Kontakt
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr44
Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola!
 
 
 

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2018- 2019

 

 

Dla zainteresowanych

Sprawozdanie finansowe za 2018 r jest udostępnione na stronie BIP Urzędu Miasta Sosnowiec.

http://www.bip.um.sosnowiec.pl/a,536523,sprawozdanie-finansowe-za-2018r-centrum-uslug-wspolnych.html

 

DYŻUR WAKACYJNY

 

 

WNIOSKI NA DYŻUR WAKACYJNY PROSIMY ODBIERAĆ W PRZEDSZKOLU

 

Organizacja dyżurów wakacyjnych w Przedszkolach Miejskich w Sosnowcu

 

 1. Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Z obowiązku pełnienia dyżuru wakacyjnego zwolnione jest przedszkole ujęte w planie remontów, jeżeli zakres prac remontowych zagraża bezpieczeństwu dzieci lub całkowicie uniemożliwia pełnienie przez placówkę dyżuru.
 2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.
 3. Przedszkole dyżurujące organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli w określonym dla placówki dyżurującej rejonie (wykaz rejonów stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2).
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor dyżurującego przedszkola może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur spoza swojego rejonu.
 5. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały                    do przedszkola w nowym roku szkolnym.
 6. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniony                 i złożony "Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny", który stanowi ZAŁĄCZNIK               NR 1.         
 7. Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:
 1. Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 06.05.2019 r. do  dnia 21.05. 2019 r.
 2. Do 24 maja b.r. do godz. 12.00 – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
 1. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie złożenie do dyrektora dyżurującego przedszkola deklaracji w terminie od 27.05.2019 r. do ostatniego dnia roboczego maja do godz. 12.00  ZAŁĄCZNIK NR 3.
 2. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.
 3. Listę dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny wywiesza się w kolejnym dniu roboczym.
 4. O pierwszeństwie w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje:
 • Rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny,
 • Rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • Wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci)
 • Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata,
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą,
 • Pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin.
 1. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola                   w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki                    i potrzeb Rodziców. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych                    na dyżur z powodu braku miejsca – o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wydaje placówka macierzysta, wraz                                       z potwierdzeniem, pieczątką przedszkola na wniosku – faktu uczęszczania dziecka                          do placówki w bieżącym roku szkolnym.
 3. Rodzic/opiekun prawny pobiera taką ilość wniosków w ilu przedszkolach zamierza umieścić dziecko na dyżurze wakacyjnym.
 4. Wypełniony prawidłowo wniosek rodzic składa do dyżurującego przedszkola: w godzinach pracy przedszkola, a w ostatnim dniu rekrutacji do godz. 12.00.
 5. W okresie trwania dyżuru wakacyjnego opłaty za przedszkole wynoszą:

 

 • 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Uchwałą  Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 58/III/2018                   z dnia 20 grudnia 2018 r.;
 • Opłata za żywienie 7 zł za dzień x ilość dni deklarowanych przez rodzica.

 

 1. Wysokość należnej opłaty wynika ze złożonej przez rodzica DEKLARACJI. Rozliczenie szczegółowe pobytu dziecka w przedszkolu odbywa się w oparciu o rejestrator, który rejestruje godzinę przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola, zgodnie z zasadami obowiązującymi                   na placówce dyżurującej. Zwroty nadpłat z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywane są po rozliczeniu, przelewem na podany przez rodzica w deklaracji numer konta lub w kasie CUW - Sosnowiec, ul. Staszica 62. 

 

AKTUALNY HARMONOGRAM DYŻURÓW WAKACYJNYCH

PRZEDSZKOLI MIEJSKICH W SOSNOWCU

LIPIEC – SIERPIEŃ 2019

(zmiana dot. PM 11i PM 28)

Lp. Termin dyżuru Placówka dyżurująca Wykaz placówek w obrębie przedszkola dyżurującego
POGOŃ Lipiec  2019 Przedszkole Miejskie Nr 3 PM 2, PM 3, PM 22
POGOŃ Lipiec  2019 Przedszkole Miejskie Nr 25 PM 18, PM 25
POGOŃ Lipiec  2019 Przedszkole Miejskie Nr 29 PM 29, PM 57
POGOŃ Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 2 PM 2, PM 22
POGOŃ Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 18 PM 18, PM 25
POGOŃ Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 57 PM 3, PM 29, PM 57
CENTRUM Lipiec  2019 Przedszkole Miejskie Nr 15 PM 12, PM 15, PM 20 (5-6latki) 
CENTRUM Lipiec  2019 Przedszkole Miejskie Nr 27 PM 27, PM 30, PM 54 (3-4 latki)
CENTRUM Lipiec  2019 Przedszkole Miejskie Nr 11 PM 11, PM 54 (5-6latki), 
CENTRUM Lipiec  2019 Przedszkole Miejskie Nr 47 PM 28, PM 20 (3-4latki), PM 47 
CENTRUM Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 28 PM 28, PM 47 
CENTRUM Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 12 PM 12, PM 15, PM 11(5-6latki)
CENTRUM Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 20 PM 20, PM 54
CENTRUM Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 30 PM 27, PM 11 (3-4latki), PM 30

CENTRUM  

OBRZEŻA

Lipiec  2019 Przedszkole Miejskie Nr 50 PM 14, PM 19, PM 50, PM 55 (3-4latki)

CENTRUM

OBRZEŻA

Lipiec  2019 Przedszkole Miejskie Nr 56 PM 5, PM 55 (5-6latki), PM 56

CENTRUM

OBRZEŻA

Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 5 PM 5, PM 55 (5-6latki), PM 56

CENTRUM

OBRZEŻA

Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 14 PM 14, PM 19, PM 50, PM 55 (3-4latki)
ZAGÓRZE Lipiec 2019 Przedszkole Miejskie Nr 44 PM 40, PM 44, PM 46, PM 52
ZAGÓRZE Lipiec 2019 Przedszkole Miejskie Nr 45 PM 43, PM 45, PM 51
ZAGÓRZE Lipiec 2019 Przedszkole Miejskie Nr 59 PM 38, PM 39, PM 59
ZAGÓRZE Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 38 PM 38, PM 45, PM 59
ZAGÓRZE Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 39 PM 39, PM 43
ZAGÓRZE Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 40 PM 40, PM 44, PM 46
ZAGÓRZE Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 52 PM 51, PM 52

OBRZEŻA MIASTA

Lipiec 2019 Przedszkole Miejskie Nr 31 PM 7, PM 31, PM 33

OBRZEŻA MIASTA

Lipiec 2019 Przedszkole Miejskie Nr 34 PM 34, PM 53

OBRZEŻA MIASTA

Lipiec 2019 Przedszkole Miejskie Nr 35 PM 35, PM 36 

OBRZEŻA MIASTA

Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 7 PM 7, PM 31 

OBRZEŻA MIASTA

Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 33 PM 33, PM 53

OBRZEŻA MIASTA

Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 36 PM 34, PM 35, PM 36
       

Wyjaśnienie dot. podziału dzieci ze względu na wiek:

 

- dziecko 3- letnie – dziecko urodzone w roku 2015

- dziecko 4- letnie – dziecko urodzone w roku 2014

- dziecko 5- letnie – dziecko urodzone w roku 2013

- dziecko 6- letnie – dziecko urodzone w roku 2012

 

 

DRODZY RODZICE!

 

W związku z zawieszeniem strajku informujemy Państwa,

że od 29 kwietnia wracamy do zajęć zgodnie z harmonogramem. 

 

Bardzo dziękujemy wszystkim Rodzicom za wsparcie, cierpliwość i zrozumienie.

 

W związku z trwającym strajkiem miasto szanując ewentualny protest nauczycieli, a zarazem rozumiejąc obawy rodziców zajmie się koordynacją działań, dzięki którym przedszkolaki i uczniowie będą mogli korzystać z oferty jednostek kulturalnych i sportowych.

Na czas planowanego przez nauczycieli strajku samorządowe instytucje: Miejska Biblioteka Publiczna i jej filie, Teatr Zagłębia, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowieckie Centrum Sztuki-Zamek Sielecki, Miejski Klub „Maczki”, Miejski Klub im. Kiepury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Ognisko Pracy Pozaszkolnej będą otwarte dla uczniów. Swoją pomoc zadeklarowały również Wyższa Szkoła „Humanitas” oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

Darmowe zajęcia przygotowano dla kilkuset dzieci i młodzieży w różnym wieku. – Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby w tym czasie rodzice, którzy nie są w stanie zapewnić opieki swoim pociechom mogli spokojnie pracować. Chciałbym serdecznie podziękować za pomoc – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Pieczę nad właściwym skoordynowaniu opieki nad dziećmi zapewnią urzędnicy, którzy – w razie potrzeby – zajmą się również ewentualnym transportem między placówkami przy wsparciu PKM-u Sosnowiec.  Władze miasta podjęły także decyzję o zorganizowaniu pomocy, z której będą mogli skorzystać pracownicy Urzędu Miejskiego. Rodzice, którzy nie mogą zapewnić swoim pociechom opieki podczas strajku mogą przyprowadzić dzieci do pracy.

Apelujemy także do innych instytucji i przedsiębiorców, aby również spróbowali zorganizować opiekę dla dzieci swoich pracowników – wyjaśnia Zbigniew Byszewski, I zastępca prezydenta Sosnowca.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu pod numerami telefonów: (32) 296 06 42, 296 06 33, 296 06 34, 296 06 35.

 

Informacja MEN dla Rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno?wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

 1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

 2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

 3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

 4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

 5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).


 

 

Nasze Przedszkole zorganizowało międzyprzedszkolny konkurs plastyczno- techniczny pt. „Wesołe instrumenty”. Swoje prace zaprezentowało wielu przedszkolaków z różnych placówek w naszym mieście. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie konkursem. Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni dyplomami, a na wyróżnionych czekają nagrody niespodzianki.

 

 

W miesiącu marcu nasze przedszkole uczestniczyło w akcji charytatywnej "Książka na zdrowie". Zebrane książki 

zostały przekazane na szczytny cel do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego. Serdecznie dziękujemy dzieciom,rodzicom i pracownikom placówki za aktywny udział.

 

 

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:

https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl

 

 

Rekrutacja do przedszkoli miejskich

na rok szkolny 2019/2020 w Sosnowcu

Szanowni Państwo informujemy, że rekrutacja do przedszkola odbywa się poprzez wypełnienie wniosku elektronicznego.  Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od 01.03.2019. Wniosek dostępny będzie do wypełnienia od dnia 01.03.2019r.(od godz.12:00) do 08.03.2019r.( do godz. 16:00). Natomiast wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w przedszkolach ( pierwszego wyboru) w godzinach funkcjonowania placówki od dnia 01.03.2019 (od godz.12:00) do 08.03.2019 (do godz. 17.00) .

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie pod adresem:

https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl

 

 

II. UCHWAŁA NR 808/LVIII/2018

RADY MIEJSKIEN W SOSNOWCU

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Sosnowcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 131 ust. 4-6, art. 133 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala co następuje:

 

§ 1.

Określa kryteria, liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów obowiązujące w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Sosnowcu 

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnienie kryterium

 

 

1.

 

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

 

10 pkt

1). Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratorski lub jego kopia,

2). Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta

 

 

2. 

 

 

Aktywność zawodowa bądź nauka obojga rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowującego rodzica/opiekuna prawnego

 5 pkt

w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna;

 

 

10 pkt w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów

 

 

1) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające zatrudnienie;

2). Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata potwierdzajace naukę

 

3. 

Kandydat uczęszczać będzie do tego samego, wybranego przez rodziców/opiekunów prawnych przedszkola, w którym rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę

 

10 pkt

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

4. 

Kandydat ze wskazaniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o konieczności objęcia edukacją przedszkolną

 

 10 pkt

 

Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 

 

 

5. 

 

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu

5 pkt

w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

10 pkt

w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

§ 2

Określa  kryteria,  liczbę  punktów  oraz  dokumenty  niezbędne  do  potwierdzenia  spełnienia  tych kryteriów  obowiązujące  w postępowaniu         rekrutacyjnym do  klas I publicznych  szkół  podstawowych w Sosnowcu

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnienie kryterium

 

 

1.

 

Kandydat uczęszczać będzie do tej samej, wybranej przez rodziców/opiekunów prawnych szkoły, w której rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę

 

10 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

 

2. 

 

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu

 

 

5 pkt


w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

 

10 pkt

w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

3. 

Kandydat wychowuje się w rodzinie niepełnej (rodzic samotnie wychowujący dziecko) i/lub wielodzietnej (rodzina posiadająca minimum troje dzieci)

 

5 pkt

w przypadku kandydata wychowującego się w rodzinie niepełnej lub wielodzietnej10 pkt

wprzypadku kandydata wychowującego się w rodzinie niepełnej i wielodzietnej

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

4. 

Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu

10 pkt

 

 

Na podstawie wniosku rekrutacyjnego rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

5. 

 

Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której realizuje roczne przygotowanie przedszkolne

10 pkt

 

 

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§4

Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu

Wilhelm Zych

UWAGA RODZICE !!!

W związku z informacją na temat  przypadków wystąpienia  wszawicy wśród dzieci,

biorąc pod uwagę dobro Państwa dzieci,

zwracamy się z prośbą o podjęcie w domu stosownych działań,

mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Prosimy o systematyczną kontrolę czystości włosów -najlepiej codziennie.

 

AKTUALNY HARMONOGRAM DYŻURÓW WAKACYJNYCH

PRZEDSZKOLI MIEJSKICH W SOSNOWCU

LIPIEC – SIERPIEŃ 2019

Lp. Termin dyżuru Placówka dyżurująca Wykaz placówek w obrębie przedszkola dyżurującego
POGOŃ Lipiec  2019 Przedszkole Miejskie Nr 3 PM 2, PM 3, PM 22
POGOŃ Lipiec  2019 Przedszkole Miejskie Nr 25 PM 18, PM 25
POGOŃ Lipiec  2019 Przedszkole Miejskie Nr 29 PM 29, PM 57
POGOŃ Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 2 PM 2, PM 22
POGOŃ Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 18 PM 18, PM 25
POGOŃ Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 57 PM 3, PM 29, PM 57
CENTRUM Lipiec  2019 Przedszkole Miejskie Nr 15 PM 12, PM 15, PM 20 (5-6latki) 
CENTRUM Lipiec  2019 Przedszkole Miejskie Nr 27 PM 27, PM 30, PM 54 (3-4 latki)
CENTRUM Lipiec  2019 Przedszkole Miejskie Nr 11 PM 11, PM 54 (5-6latki), 
CENTRUM Lipiec  2019 Przedszkole Miejskie Nr 47 PM 11, PM 20 (3-4latki), PM 47 
CENTRUM Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 28 PM 28, PM 47 
CENTRUM Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 12 PM 12, PM 15, PM 28(5-6latki)
CENTRUM Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 20 PM 20, PM 54
CENTRUM Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 30 PM 27, PM 28 (3-4latki), PM 30

CENTRUM  

OBRZEŻA

Lipiec  2019 Przedszkole Miejskie Nr 50 PM 14, PM 19, PM 50, PM 55 (3-4latki)

CENTRUM

OBRZEŻA

Lipiec  2019 Przedszkole Miejskie Nr 56 PM 5, PM 55 (5-6latki), PM 56

CENTRUM

OBRZEŻA

Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 5 PM 5, PM 55 (5-6latki), PM 56

CENTRUM

OBRZEŻA

Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 14 PM 14, PM 19, PM 50, PM 55 (3-4latki)
ZAGÓRZE Lipiec 2019 Przedszkole Miejskie Nr 44 PM 40, PM 44, PM 46, PM 52
ZAGÓRZE Lipiec 2019 Przedszkole Miejskie Nr 45 PM 43, PM 45, PM 51
ZAGÓRZE Lipiec 2019 Przedszkole Miejskie Nr 59 PM 38, PM 39, PM 59
ZAGÓRZE Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 38 PM 38, PM 45, PM 59
ZAGÓRZE Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 39 PM 39, PM 43
ZAGÓRZE Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 40 PM 40, PM 44, PM 46
ZAGÓRZE Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 52 PM 51, PM 52

OBRZEŻA MIASTA

Lipiec 2019 Przedszkole Miejskie Nr 31 PM 7, PM 31, PM 33

OBRZEŻA MIASTA

Lipiec 2019 Przedszkole Miejskie Nr 34 PM 34, PM 53

OBRZEŻA MIASTA

Lipiec 2019 Przedszkole Miejskie Nr 35 PM 35, PM 36 

OBRZEŻA MIASTA

Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 7 PM 7, PM 31 

OBRZEŻA MIASTA

Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 33 PM 33, PM 53

OBRZEŻA MIASTA

Sierpień 2019 Przedszkole Miejskie Nr 36 PM 34, PM 35, PM 36
       

Wyjaśnienie dot. podziału dzieci ze względu na wiek:

 

- dziecko 3- letnie – dziecko urodzone w roku 2015

- dziecko 4- letnie – dziecko urodzone w roku 2014

- dziecko 5- letnie – dziecko urodzone w roku 2013

- dziecko 6- letnie – dziecko urodzone w roku 2012

 

Teatrzyki , koncerty muzyczne na rok  szkolny 2018/2019

11.12.2018r   „O babci i krasnalu” godz. 12.30

10.01.2019r   „Jeżyk” godz. 11.00

04.02.2019r  „4 mile zapiec”

08.03.2019r   Planetarium mobilne

28.03.2019r   „ Złote dukaty”

04.04.2019 r. Audycja muzyczna  -„Wiosna gra na saksofonie, barytonie i wibrafonie „  3 tury  od godz. 9.30 -12.00

08.05.2019 r, Instrumenty  ludowe ( pasterskie) – akordeon, cymbały.

 

WYNIKI GŁOSOWANIA NA ZADANIA W RAMACH

PRZEDSZKOLNEGO  BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Komisja Konsultacyjna  w dniu 23.10.2018 roku podliczyła karty do głosowania na zadania

w ramach

Przedszkolnego Budżetu Obywatelskiego.

 

Wyniki głosowania:

- Łączna liczba głosów ważnych oddanych na zgłoszone zadania -   145

- Liczba głosów nieważnych - 0

 

Lp.

Tytuł zadania

Liczba głosów

1.

System przywołujący dzieci oraz urządzenia audio.

138

2.

Zakup zabawek do sal.

2

3.

Nowe wykładziny podłogowe do sal.

5

 

 Zadaniem rekomendowanym do realizacji w Przedszkolu Miejskim nr 44, w ramach

Przedszkolnego Budżetu Obywatelskiego, które uzyskało największą liczbę głosów (138)

  zostało zadanie: System przywołujący dzieci oraz urządzenia audio.           

                  SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA ODDANE GŁOSY

 

W ramach Przedszkolnego Budżetu Obywatelskiego  zgłoszono niżej wymienione  zadania.

Komisja Konsultacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 44

pozytywnie zaopiniowała  zgłoszone przez rodziców  zadania:

Lista zadań:

Tytuł zadania

Imię i nazwisko autora zadania

Opis zadania

Kwota na jego realizację     

System przywołujący dzieci oraz urządzenia audio

Dorota Madejczyk

Słabo lub wcale nie działający system przywołujący dzieci, to duży problem zarówno dla rodziców, jak i personelu przedszkola. Nowy system usprawni wywołanie dzieci z sal i jednoczesne zwolnienie miejsca w szatni. Do zestawu potrzebna jest baza przywołująca, słuchawki, głośniki, sprzęt audio, wzmacniacze, mikrofon, nowe okablowanie oraz montaż urządzeń.

 

5100 zł

Zakup zabawek do sal dydaktycznych

Magdalena 

Plebankiewicz

Zakup do sal nowych zabawek z atestem. Potrzebne są nowe: samochody, układanki, klocki do zagospodarowania kącików.

5128 zł

Nowe wykładziny  podłogowe do sal

Agnieszka

Lechowicz

 

 

Zakup do sal nowych wykładzin podłogowych, które są już zużyte

5128 zł

 

Projekty e-Twinning w Naszym przedszkolu

 

 

RACHUNEK RADY RODZICÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY.

PROSIMY RODZICÓW O NIE WPŁACANIE PIENIĘDZY NA KONTO  !!!!!

 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW  
UWAGA!!!
Z dniem 01.01.2018r. zostaje zmieniony numer rachunku bankowego 
do wpłat dokonywanych przez rodziców  
Przedszkola Miejskiego nr 44 w Sosnowcu 
 za godziny i żywienie w przedszkolu .
 NOWY NUMER KONTA: 
PKO BP
61 1020 2313 0000 3702 0579 5655

 

 

 

W związku z licznymi zapytaniami ze strony rodziców i nauczycieli dotyczącymi reformy oświaty - odsyłamy Państwa na:

 1. stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej  http://reformaedukacji.men.gov.pl/

 2. stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach                                           http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 

https://www.unicef.pl/Wspolpraca-ze-szkolami/Materialy-dydaktyczne/Prawa-dziecka

    
 
 
 
 
                        
 
* Po drodze poruszam się tylko pod opieką dorosłych
* Jadąc samochodem korzystam z fotelika i pasów
* Będąc pasażerem na rowerze siedzę w odpowiednim foteliku i kasku na głowie
* Używam elementów odblaskowych i wiem, do czego służą
* Wiem, gdzie można się bawić bezpiecznie, a gdzie nie
* Wiem, że nie należy oddalać się od rodziców i opiekunów
* Nie rozmawiam z obcymi
* Znam swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania
* Znam numery alarmowe
* Umiem opowiedzieć rodzicom, rodzinie, wychowawcy o niebezpieczeństwie
* Wiem, kim jest policjant
* Rozumiem zagrożenia, jakie może stwarzać świat roślin i zwierząt
* Umiem poprawnie zachować się w miejscach publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archiwum aktualności