1. nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Przedszkolu trwającej ponad miesiąc;
 2. przejawiania przez dziecko powtarzających się zachowań agresywnych lub zagrażających bezpieczeństwu pozostałych dzieci.
 1. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
 2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

§ 69  

PRAWA I OBOWIAZKI RODZICÓW 

PRAWA:

Rodzice mają prawo do:

 1. poznania zadań przedszkola przewidzianych w planie rocznym na dany rok szkolny,
 2. poznania zadań wychowawczych i dydaktycznych na każdy miesiąc
 3. do indywidualnych kontaktów z nauczycielami w ustalonych dniach i godzinach w celu uzyskania rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka,
 4. uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka, a także pracy zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jeśli ich dziecko jest taką pomocą objęte.
 5. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
 6. wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór opinii na temat przedszkola.  

 OBOWIĄZKI:

Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

 1. Przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.
 2. Przestrzeganie ustaleń zawartych w UMOWIE o świadczenie usług przez Przedszkole Miejskie Nr 44  prowadzone przez Gminę Sosnowiec .
 3. Systematyczne i terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu;
 4. Przestrzeganie praw dziecka zgodnie z przyjętą w 1990-09-30 w ONZ w Nowym Jorku Deklaracją Praw Dziecka
 5. Dbanie o zewnętrzny wygląd i higienę osobistą dziecka,
 6. Przestrzeganie zasady przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego, a w przypadku stwierdzenia przez nauczyciela złego samopoczucia dziecka i powiadomienia o tym fakcie opiekuna prawnego – niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola przez osobę uprawnioną.
 7. Wspieranie przedszkola w działaniach opiekuńczo-wychowawczych,
 8. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory i materiały,
 9. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
 10. Niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych. 

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 73

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 74

Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 75

Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą mającą na celu wspieranie statutowej funkcji przedszkola.

§ 76

Postanowienia niniejszego statutu obowiązują od dnia jego ogłoszenia, tj.04.03.2016.r.

§ 77

Do nowelizacji statutu upoważnia się Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 44 w Sosnowcu

 


Ostatnia aktualizacja: 2016-12-01