Kontakt
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr44
Strona głowna  /  Procedury
Procedury

Podstawowe procedury bezpieczeństwa
w Przedszkolu Miejskim nr 44
w Sosnowcu


Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu.
        
     Przyprowadzanie i odbieranie dzieci.


Dzieci przyprowadzane są do przedszkola od godziny  6.00 (zgodnie z zawartą umową)przez rodziców bądź inne osoby do tego upoważnione.
Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne pełnoletnie osoby przez nich upoważnione na podstawie pisemnego oświadczenia i przedstawienia dokumentu tożsamości. Dzieci odebrane z przedszkola powinny być do godziny  17.00 o ile umowa nie mówi inaczej.
Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
Należy pamiętać, że od momentu przekazania dziecka nauczycielowi przez rodzica do czasu jego odebrania od nauczyciela przedszkole przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
Przed przekazaniem i po odebraniu odpowiedzialność spoczywa na rodzicu nawet, gdy dziecko przebywa na terenie przedszkola.

Na terenie przedszkola przy wejściu głównym lub szatni powinny być pełnione dyżury przez pracowników. Wejście główne powinno być przez cały czas zamknięte w sposób taki, aby uniemożliwić dziecku samowolne jego opuszczenie. To samo dotyczy terenu przedszkola
 

Postępowanie w razie wystąpienia zdarzenia wypadkowego.


1. Obowiązkiem nauczyciela jest zapewnić natychmiastową pomoc wychowankowi, który uległ wypadkowi.
2. Nauczyciel ma obowiązek w przypadku „cięższego” wypadku wezwać pogotowie. Do czasu jego przyjazdu udziela pierwszej pomocy przedmedycznej samodzielnie.
Samodzielnie nie podajemy żadnych leków i środków farmakologicznych.
3. Nauczyciel musi zabezpieczyć miejsce wypadku, a pozostałe dzieci wyprowadzić w bezpieczne miejsce.
4. Nauczyciel musi zawiadomić o wypadku odpowiednie służby szkolne – dyrektora,  pracownika służby bhp, społecznego inspektora pracy.
O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
5. Dyrektor lub nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o wypadku rodziców poszkodowanego dziecka.  
6. Nauczyciel musi sporządzić notatkę służbową do dyrektora z opisem zaistniałego zdarzenia wypadkowego.
Należy pamiętać, że na terenie przedszkola są wyznaczone osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej i posiadać ukończone szkolenie z tego zakresu.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA

WSZAWICY I ŚWIERZBU

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM  NR 44 W SOSNOWCU

 

 

 1. Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy i świerzbu w placówce.

 

 1. Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy  i świerzbu w przedszkolu.

 

 1. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy i ciała własnego dziecka.
 2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy  i świerzbu w placówce.
 3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy  lub świerzbu w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
 4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

 

 1. Objawy, leczenie, profilaktyka i zapobieganie chorobom pasożytniczym skóry i głowy

 

 1. Wszawica i świerzb – Załącznik 1.
 2. Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie kontroli czystości uczniów przez pielęgniarki i higienistki szkolne – Załącznik 2.

 

 1. Opis procedury

 

 1. Aby zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy i świerzbu w placówce, zobowiązuje się:
  1. Rodziców/opiekunów prawnych do regularnego monitorowania czystości skóry
   i głowy dziecka.
  2. Nauczycieli do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi przedszkola wszystkich informacji dotyczących pojawienia się objawów zakażenia wszawicą i świerzbem u podopiecznych, które zauważyli lub o których dowiedzieli się                           od rodziców/opiekunów prawnych,.
  3. Pracowników obsługi do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi przedszkola podejrzeń co do wystąpienia wszawicy lub świerzbu w danej grupie.
  4. Nauczycieli do pozyskania na początku roku szkolnego pisemnej zgody rodziców (Załącznik 3) na objęcie dziecka opieką profilaktyczną (co jest równoznaczne  z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry dziecka). Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców.
 2. W przypadku wystąpienia choroby pasożytniczej na terenie placówki:
 1. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez osobę upoważnioną kontroli czystości skóry i głowy wszystkich dzieci w grupie, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).
 2. Nauczyciel zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę
  o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy.
  W przypadku stwierdzenia świerzbu skierowanie do lekarza. Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i podjęcia leczenia.
 3. Nauczyciel zapoznaje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.
 4. Dyrektor lub upoważniona osoba niezwłocznie powiadamia innych rodziców
  o wystąpieniu przypadku choroby pasożytniczej, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy i skóry dziecka oraz czystości skóry i głów domowników. W celu prowadzenia jednolitej współpracy w działaniach na linii pracownicy placówki – rodzice (prawni opiekunowie). Rodzic/opiekun prawny otrzymanie informacji potwierdza własnoręcznym podpisem na liście grupowej.
 5. W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się pasożyta na inne dzieci. Dziecko wraca do przedszkola  po zakończeniu leczenia.
 6. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, po przebytej chorobie pasożytniczej skóry głowy i ciała (jeśli zaistnieje taka potrzeba), zobowiązani są do dostarczenia oświadczenia / zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać  do przedszkola.
 1. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków finansowych na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.
 2. Osoba upoważniona po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci      po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
 3. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, nauczyciel
  zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

 

 1. Sposób prezentacji procedur

 

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola i tablicy ogłoszeń.
 2. Zapoznanie rodziców z obowiązującą w placówce procedurą na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

 

 1. Tryb dokonywania zmian w procedurze

 

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.  

 

 

Załącznik nr 1

do Procedury postępowania

w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu

 

 

WSZAWICA

Wszawica  jest chorobą zakaźną, powodowaną przez pasożyta – wesz głowową. Pasożyt ten żyje wyłącznie na owłosionej skórze głowy człowieka i żywi się jego krwią. Larwy wszy (gnidy) mają kolor białawo-brązowy, a rozmiarem przypominają główkę szpilki. Pasożyt żywi się wyłącznie krwią człowieka. W miejscu ukąszenia powstaje niewielkie zgrubienie, które swędzi i piecze.

Wszawica najczęściej szerzy się wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Do zakażenia wszami dochodzi najczęściej przez kontakt bezpośredni lub pośrednio  przez np. czapki, grzebienie, szczotki itp. Po około 3 tygodniach od złożenia jaj wykluwają się z nich młode osobniki.

Samo leczenie jest bardzo proste. Polega na stosowaniu środków owadobójczych  na skórę owłosioną głowy. Wszystkie te środki można bez problemu otrzymać w aptece, a samo leczenie wykonywać zgodnie z ulotką dołączoną do leku. Należy przy tym pamiętać że leczeniem powinno objąć się wszystkich domowników. W przypadku powikłań bakteryjnych należy zasięgnąć opinii lekarza – konieczne w tym przypadku będzie stosowanie antybiotyków. Odzież osoby chorej jak i też pościel należy wyprać i wyprasować, a szczotki
i grzebienie najlepiej wyrzucić, bądź wymoczyć w środku zabijającym wszy.

Dodatkowo warto wiedzieć, że wesz głowowa nie potrafi przeżyć bez swojego żywiciela – człowieka, dlatego też odkażanie domu lub mieszkania nie jest konieczne. Wesz głowowa nie bytuje na zwierzętach domowych (pies, kot), dlatego nie trzeba przeglądać sierści zwierząt w obawie, że mogą być przyczyną zakażenia. Wszy nie skaczą i nie pływają
i dlatego do zakażenia może dojść jedynie przez bezpośredni kontakt głowy z głową.  Problem dotyczy w równym stopniu chłopców i dziewczynek. Wiadomo, jednak, że dzieci
z dłuższymi włosami łatwiej mogą zostać zainfekowane. Należy sprawdzać głowę dziecka  raz na 2 tygodnie oraz po każdym powrocie dziecka z wakacji lub wycieczek.

 

Profilaktyka i zapobieganie. Zaleca się aby:

 • profilaktyczna kontrola włosów dzieci stała się nawykiem rodziców, zwłaszcza, jeżeli
  w szkole (rodzeństwo) lub przedszkolu panuje wszawica - istnieje duże prawdopodobieństwo zarażenia;
 • domownicy nie korzystali wspólnie z rzeczy osobistego użytku, takich jak: grzebień  lub szczotka, gumki do włosów, ręczniki, czapki, szaliki i inne ubrania;
 • unikać bezpośredniego kontaktu głowami (włosami) z innymi ludźmi - zasada ta dotyczy przede wszystkim dzieci.

 

ŚWIERZB

Świerzb jest chorobą wywołaną przez wewnętrznego pasożyta Sarcoptesscabiei. Świerzb objawia się różnopostaciową swędząca wysypka z typowym umiejscowieniem -brzuch, piersi, narządy płciowe, ręce, przestrzenie między palcami, u dzieci niemal na całym ciele.

Świerzbowiec drążąc w skórze korytarze powoduje świąd. Człowiek drapiąc skórę może dodatkowo ja uszkadzać oraz zakazić bakteriami ropotwórczymi. Dochodzi  do powstania na skórze pęcherzyków, grudek oraz reakcji alergicznych.

Do zakażenia dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z chorym, zarażone przedmioty - pościel, rączniki, bielizna, ubranie.

Leczenie na własną rękę nie powinno być stosowane. Świerzb jest chorobą wysoce zakaźną i zawsze powinien być zdiagnozowany przez lekarza i leczony odpowiednimi środkami, dostępnymi tylko na receptę. Należy pamiętać o leczeniu całej rodziny, aby zapobiec ponownym zakażeniom.

 

Profilaktyka i zapobieganie:

 • codzienna kąpiel całego ciała, częste mycie rąk;
 • codzienna zmiana bielizny osobistej;
 • częsta zmiana bielizny pościelowej, pranie jej w wysokiej temperaturze i prasowanie;
 • częsta zmiana odzieży, właściwe jej pranie i prasowanie;
 • spanie na oddzielnych posłaniach;
 • używanie wyłącznie własnych przedmiotów osobistego użytku – ręczniki.

 

Załącznik nr 2

do Procedury postępowania

w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu

z dnia 5 listopada 2015 r.

 

 


Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka
z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie kontroli czystości uczniów przez pielęgniarki i higienistki szkolne

 

Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 282, poz. 2814) oraz zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka zawartymi w publikacji „Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej” odstąpiono od procedury kontroli czystości uczniów. Procedura ta była w latach ubiegłych przeprowadzana dwukrotnie w ciągu roku szkolnego i obejmowała wszystkich uczniów szkoły, a sposób jej realizacji budził wiele kontrowersji i naruszał poczucie godności uczniów. Ponadto nie prowadził do poprawy czystości uczniów, gdyż możliwości naprawcze były znikome. Dlatego obecnie nie wolno lekarzowi, pielęgniarce, ani nauczycielowi przeprowadzać publicznie kontroli czystości uczniów.

Zgodnie z obowiązującymi standardami pielęgniarka i higienistka szkolna w ramach profilaktycznej opieki pielęgniarskiej rozpoznaje problemy zdrowotne i społeczne uczniów oraz wynikające z nich potrzeby zdrowotne, w tym w zakresie higieny osobistej. Uczniów u których stwierdza problemy wynikające z niewydolności opiekuńczej rodziny, obejmuje opieką czynną i podejmuje odpowiednie do zaistniałej sytuacji działania. Należy pamiętać, że wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia są informacjami objętymi tajemnicą medyczną i szczególną ochroną. Osoby trzecie, czyli dyrektorzy szkół i nauczyciele mogą żądać informacji tylko w takim zakresie, w jakim pozwala na to prawo. Należy pamiętać, iż nie wolno ograniczać dostępu do nauki z powodu stanu zdrowia ucznia. Jeżeli stan zdrowia ucznia tego wymaga, to dyrektor szkoły jest zobowiązany do stworzenia takich warunków, aby uczeń mógł bez przeszkód kontynuować naukę (Ustawa o systemie oświaty Dz.U. 1996, Nr 67, poz. 329, art 1, ze zmianami).

 

Zakład Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka stoi na stanowisku, iż:

 1. Nie wolno publicznie (w obecności osób trzecich) sprawdzać czystości uczniów.
 2. Decyzję o sprawdzeniu czystości skóry i włosów u uczniów w warunkach indywidualnego badania, podejmuje pielęgniarka.
 3. Rodzic/opiekun prawny może nie wyrazić zgody na objęcie jego dziecka badaniem.
 4. Pielęgniarka może dokonać przeglądu czystości skóry i włosów, za zgodą rodziców np. z powodu nawracającej wszawicy w danej klasie.
 5. O wynikach przeglądu informuje ucznia i jego rodziców.
 6. Dyrekcja szkoły i nauczyciele nie mają prawa do informacji o stanie czystości danego ucznia.
 7. Pielęgniarka ma prawo podać nauczycielom informacje o skali problemu na terenie szkoły.
 8. Pielęgniarka może odmówić dokonania przeglądu (np. w sytuacji konieczności wykonania innych pilnych zadań w danym czasie) powinna jednak wskazać najbliższy możliwy termin lub przeprowadzić instruktaż dla rodziców, jak i kiedy dokonywać u dzieci przeglądów czystości.

Informacja dotycząca profilaktyki i zwalczania wszawicy

Występowanie wszawicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym nasila się w okresie wakacyjnym przede wszystkim wśród dzieci młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienę osobistą. Przebywanie osób w skupiskach podczas wyjazdów, w tym także wspólne przebywanie, zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci przed wyjazdem na zorganizowane formy wypoczynku (kolonie, obozy, zielone szkoły, itp.) lub internatu, sanatorium itp.:

 • związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,
 • posiadanie i używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów,
 • codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
 • mycie skóry głowy i włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu),
 • wyposażenie dzieci w środki higieniczne takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,
 • po powrocie do domu systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub pobytu w internacie, sanatorium itp.

W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) na włosach lub wszy we włosach (przy skórze) należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. W obecnej dobie występujące w sprzedaży środki zwalczające wszawicę są wysoko skuteczne. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy.

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą podczas pobytu w przedszkolu czy szkole należy poinformować o powyższej sytuacji zawiadomić pielęgniarkę szkolną lub wychowawcę.

 

Działania placówki nauczania i wychowania:

 1. Przekazanie informacji wszystkim rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzenia czystości skóry głowy i włosów u dzieci.
 2. W przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u niektórych dzieci, należy poinformować rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych.
 3. W przypadku podejrzenia o występowaniu wszawicy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, pielęgniarka szkolna może przeprowadzić kontrolę czystości wśród uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ich profilaktyczną opieką zdrowotną.
 4. Pielęgniarka informuje dyrekcję szkoły o skali zjawiska, natomiast rodzicom przekazuje informacje o stanie czystości włosów i skóry głowy ich dzieci oraz informacje dotyczące przeprowadzenia koniecznych zabiegów higienicznych.
 5. W miarę potrzeby dyrekcja szkoły/placówki może zorganizować działania edukacyjne dotyczące ww. problematyki skierowanej dzieci, rodziców, opiekunów.
 6. W przypadku występowania trudności w rozwiązywaniu problemu np. w rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym należy podjąć współpracę z władzami samorządowymi (pomocą społeczną), w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązywaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników.
 7. W razie potrzeby, w trudnych sytuacjach (duży zasięg występowania wszawicy, przewlekłe jej występowanie, trudne do rozwiązania przypadki) dyrekcja placówki może zwrócić się o ukierunkowanie działań w rozwiązywaniu problemu do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej.

 

 

Załącznik nr 3

do Procedury postępowania

w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu

 

 

Zgoda na objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną

w Przedszkolu Miejskim nr 44 w Sosnowcu

 w roku szkolnym ………….

 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na objęcie mojego dziecka:

 

……………………………................................................................................

opieką zdrowotną, w tym na przeprowadzenie przeglądów profilaktycznych w tym okresową kontrolą czystości.

 

Czy u dziecka występują choroby wymagające szczególnego nadzoru i opieki?

NIE* TAK* /jakie?/ ………………………………..……………………

 

Czy dziecko uczulone jest na leki?

NIE*  TAK* /jakie?/……………………………….……………………

 

*niepotrzebne skreślić

 

Udzielone informacje o stanie zdrowia dziecka, dostarczone dokumenty medyczne, aktualne telefony pozwolą na sprawowanie nad Państwa dzieckiem prawidłowej opieki medycznej w przedszkolu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, uzyskane dane nie będą wykorzystywane do innych celów.

W przypadku uporczywego uchylania się rodziców lub opiekunów dziecka od działań mających na celu ochronę zdrowia dziecka i dbałości o higienę, dyrektor przedszkola zawiadamia pomoc społeczną. Brak działań rodziców może bowiem rodzić podejrzenie o zaniedbywanie przez nich dziecka i niewłaściwe wykonywanie obowiązków rodzicielskich. W sytuacji, kiedy rodzice lub opiekunowie prawni nie mogą lub nie są w stanie sprostać zadaniu sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób, który chroni jego dobro niezbędne jest udzielenie tej rodzinie pomocy opiekuńczo-wychowawczej w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).

 

 

                                        ………………………………………………………….

                                                                           (/podpis rodziców/prawnych opiekunów)

 

Postępowanie na wypadek wystąpienia pożaru.


1. Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci, mienia oraz sposobie gaszenia pożaru podejmuje Dyrektor Przedszkola, a w razie jego nieobecności osoba upoważniona lub wyznaczona
2. Za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci odpowiedzialny jest Dyrektor, który jednocześnie nią kieruje, a w czasie jego nieobecności osoba upoważniona
3. Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić w następujących etapach:
-ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu informacji z urządzenia głośnomówiącego,
-zaalarmować straż pożarną,
-przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji,
-przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, koce gaśnicze).
Należy pamiętać, że na terenie przedszkola powinny być wyznaczone osoby odpowiedzialne za ewakuację i posiadać ukończone szkolenie z tego zakresu.
Obowiązkiem nauczyciela jest bezpieczne wyprowadzenie dzieci.
 

Wycieczka przedszkolna.


W przedszkolu powinien być opracowany regulamin organizacji wycieczek przedszkolny z uwzględnieniem karty wycieczki. Karta wycieczki powinna być wypisywana przy każdym wyjściu dzieci poza teren przedszkola – bez względu na odległość na jaką opuszczany jest budynek przedszkola.
1. Organizator wyjścia/wyjazdu uczniów poza teren przedszkola odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci są oni pod jego stałym nadzorem.
2. Należy uzyskać zgodę rodziców na udział ich dzieci w wycieczce poza teren miejscowości, w której znajduje się przedszkole. Jeśli u dziecka występują przeciwwskazania zdrowotne nie zezwalające na jego udział w wycieczce, zostaje on zwolniony z uczestnictwa w niej.
3. Należy przestrzegać warunków opieki nad dziećmi , a w szczególności:
- stale sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu,
- pamiętać, że tzw. „czas wolny” nie zwalnia nauczyciela od odpowiedzialności  za bezpieczeństwo dzieci,
- nauczyciel zobowiązany jest do stałego dyscyplinowania uczestników wycieczki,
- w chwili wypadku to nauczyciel koordynuje działania ratunkowe i ponosi za to odpowiedzialność.
4. Na wycieczkę należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.
 

Wyjście do ogrodu przedszkolnego


W przedszkolu jest opracowany regulamin korzystania z ogrodu i placu zabaw.
 
DZIECI NIE MOGĄ BYĆ POZOSTAWIONE SAME SOBIE PODCZAS POBYTU  W  OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM I BAZOWAĆ NA ZABAWCH PRZEZ NICH SAMYCH ZORGANIZOWANYCH.
 ZA ORGANIZACJĘ POBYTU DZIECKA W OGRODZIE ODPOWIADA NAUCZYCIEL REALIZUJĄCY PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W RAMACH POSIADANEGO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW


1. Plac  zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
2. Elementy placu zabaw  przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.
3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką
    nauczycieli, którzy za nie ponoszą pełną odpowiedzialność.
4. Zabrania się pozostawiania nauczycielom dzieci bez opieki
5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich  przeznaczeniem
6. Nauczyciel każdorazowo informuje dzieci o sposobie używania każdego
   urządzenia zabawowego przed jego eksploatacja.
7. Przed wyjściem dzieci do ogrodu przedszkolnego na plac zabaw należy:
•sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych,),
•sprawdzić stan techniczny ogrodzenia i zamknięcia furtki.
8.Uszkodzone urządzenia wyeliminować z eksploatacji.
9.Zabrania się w szczególności:
•niszczenia urządzeń zabawowych
10. Wszelkie uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zieleni należy zgłaszać konserwatorowi przedszkola.
11. Ilość dzieci przebywających na placu zabaw dostosować do jego powierzchni  oraz zainstalowanego  na nim sprzętu zabawowego.


Pracownicy obsługi powinni dokonywać codziennych oględzin stanu technicznego ogrodu przedszkolnego, a niesprawne zabawki powinny być odpowiednio oznakowane.
 
Sala zajęć.

• Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów jak i jego. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji elektrycznej, stan mebli i krzesełek,
• Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast wyprowadzić dzieci z sali przerywając zajęcia,
• Przed rozpoczęciem zajęć powinien zadbać o wywietrzenie sali, zapewnić właściwe oświetlenie (200-300lx) oraz odpowiednią temperaturę (co najmniej 18°C). Na jednego ucznia przypadać powinno 6,5 m ³ objętości sali i 1,5 m ² powierzchni podłogi,
• Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki. Jeśli musi wyjść, powinien zgłosić to innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela i zapewnić zastępstwo na czas nieobecności. Należy jednak pamiętać, że sytuacja ta nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za te dzieci,
• Jeżeli dziecko chce skorzystać z toalety, nauczyciel powinien zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo dziecku korzystającemu z toalety jak i reszcie grupy,
• Nauczyciel dba o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu.
• Należy pamiętać, że przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu należy zapewnić im odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo również przez odpowiednie zabezpieczenie wejść do przedszkola i ogrodzenia terenu przedszkola,
• Każdy pracownik wykonujący swoją pracę nie może stwarzać zagrożenia dla innych pracowników i dzieci.
• Pracownicy obsługi powinni przechowywać narzędzia pracy i środki czystości w miejscach do tego przeznaczonych,
• Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia z zakresu bhp, ochrony ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Ostatnia aktualizacja: 2019-10-08