Kontakt
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr44
Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola!
 
 
 

 

 

Terminy  rekrutacji  do przedszkoli  i  szkół

na rok szkolny 2020/2021

znajdują się na naszej stronie w zakladce: REKRUTACJA

 

link do informacji z Wydziału Edukacji w Sosnowcu poniżej: 

 

http://www.sosnowiec.pl/aktualnosci/id,16594,terminy_rekrutacji_do_przedszkoli_i_szkol_20020-2021.html

 

     KONKURS  "FERIE ZIMOWE"  - ROZSTRZYGNIĘTY!!     

    SERDECZNIE  GRATULUJEMY  WSZYSTKIM  UCZESTNIKOM!!     

 

Organizacja pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie lipiec – sierpień 2020 roku

 1. Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec zostały określone Zarządzeniem nr 16 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 stycznia 2020 r. ZAŁĄCZNIK NR 2.

 2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.

 3. Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.

 4. Rodzic sam decyduje o tym, do którego z dyżurujących przedszkoli oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.

 5. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

 6. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

 7. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli. W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczna miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:

- rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;

- rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności;

- wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci);

- orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą;

- pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin.

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona "Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym", która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1.

 2. Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem - pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.

 3. Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny.

 4. Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

 1. Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym od dnia 20.04.2020 r. do dnia 30.04. 2020 r.;

 2. 6 maja 2020 r. o godz. 12.00 – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny;

 3. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie złożenie do dyrektora dyżurującego przedszkola „potwierdzenia woli zapisu dziecka” w terminie od 06.05.2020 r. do dnia 15.05.2020 r. do godz. 15.00 ZAŁĄCZNIK NR 3 oraz wypełnienie „oświadczenia dot. korzystania w wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego” ZAŁĄCZNIK NR 4;

 4. Listę dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny wywiesza się w dniu 21.05.2020 r. o godz. 12.00.

 1. Niezłożenie potwierdzenia „woli zapisu dziecka” w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.

 2. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców.

 3. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie, które posiadają wolne miejsca. Równocześnie Dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wraz z adnotacją „brak miejsc”. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami

 

załącznik nr 1 - do pobrania u nauczycieli grup,

z jednoczesnym podpisaniem  potwierdzenia woli zapisu dziecka na dyżur wakacyjny

załącznik nr 3

 

POTWIERDZENIE WOLI

zapisu dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny

Potwierdzam wolę zapisu dziecka:..........................................................................................................

                             imię i nazwisko dziecka

numer PESEL dziecka  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na dyżur wakacyjny do Przedszkola Miejskiego nr ………     w Sosnowcu, na okres...............................................................................

Oświadczam, że poinformowany/a zostałem/am o tym, iż warunkiem przyjęcia dziecka będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru.

............................................... ..............................................

podpis matki/ opiekuna prawnego podpis ojca /opiekuna prawnego


 

załącznik nr 2

Zarządzenie nr 16

Prezydenta Miasta Sosnowca

Z dnia 16 stycznia 2020r.

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę

Sosnowiec na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), S 12 ust. I Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502), na wniosek dyrektorów przedszkoli zarządzam, co następuje:

1 Ustalam przerwy w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec w roku szkolnym 2019/2020 w terminach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2 Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec.

 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dnim podpisania

 

Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec na rok szkolny 2019/2020

l.p.

Nazwa placówki

Przerwa w pracy przedszkola

od

do

1.

Przedszkole Miejskie nr 12

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

2.

Przedszkole Miejskie nr 14

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

3.

Przedszkole Miejskie nr 18

01.08.2020 r.

3 1.08.2020 r.

4.

Przedszkole Miejskie nr 19

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

5.

Przedszkole Miejskie nr 25

01.08.2020 r.

31.08.2020 r.

6.

Przedszkole Miejskie nr 28

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

7.

Przedszkole Miejskie nr 29

01.08.2020 r.

31.08.2020 r.

8.

Przedszkole Miejskie nr 30

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

9.

Przedszkole Miejskie nr 3 1 im. Jana Brzechwy

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

10.

Przedszkole Miejskie nr 33

01.07.2020 r.

3 1.08.2020 r.

I l .

Przedszkole Miejskie nr 35

01.08.2020 r.

31.08.2020 r.

12.

Przedszkole Miejskie nr 36 w ZSO nr I I

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

13.

Przedszkole Miejskie nr 44

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

14.

Przedszkole Miejskie nr 47

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

15.

Przedszkole Miejskie nr 50

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

16.

Przedszkole Miejskie nr 51 w ZS nr I

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

17.

Przedszkole Miejskie nr 53 im. Kornela Makuszyńskiego

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

18.

Przedszkole Miejskie nr 54

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

19.

Przedszkole Miejskie nr 55 z Oddziałami dla Dzieci Specjalnej Troski

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

20.

Przedszkole Miejskie nr 56 z Oddziałem Specjalnym

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

21.

Przedszkole Miejskie nr 57 im. Marii Konopnickiej

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

 

załącznik nr 4

 

Pieczęć przedszkola                                                                                                            Sosnowiec, dnia ……………….

 

Oświadczenie nr ……/2020

dot. korzystania z wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego

w czasie dyżuru wakacyjnego lipiec/sierpień 2020

 1. Informacje podstawowe:

Dane rodzicówopiekunów prawnych

  matka ojciec

imię i nazwisko

   

adres zamieszkania

   

telefon kontaktowy

   

seria i nr dowodu osobistego, organ wydający

   

e-mail

   

 

numer rachunku bankowego (konieczny w przypadku zwrotu nadpłaty)

                                                   

 

 1. Dane dziecka

 2. imię i nazwisko dziecka  
  data i miejsce urodzenia  
  nr pesel                      
  adres zamieszkamia  

   

   

 3. Korzystanie z usług przedszkola:

 1. wyżywienia

 • śniadanie

 • obiad

 • podwieczorek/ drugie śniadanie

 1. wychowania przedszkolnego

 2.  

 • godziny bezpłatne

 • godziny płatne – 1 zł za każdą godzinę

 1. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu od……..do……..w tym godz. odpłatnych………….

 2. Oświadczenie składane jest na okres dyżuru wakacyjnego od dnia…..…..…. do dnia ………….

 

…………………..…………… …….…………..………………

Podpisy rodziców /opiekunów prawnych

 


 

 


 

NASZE MAŁE OSIĄGNIĘCIA

 

 

 

 

Raport  Komisji Konsultacyjnej z wyniku głosowania na zadania w ramach

Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego w Przedszkolu Miejskim nr 44 w Sosnowcu

 

           

Komisja Konsultacyjna w składzie: mgr Karina Krupa-Juda, mgr Joanna Suszyńska- Matla (przedstawiciele Przedszkola Miejskiego nr 44), Dorota Mędrek, Robert Koba, Aleksandra Adamczewska (przedstawiciele Rady Rodziców) w dniu 26.11.2019 roku podliczyła karty do głosowania na zadania w ramach Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego.

 

Wyniki głosowania:

 

- Łączna liczba głosów ważnych oddanych na zgłoszone zadania -  91

- Liczba głosów nieważnych – 1 (brak znaku x)

 

Lp.

Tytuł adania

Liczba głosów

1.

Doposażenie placu zabaw w bujaki na sprężynach.

62

2.

Sprzęt sportowy: piłki, bramki, rzutki, skakanki, krążki, itp..

7

3.

Gry dydaktyczne: puzzle, patyczaki, figuraki, gry planszowe, itp.

8

4.

Sprzęt audio (radiomagnetofony).

12

5.

Zabawki do sal: lalki, samochody, klocki, itp.

2

 Zadaniem rekomendowanym do realizacji w Przedszkolu Miejskim nr 44, w ramach Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego, które uzyskało największą liczbę głosów (62)

  i  nie przekracza kwoty przyznanej placówce zostało zadanie: Doposażenie placu zabaw w bujaki na sprężynach.

 

 

UWAGA RODZICE !!!

W związku z informacją na temat  nowych przypadków wystąpienia  wszawicy wśród dzieci, biorąc pod uwagę dobro Państwa dzieci, zwracamy się z prośbą o podjęcie w domu stosownych działań, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Prosimy o codzienną kontrolę czystości włosów i przypominamy, że obowiązkiem każdego rodzica jest zadbanie o higienę swojego dziecka i  narażanie innych dzieci przebywających w przedszkolu.

 

 

 

 W RAMACH PRZEDSZKOLNEGO GRANTU OBYWATELSKIEGO

KOMISJA KONSULTACYJNA POWOŁANA PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 44

PANIĄ DOROTĘ BEM W SKŁADZIE:

KARINA KRUPA-JUDA, KAMIL ADAMUS (PRZEDSTAWICIELE PRZEDSZKOLA)

DOROTA MĘDREK, PATRYCJA KOBA, ALEKSANDRA ADAMCZEWSKA (PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW)

W DNIU 29.10.2019 r.

DOKONAŁA OCENY I WERYFIKACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ RODZICÓW W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM nr 44 PROJEKTÓW (ZADAŃ) W RAMACH PRZEDSZKOLNEGO GRANTU OBYWATELSKIEGO.

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM nr 44 RODZICE ZGŁOSILI PIĘĆ PROJEKTÓW:

LP TYTUŁ PROJEKTU IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PROJEKTU OPIS PROJEKTU KWOTA PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ
1. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W BUJAKI NA SPRĘŻYNAC DOROTA MĘDREK Projekt zakłada doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 44 w bujaki na sprężynach.Inwestycja ta, jest potrzebna, gdyż stan techniczny obecnych urządzeń wymaga rewitalizacji. Warto poszerzyć gamę urządzeń na nim się znajdujących ponieważ plac zabaw jest bardzo lubiany przez dzieci, a doposażony plac zabaw służyłby większej grupie dzieci. 4.000 zł
2.  SPRZĘT SPORTOWY

AGATA

KLIMCZYK- CIESLA

Projekt zakłada wyposażenie przedszkola w sprzęt sportowy wykorzystywany zarówno w salach oraz na placu zabaw, np: zakup piłek, skakanek, rzutek, itp. Wnioskowany projekt zakłada, iż wykorzystanie dodatkowego sprzętu sportowego wpływa na rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności współdziałania w grupie. 4.000 zł
3.  GRY DYDAKTYCZNE KATARZYNA SUCHAN Projekt zakłada doposażenie grup w gry dydaktyczne, układanki, puzzle rozijające percepcję wzrokową, słuchową i manualną. Projekt zakłada zakup: gier planszowych, puzzli,  gier typu: figuraki, patyczaki, inne. 4.000 zł
4. SPRZĘT AUDIO (RADIOMAGNETOFONY)

MARTA

ŚLUFCIK

Projekt zakłada doposażenie sal w sprzęt typu radiomagnetofony. Inwestycja ta uzasadniona jest faktem, że dzieci bardzo lubią uczestniczyć w zajęciach i zabawach muzyczno- ruchowych, które często wymagają użycia tego typu sprzętu. 4.000 zł
5.  ZABAWKI DO SAL

WIOLETTA 

KOWALSKA

Projekt zakłada wyposażenie sal w zabawki w kącikach zabaw.Zauważono, iż jest  potrzeba zakupienia lalek, wózków, klocków, samochodów. 4.000 zł

GŁOSOWANIE NA W/W PROJEKTY  ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH OD 12.11.2019 DO  22.11.2019.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

 

 

Dyrekcja Przedszkola Miejskiego nr 44 informuje, że nie ma możliwości podania nazw środków profilaktyki wszawicy . Natomiast wszelkie informacje nt środków zapobiegania wszawicy dostępne są w aptekach oraz na str. internetowych . Wpisując profilaktyka wszawicy  czy  wszawica leczenie i zapobieganie otrzymacie Państwo wykaz dostępnych środków .

 

 

 

INFORMUJEMY, ŻE NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU ZDJĘĆ DO KALENDARZA,

KTÓRE ZOSTANĄ WYKONANE 17.10.2019 (CZWARTEK) OD GODZ. 9.00

MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU - 4.12.2019

 

DRODZY RODZICE.  SERDECZNIE  ZACHĘCAMY  DO  WSPARCIA.

KUBUŚ TO NASZ PRZEDSZKOLAK,  ZA KTÓREGO  BARDZO MOCNO TRZYMAMY KCIUKI!!!!!

https://www.siepomaga.pl/kubus-michalak?fbclid=IwAR16XRQCpKwInew6ykC_L5ufeVzz0Fbt_z6rWVHw6TBHjxI824NjSuIQ9LQ

ZBIÓRKA NA CEL

Immunoterapia przeciwciałami anty-GD2 - jedyna nadzieja na ocalenie Kuby*

*zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga

 

Dla zainteresowanych

Sprawozdanie finansowe za 2018 r jest udostępnione na stronie BIP Urzędu Miasta Sosnowiec.

http://www.bip.um.sosnowiec.pl/a,536523,sprawozdanie-finansowe-za-2018r-centrum-uslug-wspolnych.html

 

Rekrutacja do przedszkoli miejskich

na rok szkolny 2019/2020 w Sosnowcu

Szanowni Państwo informujemy, że rekrutacja do przedszkola odbywa się poprzez wypełnienie wniosku elektronicznego.  Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od 01.03.2019. Wniosek dostępny będzie do wypełnienia od dnia 01.03.2019r.(od godz.12:00) do 08.03.2019r.( do godz. 16:00). Natomiast wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w przedszkolach ( pierwszego wyboru) w godzinach funkcjonowania placówki od dnia 01.03.2019 (od godz.12:00) do 08.03.2019 (do godz. 17.00) .

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie pod adresem:

https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl

 

 

II. UCHWAŁA NR 808/LVIII/2018

RADY MIEJSKIEN W SOSNOWCU

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Sosnowcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 131 ust. 4-6, art. 133 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala co następuje:

 

§ 1.

Określa kryteria, liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów obowiązujące w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Sosnowcu 

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnienie kryterium

 

 

1.

 

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

 

10 pkt

1). Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratorski lub jego kopia,

2). Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta

 

 

2. 

 

 

Aktywność zawodowa bądź nauka obojga rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowującego rodzica/opiekuna prawnego

 5 pkt

w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna;

 

 

10 pkt w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów

 

 

1) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające zatrudnienie;

2). Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata potwierdzajace naukę

 

3. 

Kandydat uczęszczać będzie do tego samego, wybranego przez rodziców/opiekunów prawnych przedszkola, w którym rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę

 

10 pkt

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

4. 

Kandydat ze wskazaniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o konieczności objęcia edukacją przedszkolną

 

 10 pkt

 

Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 

 

 

5. 

 

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu

5 pkt

w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

10 pkt

w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

§ 2

Określa  kryteria,  liczbę  punktów  oraz  dokumenty  niezbędne  do  potwierdzenia  spełnienia  tych kryteriów  obowiązujące  w postępowaniu         rekrutacyjnym do  klas I publicznych  szkół  podstawowych w Sosnowcu

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnienie kryterium

 

 

1.

 

Kandydat uczęszczać będzie do tej samej, wybranej przez rodziców/opiekunów prawnych szkoły, w której rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę

 

10 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

 

2. 

 

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu

 

 

5 pkt


w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

 

10 pkt

w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

3. 

Kandydat wychowuje się w rodzinie niepełnej (rodzic samotnie wychowujący dziecko) i/lub wielodzietnej (rodzina posiadająca minimum troje dzieci)

 

5 pkt

w przypadku kandydata wychowującego się w rodzinie niepełnej lub wielodzietnej10 pkt

wprzypadku kandydata wychowującego się w rodzinie niepełnej i wielodzietnej

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

4. 

Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu

10 pkt

 

 

Na podstawie wniosku rekrutacyjnego rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

5. 

 

Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której realizuje roczne przygotowanie przedszkolne

10 pkt

 

 

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§4

Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu

Wilhelm Zych

 

RACHUNEK RADY RODZICÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY.

PROSIMY RODZICÓW O NIE WPŁACANIE PIENIĘDZY NA KONTO  !!!!!

 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW  
UWAGA!!!
Z dniem 01.01.2018r. zostaje zmieniony numer rachunku bankowego 
do wpłat dokonywanych przez rodziców  
Przedszkola Miejskiego nr 44 w Sosnowcu 
 za godziny i żywienie w przedszkolu .
 NOWY NUMER KONTA: 
PKO BP
61 1020 2313 0000 3702 0579 5655

 

 

 

W związku z licznymi zapytaniami ze strony rodziców i nauczycieli dotyczącymi reformy oświaty - odsyłamy Państwa na:

 1. stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej  http://reformaedukacji.men.gov.pl/

 2. stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach                                           http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 

https://www.unicef.pl/Wspolpraca-ze-szkolami/Materialy-dydaktyczne/Prawa-dziecka

    
 
 
 
 
                        
 
* Po drodze poruszam się tylko pod opieką dorosłych
* Jadąc samochodem korzystam z fotelika i pasów
* Będąc pasażerem na rowerze siedzę w odpowiednim foteliku i kasku na głowie
* Używam elementów odblaskowych i wiem, do czego służą
* Wiem, gdzie można się bawić bezpiecznie, a gdzie nie
* Wiem, że nie należy oddalać się od rodziców i opiekunów
* Nie rozmawiam z obcymi
* Znam swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania
* Znam numery alarmowe
* Umiem opowiedzieć rodzicom, rodzinie, wychowawcy o niebezpieczeństwie
* Wiem, kim jest policjant
* Rozumiem zagrożenia, jakie może stwarzać świat roślin i zwierząt
* Umiem poprawnie zachować się w miejscach publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archiwum aktualności