Kontakt
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr44
Strona głowna  /  Procedury
Procedury

Podstawowe procedury bezpieczeństwa
w Przedszkolu Miejskim nr 44
w Sosnowcu


Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu.
        
     Przyprowadzanie i odbieranie dzieci.


Dzieci przyprowadzane są do przedszkola od godziny  6.00 (zgodnie z zawartą umową)przez rodziców bądź inne osoby do tego upoważnione.
Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne pełnoletnie osoby przez nich upoważnione na podstawie pisemnego oświadczenia i przedstawienia dokumentu tożsamości. Dzieci odebrane z przedszkola powinny być do godziny  17.00 o ile umowa nie mówi inaczej.
Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
Należy pamiętać, że od momentu przekazania dziecka nauczycielowi przez rodzica do czasu jego odebrania od nauczyciela przedszkole przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
Przed przekazaniem i po odebraniu odpowiedzialność spoczywa na rodzicu nawet, gdy dziecko przebywa na terenie przedszkola.

Na terenie przedszkola przy wejściu głównym lub szatni powinny być pełnione dyżury przez pracowników. Wejście główne powinno być przez cały czas zamknięte w sposób taki, aby uniemożliwić dziecku samowolne jego opuszczenie. To samo dotyczy terenu przedszkola
 

Postępowanie w razie wystąpienia zdarzenia wypadkowego.


1. Obowiązkiem nauczyciela jest zapewnić natychmiastową pomoc wychowankowi, który uległ wypadkowi.
2. Nauczyciel ma obowiązek w przypadku „cięższego” wypadku wezwać pogotowie. Do czasu jego przyjazdu udziela pierwszej pomocy przedmedycznej samodzielnie.
Samodzielnie nie podajemy żadnych leków i środków farmakologicznych.
3. Nauczyciel musi zabezpieczyć miejsce wypadku, a pozostałe dzieci wyprowadzić w bezpieczne miejsce.
4. Nauczyciel musi zawiadomić o wypadku odpowiednie służby szkolne – dyrektora,  pracownika służby bhp, społecznego inspektora pracy.
O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
5. Dyrektor lub nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o wypadku rodziców poszkodowanego dziecka.  
6. Nauczyciel musi sporządzić notatkę służbową do dyrektora z opisem zaistniałego zdarzenia wypadkowego.
Należy pamiętać, że na terenie przedszkola są wyznaczone osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej i posiadać ukończone szkolenie z tego zakresu.
 

Postępowanie na wypadek wystąpienia pożaru.


1. Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci, mienia oraz sposobie gaszenia pożaru podejmuje Dyrektor Przedszkola, a w razie jego nieobecności osoba upoważniona lub wyznaczona
2. Za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci odpowiedzialny jest Dyrektor, który jednocześnie nią kieruje, a w czasie jego nieobecności osoba upoważniona
3. Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić w następujących etapach:
-ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu informacji z urządzenia głośnomówiącego,
-zaalarmować straż pożarną,
-przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji,
-przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, koce gaśnicze).
Należy pamiętać, że na terenie przedszkola powinny być wyznaczone osoby odpowiedzialne za ewakuację i posiadać ukończone szkolenie z tego zakresu.
Obowiązkiem nauczyciela jest bezpieczne wyprowadzenie dzieci.
 

Wycieczka przedszkolna.


W przedszkolu powinien być opracowany regulamin organizacji wycieczek przedszkolny z uwzględnieniem karty wycieczki. Karta wycieczki powinna być wypisywana przy każdym wyjściu dzieci poza teren przedszkola – bez względu na odległość na jaką opuszczany jest budynek przedszkola.
1. Organizator wyjścia/wyjazdu uczniów poza teren przedszkola odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci są oni pod jego stałym nadzorem.
2. Należy uzyskać zgodę rodziców na udział ich dzieci w wycieczce poza teren miejscowości, w której znajduje się przedszkole. Jeśli u dziecka występują przeciwwskazania zdrowotne nie zezwalające na jego udział w wycieczce, zostaje on zwolniony z uczestnictwa w niej.
3. Należy przestrzegać warunków opieki nad dziećmi , a w szczególności:
- stale sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu,
- pamiętać, że tzw. „czas wolny” nie zwalnia nauczyciela od odpowiedzialności  za bezpieczeństwo dzieci,
- nauczyciel zobowiązany jest do stałego dyscyplinowania uczestników wycieczki,
- w chwili wypadku to nauczyciel koordynuje działania ratunkowe i ponosi za to odpowiedzialność.
4. Na wycieczkę należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.
 

Wyjście do ogrodu przedszkolnego


W przedszkolu jest opracowany regulamin korzystania z ogrodu i placu zabaw.
 
DZIECI NIE MOGĄ BYĆ POZOSTAWIONE SAME SOBIE PODCZAS POBYTU  W  OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM I BAZOWAĆ NA ZABAWCH PRZEZ NICH SAMYCH ZORGANIZOWANYCH.
 ZA ORGANIZACJĘ POBYTU DZIECKA W OGRODZIE ODPOWIADA NAUCZYCIEL REALIZUJĄCY PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W RAMACH POSIADANEGO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW


1. Plac  zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
2. Elementy placu zabaw  przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.
3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką
    nauczycieli, którzy za nie ponoszą pełną odpowiedzialność.
4. Zabrania się pozostawiania nauczycielom dzieci bez opieki
5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich  przeznaczeniem
6. Nauczyciel każdorazowo informuje dzieci o sposobie używania każdego
   urządzenia zabawowego przed jego eksploatacja.
7. Przed wyjściem dzieci do ogrodu przedszkolnego na plac zabaw należy:
•sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych,),
•sprawdzić stan techniczny ogrodzenia i zamknięcia furtki.
8.Uszkodzone urządzenia wyeliminować z eksploatacji.
9.Zabrania się w szczególności:
•niszczenia urządzeń zabawowych
10. Wszelkie uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zieleni należy zgłaszać konserwatorowi przedszkola.
11. Ilość dzieci przebywających na placu zabaw dostosować do jego powierzchni  oraz zainstalowanego  na nim sprzętu zabawowego.


Pracownicy obsługi powinni dokonywać codziennych oględzin stanu technicznego ogrodu przedszkolnego, a niesprawne zabawki powinny być odpowiednio oznakowane.
 
Sala zajęć.

• Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów jak i jego. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji elektrycznej, stan mebli i krzesełek,
• Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast wyprowadzić dzieci z sali przerywając zajęcia,
• Przed rozpoczęciem zajęć powinien zadbać o wywietrzenie sali, zapewnić właściwe oświetlenie (200-300lx) oraz odpowiednią temperaturę (co najmniej 18°C). Na jednego ucznia przypadać powinno 6,5 m ³ objętości sali i 1,5 m ² powierzchni podłogi,
• Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki. Jeśli musi wyjść, powinien zgłosić to innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela i zapewnić zastępstwo na czas nieobecności. Należy jednak pamiętać, że sytuacja ta nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za te dzieci,
• Jeżeli dziecko chce skorzystać z toalety, nauczyciel powinien zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo dziecku korzystającemu z toalety jak i reszcie grupy,
• Nauczyciel dba o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu.
• Należy pamiętać, że przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu należy zapewnić im odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo również przez odpowiednie zabezpieczenie wejść do przedszkola i ogrodzenia terenu przedszkola,
• Każdy pracownik wykonujący swoją pracę nie może stwarzać zagrożenia dla innych pracowników i dzieci.
• Pracownicy obsługi powinni przechowywać narzędzia pracy i środki czystości w miejscach do tego przeznaczonych,
• Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia z zakresu bhp, ochrony ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Ostatnia aktualizacja: 2018-09-11