Kontakt
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr44
Strona głowna  /  Wydarzenia
Witamy w dziale wydarzenia


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 44 W SOSNOWCU
2017/2018


PRIORYTETY:
 
1. BEZPIECZEŃSTWO
2. ZDROWIE               
3. ROZWÓJ                  
 
MISJA: Przedszkole zaspokaja naturalną ciekawość dziecka poprzez rozbudzanie dziecięcej aktywności w różnych sferach rozwoju.
 
 
 
WIZJA:

- Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i  skuteczną komunikację interpersonalną;
- Przedszkole jest bezpieczną placówką, przyjaźnie nastawioną do dzieci rodziców oraz pracowników, otwartą na ich potrzeby;
- Praca przedszkola jest ukierunkowana na potrzeby dziecka i jego wszechstronny rozwój, przygotowująca do podjęcia nauki w szkole;
- Przedszkole wychowuje dzieci w duchu uniwersalnych wartości takich jak dobro, piękno, tolerancja, szacunek, patriotyzm;
- Przedszkole promuje zdrowy styl życia poprzez ruch i właściwe odżywianie się;
- Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, kształtowania samodzielności i r ozwijania umiejętności oraz wartości moralnych;
- Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola;
- Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna czuwa nad rozwojem dzieci;
- Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego, promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.
 
 
KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI
1. Praca z dziećmi.
2. Praca z rodzicami.
3. Praca ze środowiskiem lokalnym.
 
PRZEDSZKOLAK Z RADOŚCIĄ IDZIE DO SZKOŁY

 
NASZE CELE GŁÓWNE
GDZIE JESTEŚMY?
 
- Wszechstronne oddziaływanie na rozwój percepcji słuchowej, wzrokowej, oraz koncentracji uwagi w celu przygotowania do nauki czytania
i pisania
- Kształtowanie umiejętności matematycznych
- Wyzwalanie wielostronnej aktywności dzieci poprzez: przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie
i działanie
 
- Stosowanie metod aktywizujących
- Wykorzystanie w pracy z dziećmi różnorodnych form zabaw i gier językowych i matematycznych
 
NASZE PRIORYTETY
DOKĄD ZMIERZAMY?
 
- Stosowanie w pracy różnorodnych metod tj. MDS, I. Majchrzak, L.Wygotskiego
- Współudział rodziców w kształtowaniu kompetencji językowych dzieci
- Kształtowanie postawy intelektualnej
i krytycznego myślenia, samodzielnego pokonywania trudności
- Nabywanie umiejętności i wiedzy poprzez zabawę
 
- Wzbogacanie słownictwa oraz umiejętności logicznego wypowiadania się
- Wspieranie rozwoju dziecka poprzez podtrzymywanie jego aktywności i radosną atmosferę zajęć
- Wzbogacanie kącików w sali o nowe materiały, gry oraz przybory potrzebne do twórczej działalności dzieci
 
 
 
WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD BAJKI
 
NASZE CELE GŁÓWNE
GDZIE JESTEŚMY?

- Kształtowanie postaw i rozumienie wartości uniwersalnych

- Słuchanie utworów literackich, oglądanie przedstawień teatralnych, filmów podejmujących problemy moralne

- Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec książek, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych

- Kształtowanie umiejętności wyboru wartościowej literatury

- Systematyczne wykorzystanie literatury, materiałów, pomocy i środków dydaktycznych

- Stosowanie metod aktywizujących

- Wykorzystanie podczas pracy z dziećmi bajek terapetycznych oraz legend

- Planowanie i organizowanie przedstawień teatralnych

NASZE PRIORYTETY
DOKĄD ZMIERZAMY?

 

- Uczenie reguł i sposobów postępowania obowiązujących w życiu codziennym

- Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych poprzez przykłady z życia, zachowania w grupie, literaturę

 

-Wzbogacanie kącików: czytelniczego i teatralnego o nowe materiały, pomoce

- Rozbudzanie u dzieci wielostronnej aktywności tetralnej poprzez: przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie, działanie

 
 
 
 
 
 
 
Koncepcja pracy