PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR44
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
 
          
 
      
 
 Przedszkole Miejskie Nr 44 w Sosnowcu 
ul.Lubelska 49/51 

 

 
 
 Kochamy nasze dzieci takimi, jakie są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości. Pragniemy, aby czuły się bezpiecznie w życzliwej, domowej atmosferze. Zatrudniamy dobrze przygotowaną wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która nieustannie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w różnego rodzaju kursach, warsztatach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu: logopedia ,ekologia,  gimnastyka korekcyjna, oligofrenopedagogika .Personel przedszkola to wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz odpowiedzialni i sprawdzeni pracownicy obsługi.
 
Rada pedagogiczna stawia na ekologię, zdrowe i twórczą aktywność dziecka, preferuje poszukujący i otwarty styl pracy, rozwija samodzielność  dziecka, kreuje zdrowy styl życia.
 
O współpracy z rodzicami warto powiedzieć więcej. Rada Rodziców działa bardzo prężnie. Jest wyrazicielem opinii rodziców i łącznikiem pomiędzy radą pedagogiczną, a rodzicami, co sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i realizacji wspólnych oczekiwań. Rodzice mają duży wpływ na wiele decyzji podejmowanych w placówce. Bardzo chętnie angażują się we wspólne przedsięwzięcia, jak  zbiórka makulatury, góra grosza,  akcja zakrętka ,czy pomoc dla schroniska ,udział w kiermaszach świątecznych lub pomagają indywidualnie  wzbogacając sale w pomoce ,czy pomagając  w remontach  sal.
 
Teatr, muzyka, plastyka, taniec, to formy, w których dzieci przede wszystkim uwielbiają się realizować. Zainteresowanych  chętnie gościmy  podczas różnych uroczystościach przedszkola   a przybywają nie tylko rodzice, ale również babcie, dziadkowie i rodzeństwa.
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom dzieci  nauczyciele przedszkola prowadzą kółka zainteresowań ,które w znacznym stopniu aktywizują nasze dzieci.
 
PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE  600 - 1700
 
W godzinach od 8.00-13.00
realizujemy podstawę programową , którą niżej przedstawiamy
 
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego opisuje podstawowe założenia wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
Zgodnie z nową podstawą programową celem wychowania przedszkolnego jest:

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych   i intelektualnych,

6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

11.  Kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;

12.  Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;

13. W przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

 
 
 
Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego zawiera obszary działalności edukacyjnej przedszkola, dla których określone są kompetencje, którymi powinny charakteryzować się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego. W podstawie programowej zostały określone następujące obszary:
1.      Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie   i w sytuacjach zadaniowych.
2.      Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu            i porządku.
3.      Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
4.      Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
5.      Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
6.      Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
7.      Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
8.      Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
9.      Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowozytnym.
17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, w tym z uwzględnieniem potrzeb dzieci niesłyszących posługujących się językiem migowym.
 
Zalecane warunki i sposób realizacji
W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje
zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu oraz innej formie wychowania przedszkolnego, w rozliczeniu tygodniowym:
1. Co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2. Co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
3. Co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;
4. Pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:
a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),
b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.
 
W nowej podstawie programowej zamieszczono również zadania przedszkola związane z jej realizacją oraz zadania nauczycieli przedszkoli.
Zgodnie z nową podstawą programową zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. 
Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:
1) Rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
2) Nauczycielowi przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego –zespołowi nauczycieli i specjalistów przy opracowywaniu lub modyfikowaniu indywidualnego programu edukacyjno-
terapeutycznego;
3) Pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzającym, w razie potrzeby związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pogłębioną diagnozę dziecka.
 

HARMONOGRAM DNIA W PRZEDSZKOLU
 

 

ROZKŁAD DNIA W ODDZIALE 3-4-LATKI

6.00-8.00

-Schodzenie się dzieci

-Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, gry stolikowe, zabawy kołowe

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 8.00-13.00

I.

8.00-8.30-Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci

8.30-8.45-Ćw. poranne, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, dydaktyczne

8.45-9.00-Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne

II.

9.00-9.20 -Śniadanie

9.20-9.30 -Czynności organizacyjne do zajęcia

9.30-9.45 -Realizacja zadań dydaktycznych poprzez zajęcia z całą grupą wynikające z

programu wychowania przedszkolnego

9.45-10.00 -Zabawy integrujące grupę

 

III.

10.00-10.15-Stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających zaangażowania procesów

poznawczych z elementami ruchu, różnych form ekspresji, umuzykalniające,

plastyczne, zabawy ruchowe w sali wynikające z programu wychowania

przedszkolnego

10.00-10.15 -Czynności organizacyjne związane z wyjściem na dwór

IV.

10.30-11.30 -Pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki,

obserwacje przyrodnicze. Czynności w szatni.

11.30-12.00 -Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, zabawy integracyjne, zab. przy muzyce

12.00-12.30 -Obiad

V.

12.30-13.00- Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, konstrukcyjne, tematyczne, aktywność własna przedszkolaków

 -Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wspomaganie i korygowanie rozwoju

dzieci

 

13.00-13.15 - Relaksacja przy muzyce, bajkach, ćwiczenia słownikowe

13.15-13.30 -Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne

13.30-13.50 - Podwieczorek

13.50-17.00 - Zajęcia dodatkowe

- Zabawy integrujące grupę

- Aktywność własna przedszkolaków

- Rozchodzenie się dzieci

ROZKŁAD DNIA W ODDZIALE 5- LATKI

6.00-7.30-Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy manipulacyjne

7.30-8.00 - Zajęcia kompensacyjne, zab. logopedyczne, ćw. graficzne,
zab. i gry stolikowe, zab. integracyjne

                               REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 8.00-13.00

I. 

8.00-8.30-Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci

8.30- 8.50- Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, dydaktyczne

8.50- 9.00- Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne

II.

9.00-9.20- Śniadanie

9.20-9.30- Czynności organizacyjne do zajęć

9.30-9.50-  Realizacja zadań dydaktycznych poprzez zajęcia z całą grupąwynikające z programu

9.50-10.00- Zabawy integrujace grupę

III.

10.00-10.20 - Stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających

zaangażowania proc. poznawczych z elementami ruchu,różnych form ekspresji,

umuzykalniające, plastyczne, zabawy ruchowe w sali wynikające z programu wychowania przedszkolnego

10.20-10.40-Przygotowanie do spaceru

IV.

10.40- 11.40 -Pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki,

obserwacje przyrodnicze

V.

11.40- 12.00-Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, zab. relaksacyjne

12.00-12.30 - Obiad

12.30-13.00-Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, pomoc psychologiczna

 

 

13.00-13.30-Zabawy integrujące grupę, ćw. słownikowe, bajki, baśnie, zabawy przy muzyce

13.30-13.45 -Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne

- Podwieczorek

13.45-17.00- Zajęcia dodatkowe, zab. integrujące dzieci, aktywnośc własna przedszkolaków

oraz rozchodzenie się dzieci

ROZKŁAD DNIA W ODDZIALE 6- LATKI

6.00-8.00- Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, kołowe, manipulacyjne, logopedyczne

- Ćw. graficzne, zabawy i gry stolikowe, zabawy integracyjne

I.

8.00-8.30- Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci

8.30-8.50- Ćw. poranne, zabawy integracyjne, dydaktyczne

8.50- 9.00- Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne

II.

9.00-9.20- Śniadanie

9.20- 9.30- Czynności organizacyjne do zajęć,

9.30-10.00- Realizacja zadańdydaktycznych poprzez organizowanie zajęć

z całą grupą wynikające z programu wychowania przedszkolnego

III.

10.10.30- Stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających zaangażowania procesów poznawczych z elementami ruchu, różnych

form ekspresji (umuzykalniające, plastyczne)

- Zabawy ruchowe

IV.

10.30-10.45- Przygotowanie do spaceru

10.45-11.45- Pobyt na świeżym powietrzu

11.45-12.00- Przygotowanie do biadu, relaksacja przy muzyce

12.00-12.30- Obiad

V.

12.30-13.00- Zabawy dowolne, pomoc psychologiczno- pedagogiczna

 

13.00-13.30- Zabawy integrujące grupę, zabawy przy muzyce, słuchania bajek, baśni

13.30-13.45- Podwieczorek

13.45-17.00- Zajęcia dodatkowe, aktywność włąsna przedszkolaków

 

 

 

 

 

 
Najważniejszymi priorytetami naszego przedszkola jest bezpieczeństwo, zdrowie oraz wszechstronny rozwój naszych wychowanków. Wysoką jakość pracy przedszkola gwarantują kompetentni, wykwalifikowani nauczyciele, predysponowani do pracy pedagogicznej. Zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i zaufania. Podnoszą swoje kwalifikacje na kursach, warsztatach i innych formach doskonalących ich wiedzę, dostarczających pomysłów do pracy i zabawy z dziećmi. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo.
Wiemy, jak ważny jest wszechstronny i pełny rozwój dziecka w sferze intelektualnej, społecznej, emocjonalnej, dlatego pragniemy stworzyć im warunki na miarę ich potrzeb i możliwości. Jesteśmy przedszkolem przyjaznym, kształcącym w dzieciach kompetencje przydatne zarówno obecnie, jak i docelowo w przyszłości. Przygotowujemy dzieci do twórczego rozwiązywanie problemów i poprzez zabawę wdrażamy do ustawicznego uczenia się. Nasze dzieci są dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
 
 
System wartości
 
Szacunek – troszczymy się o uczucia innych osób i poszanowanie ich godności, odmienności. Dbamy o własne dobro.
 
Uczciwość – mówimy prawdę, nie sięgamy po cudzą własność bez  wiedzy i zgody właściciela. Starannie i należycie wykonujemy swoje prace i obowiązki.
 
Odpowiedzialność – jesteśmy odpowiedzialni za swoje zdrowie, bezpieczeństwo, myśli, wybory i czyny, za środowisko, Ziemię.
 
Szczęście – jesteśmy szczęśliwi, akceptujemy siebie i świat.
 
Mądrość – dokonujemy właściwych wyborów – przyczyniamy się do dobra.
 
Solidarność – jesteśmy gotowi do pomocy, poświęcenia i wsparcia. Dzielimy się obowiązkami. Mamy poczucie współodpowiedziaości
 
Oferta zajęć dodatkowych na rok szkolny 2016/2017:
 
     Język angielski
prowadzony w grupach 5 - latków przez panią Olę
 
  Zajęcia rytmiczno - taneczne
- zajęcia prowadzone przez nauczycieli w każdej grupie wg harmonogramu
 
 
 
 
  Rytmika i tańce
- dla dzieci z grup 5-latków prowadzone przez panią Karinę i pana Kamila
 
 
  Logopedia
- prowadzona przez panią Beatkę
 
 Zajęcia ogólnorozwojowe i ćwiczenia gimnastyczne
- prowadzone przez nauczycieli w każdej grupie wg harmonogramu
 
Ponadto odbywają się zabawy i zajęcia w ramach kółek zainteresowań - wg harmonogramów poszczegółnych grup.
 
 W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZUJEMY  ZAJĘCIA W OPARCIU
O PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO :
,,NASZE PRZEDSZKOLE- PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ AKTYWNOŚCI DZIECI"
AUTORSTAWA MAŁGORZATY KWAŚNIEWSKIEJ, WIESŁAWY ŻABY- ŻABIŃSKIEJ, WYD. MAC EDUKACJA
 
ORAZ PROGRAMY WŁASNE:
 
1. ,,ZABAWY PRZY MUZYCE"- PROGRAM Z ZAKRESU EDUKACJI MUZYCZNEJ,
 
2. PROGRAM ADAPTACYJNY,,JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM",
 
4. PROJEKT ,,WITAJCIE W NASZEJ BAJCE".
 
5. PROGRAM PLASTYCZNY ,,PRZEDSZKOLNA AKADEMIA SZTUKI".
 
 
NAUCZYCIELE Z NASZEGO PRZEDSZKOLA POSIADAJĄ UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA ZAJĘĆ
WG PROGRAMU ,,KLUCZ DO UCZENIA SIĘ"
METODY OPARTEJ NA PEDAGOGICE WYBITNEGO ROSYJSKIEGO
PSYCHOLOGA  LWA WYGOTSKIEGO
 
  
 

Ostatnia aktualizacja: 2017-02-19