Kontakt
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr44
Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola!
 
 
 

 

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ WYBORÓW,

ZGODNIE Z DECYZJĄ PREZYDENTA SOSNOWCA,

PRZEDSZKOLE W DNIU 29.06 (PONIEDZIAŁEK) BĘDZIE ZAMKNIĘTE

 

 

OGŁOSZENIE

 

W DNIU 31.08.2020 KOŃCZY SIĘ ZBIOROWE UBEZPIECZENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU.

OD 1 WRZEŚNIA 2020 BARDZO PROSIMY RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH

DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 44 W SOSNOWCU

O INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE SWOICH DZIECI W DOWOLNIE WYBRANEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ.

 

 

 

UWAGA RODZICE  ZMIANA DOTYCZĄCA

 

DYŻURU WAKACYJNEGO!!!!

Ponieważ zmieniły się zasady i druk deklaracji udziału dzieci w dyżurze wakacyjnym prosimy rodziców
 o ponowne pobranie DEKLARACJI NA DYŻUR WAKACYJNY. 

 DEKLARACJE NA DYŻUR , będą wydawane w Naszej placówce 
w dniach 01.06.2020 - 05.06.2020 do godz. 15.00.

WYPEŁNIONE DEKLARACJE RODZICE SKŁADAJĄ W PLACÓWCE MACIERZYSTEJ- A NIE JAK BYŁO WCZEŚNIEJ USTALONE W PLACÓWCE DYŻURUJĄCEJ.

 

DYŻUR WAKACYJNY

 

Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, zmianie ulegają zasady zapisów dzieci na dyżury wakacyjne.

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

 1. Przedszkola macierzyste będą wydawały deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym od dnia 01.06.2020 r. do dnia 05.06.2020 r. do godz. 15.00.
 2. Przedszkola macierzyste będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 08.06.2020 r. do  dnia 15.06.2020 r. do godz. 16.00.
 3. 18 czerwca b.ro godz. 15.00  w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny oraz lista przedszkoli, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

Warunkiem przyjęcia dziecka będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru.

 

Zaktualizowana organizacja pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu

w okresie lipiec – sierpień 2020 roku

 

 1. Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec zostały określone Zarządzeniem nr 16 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 stycznia 2020 r. ZAŁĄCZNIK NR 2.
 2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.
 3. Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.
 4. Rodzic sam decyduje o tym, do którego z dyżurujących przedszkoli oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.
 5. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.
 6. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 7. W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczba miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:
 • oboje rodzice kandydata pracują zawodowo;
 • rodzice są  pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • rodzic lub oboje rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;
 • wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci);
 • rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona "Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym", która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1. Deklarację rodzice składają w przedszkolu macierzystym, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym, bez względu na to, z usług której placówki rodzice chcieliby skorzystać w okresie wakacyjnym.   
 2. Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem - pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.
 3. Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny.  
 4. Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

 

 1. Przedszkola macierzyste będą wydawały deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym od dnia 01.06.2020 r. do dnia 05.06.2020 r. do godz. 15.00.
 2. Przedszkola macierzyste będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 08.06.2020 r. do  dnia 15.06.2020 r. do godz. 16.00. Wraz z wnioskiem rodzice składają „oświadczenie dot. korzystania z wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego” ZAŁĄCZNIK NR 3.
 3. 18 czerwca b.ro godz. 15.00  w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny oraz lista przedszkoli, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

 

 1. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola  w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki  i potrzeb Rodziców.
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje (poprzez wywieszenie listy) Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie, które posiadają wolne miejsca. Równocześnie Dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wraz z adnotacją „brak miejsc”. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka  do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami.
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystanie z dyżuru. Ponadto rodzice zobowiązują się do przestrzegania wszelkich procedur obowiązujących w placówce, do której będzie uczęszczało dziecko w okresie wakacyjnym.

 

 

zał.2

Zał. Nr 3

 

Dyżur wakacyjny lipiec-sierpień 2020

 

PRZYPOMINAMY ZAINTEROSOWANYM RODZICOM O KWESTII FORMALNEJ ZŁOŻENIA

DEKLARACJI UDZIAŁU DZIECKA W DYŻURZE WAKACYJNYM.

PRZYPOMINAMY, IŻ DEKLARACJE SKŁADAMY

OD 08.06.2020 DO 15.06.2020

W DYŻURUJĄCYM PRZEDSZKOLU.

http://www.sosnowiec.pl/aktualnosci/id,16929,zmiany_terminow_zapisow_dzieci_na_dyzur_wakacyjny_do_przedszkoli_miejskich.html

 

DRODZY RODZICE.

W związku z planowanym w dniu 13.05 otwarciem przedszkola na przyjęcie dzieci,

prosimy o zapoznanie się z wytycznymi:

 

ROZDZIAŁ I 
Przepisy wstępne

§ 1

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, poz. 492, poz. 595, poz. 642 i poz. 742)

wytyczne GIS z dnia 30.04.2020r.

 1.  Procedura zapewnienia zasady bezpieczeństwa podczas zakażenia epidemiologicznego jest aktem prawa ustalającym organizację i porządek w procesie pracy. Określa prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników.

 2. Procedurą objęci są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu Miejskim Nr 44 w Sosnowcu, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko jak również rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola

 • nauczyciele,

 • pracownicy samorządowi

 • Rodzice

 1. Zapewnia bezpieczeństwo pracownikom oraz dzieciom przebywającym na terenie placówki

 

ROZDZIAŁ II 
Zasady obowiązujące

§ 1

zasada rekrutowania dzieci do objęcia opieką wychowania przedszkolnego w czasie ograniczenia

 1. Pierwszeństwo do zorganizowanej opieki w czasie ograniczenia mają dzieci obojga rodziców pracujących, przede wszystkim związanych zawodowo ze służbą zdrowia, służbami mundurowymi, handlem i zakładami produkcyjnymi, realizującymi zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, spełniających warunki:

  1. nie wykonują pracy zawodowej zdalnie,

  2. nie korzystają z urlopu, opieki, zwolnienia lekarskiego,

  3. nie są objęci kwarantanną,

  4. w dniu, w którym dziecko będzie przebywało w przedszkolu, będą czynni zawodowo,

 2. Rodzice, spełniający warunki opisane w pkt. 1, w uzgodniony sposób informują Dyrektora Przedszkola o tym, że dziecko będzie korzystało z opieki przedszkola oraz godzinach pobytu.

 3. Dziecko korzystające z przedszkola musi być bezwzględnie zdrowe. Jeśli dziecko zgłaszało rodzicowi w domu jakiekolwiek dolegliwości powinno bezwzględnie zostać w domu.

 4. Rodzic, który zdecydował się na korzystanie z opieki przedszkola wyraża automatycznie zgodę na:

  1. kilkukrotny w ciągu dnia pomiar temperatury,

  2. odizolowanie dziecka, w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka,

  3. wezwanie rodzica do natychmiastowego stawienia się w przedszkolu w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka,

  4. wezwanie karetki pogotowia i powiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych sugerujących zarażenie wirusem COVID 19

 5. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola, powinien uczulić dziecko na obowiązujące nowe zasady higieniczne, tj.:

  1. zakładanie maseczki na czas przejścia do przedszkola (dotyczy dziecka powyżej 4 r.ż.)

  2. niepodawanie ręki na przywitanie,

  3. unikanie dotykania oczu, nosa, ust,

  4. myciu rąk po każdej zabawie, korzystaniu z toalety, przed posiłkiem,

  5. kasłaniu, kichaniu w tzw. „łokieć”,

  6. niezabierania do przedszkola zabawek domowych oraz innych zbędnych rzeczy,

  7. zgłaszaniu nauczycielowi złego samopoczucia (ból głowy, brzucha),

  8. niewkładania do ust zabawek,

  9. nowy wygląd zewnętrznych pracowników obsługi (fartuchy ochronne, rękawiczki, przyłbice) związany jest z zasadami bezpieczeństwa i nie powinien dziecka przestraszyć.

§ 2

Zasady bezpiecznego wprowadzania dziecka i odbierania dziecka z przedszkola

1. Ogranicza się pobyt rodziców na placówce w ten sposób, że:

 1. dziecko podprowadzane jest przez rodzica do drzwi wejściowych, skąd po zmierzeniu temperatury przez osobę dyżurującą, odbiera je woźna;

 2. dziecko pod opieką woźnej rozbiera się w szatni i przeprowadzane do łazienki, gdzie myje ręce, a następnie do właściwej sali zajęć, gdzie opiekę nad nim przejmuje nauczyciel.

 3. Woźna zapisuje godzinę przyjścia dziecka do przedszkola /po skończonym dyżurze podaje listy intendentowi, który zapisuje w systemie/

2. Rodziców odbierających dziecko, obowiązują następujące zasady:

 1. do przedszkola rodzica wpuszcza osoba dyżurująca, której zadaniem jest dopilnowanie przestrzegania następujących zasad:

 • rodzic wchodzi do przedszkola z maseczką na ustach,

 • rodzic winien mieć na rękach rękawiczki zabezpieczające lub niezwłocznie po wejściu do przedszkola dezynfekuje ręce,

 • zachowuje odstęp 1 – 1,5 metra pomiędzy drugą osobą

 • w szatni nie może przebywać jednocześnie więcej niż 2 rodziców,

 • rodziców obowiązuje zakaz samodzielnego wchodzenia na teren szatni po odzież wierzchnią dziecka,

 • rodzic sprawnie i szybko ubiera dziecko i opuszcza przedszkole, skracając tym samym czas oczekiwania innych rodziców na wejście do przedszkola,

 1. rodziców oczekujących na zewnątrz, na wejście do przedszkola obowiązuje zasada zachowania bezpiecznej, co najmniej dwumetrowej odległości. 

Procedura wchodzi w życie z dniem 11.05.2020r

Wytyczne GIS dotyczące przedszkoli i żłobków pod tym linkiem:    https://cloud6p.edupage.org/cloud?z%3APcpmnCLgSnX51L0GHHnKaapTPD3EVe9LIXz2uxUdBGQ0j7aRKJSAkkhO5E25tPgE

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE RODZICE, KTÓRZY DEKLAROWALI POWRÓT DZIECI DO PRZEDSZKOLA W PIERWSZYM TERMINIE (w tej chwili jest to 13 maja) OTRZYMAJĄ MAILOWO DO WYPEŁNIENIA OŚWIADCZENIA (Załącznik nr 8), KTÓRE NALEŻY WYPEŁNIĆ I PRZYNIEŚĆ DO PRZEDSZKOLA W DNIU PRZYPROWADZENIA DZIECKA

RODZICE DEKLARUJĄCY POWRÓT DZIECKA W KOLEJNYCH TERMINACH OTRZYMAJĄ OŚWIADCZENIA W PÓŹNIEJSZYM CZASIE.

 

Załącznik nr 8

 

Sosnowiec, dn................

 


………………………………………………………  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

………………………………………………………

nr telefonu


 

Oświadczenie


 

W związku z możliwością oddania mojego dziecka ………………………..………………………………………. pod opiekę Przedszkola Miejskiego Nr 44 w Sosnowcu w czasie obowiązywania stanu epidemicznego związanego z wirusem SARS COV-2, oświadczam co następuje:

 1. oddając dziecko pod opiekę przedszkola, mam pełną świadomość istniejącego zagrożenia zarażeniem mojego dziecka chorobą COVID 19;

 2. zastosuję się do obowiązujących na terenie przedszkola procedur bezpieczeństwa;

 3. w pierwszym dniu pobytu w przedszkolu tj. w dniu ………………………………….……….., moje dziecko:

  1. jest w pełni zdrowe (nie ma objawów chorobowych świadczących o chorobie zakaźnej) w związku z czym nie ma przeciwskazań do jego pobytu w przedszkolu;

  2. nikt z domowników nie jest w trakcie kwarantanny lub przymusowej izolacji;

  3. w ciągu ostatnich dwóch tyg. nie miało kontaktu z osobami wracającymi z zagranicy;

 1. wykonuję / nie wykonuję* pracę związaną z przeciwdziałaniem COVID 19, tj.: w służbach mundurowych, służbach medycznych, handlu, zakładach produkcyjnych;

 2. w przypadku pojawienia się u dziecka symptomów sugerujących chorobę zakaźną (kaszel, duszności, wysoka temperatura, katar), niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Dyrektora Przedszkola.

 3. w przypadku pojawienia się niepokojących symptomów chorobowych u dziecka w czasie jego pobytu w przedszkolu:

  1. wyrażam zgodę na monitorowanie jego stanu zdrowia przez prowadzenie pomiaru temperatury ciała;

  2. zastosowanie środków zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się choroby w postaci odizolowania dziecka od grupy pod opieką osoby personelu przedszkola;

  3. zobowiązuję się niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola.

 

………………………………………………

/ czytelny podpis Rodzica/

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane w oświadczeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor przedszkola może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających zapisane dane .

 

 

 

 

 

Dziękujemy za udział w konkursie plastycznym

WIRUSA W KORONIE  JA PRZEDSZKOLAK PRZEGONIĘ

Wszystkie nadesłane prace są przepiękne .

Wszystkie dzieci za  udział w konkursie  otrzymują wyróżnienie .

Dyplomy zostaną wysłane na adresy poczty email .

Drobne upominki zostaną wręczone po powrocie dzieci do przedszkola.

 

LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

UMIESZCZONO NA DRZWIACH BUDYNKU PRZEDSZKOLA 

 

 

DRODZY RODZICE!

INFORMUJEMY, ŻE BĘDZIE MOŻNA ODEBRAĆ KARTY PRACY Z PRZEDSZKOLA,

W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

KOTKI, ZAJACZKI, PROMYCZKI - 28.04 - WTOREK (W GODZINACH USTALONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI GRUP)

PSZCZÓŁKI, MOTYLE, MUCHOMORY - 29.04 - ŚRODA (GODZINY WG USTALEŃ W GRUPACH - DODATKOWO BĘDĄ DO ODEBRANIA INFORMACJE NT. GOTOWOŚCI SZKOLNEJ)

MYSZKI - 29.04 - CZWRTEK - W GODZINACH USTALONYCH Z NAUCZYCIELEM

 

23 KWIETNIA OBCHODZIMY

 

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ DZIECIOM

Głośne czytanie dziecku: buduje więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem, zaspokaja potrzeby emocjonalne, wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej wartości, uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu, przygotowuje i motywuje do samodzielnego czytania, uczy myślenia, rozwija wyobraźnię, poprawia koncentrację, ćwiczy pamięć, przynosi wiedzę ogólną, ułatwia naukę, uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną, rozwija poczucie humoru,jest znakomitą rozrywką,zapobiega uzależnieniu od mediów, chroni przed kwestionowalnymi wpływami ze strony otoczenia i kultury masowej, pomaga w rozwiązywaniu problemów,jest zdrową ucieczką od nudy,jest profilaktyką działań aspołecznych, kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy.

 

 

 

UWAGA BARDZO GORĄCO ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI

DO UDZIAŁU

W KONKURSIE PLASTYCZNYM

,,WIRUSA W KORONIE JA PRZEDSZKOLAK PRZEGONIĘ"

Cele konkursu:

1.Przezwyciężenie u dzieci strachu w obliczu zaistniałej sytuacji

2.Rozwijanie aktywności twórczej w formie plastycznej

3.Rozwijanie wrażliwości estetycznej

4.Kształtowanie postawy obywatelskiej poprzez stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych związanych z pandemią

(pozostanie w domu, częste mycie rąk itp.)

Regulamin konkursu:

- Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci z naszego przedszkola.

  -   W wykonaniu pracy może pomóc Rodzic.

- Technika wykonania pracy dowolna:

(kredki, farby, plastelina, ziarenka, kasze, skrawki materiałów, wełna ,wycinanka itp wg uznania).

- Praca może mieć formę płaską lub przestrzenną.

   -  Zdjęcia prac prosimy wysyłać na adres:betinkarek@tlen.pl lub karinajuda@interia.pl

do 29.04.2020 środa do godz.20:00.

   -   Prace prosimy podpisać w prawym dolnym rogu (imię  i nazwisko dziecka, grupa).

Zdjęcia wszystkich prac zostaną umieszczone na stronie internetowej.

     Dyplomy dla dzieci zostaną przesłane na maila Rodzica.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 05.05.2020.

Organizatorzy: Beata Rupala, Karina Juda                          

 

Klauzula informacyjne:

Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu oraz jest równoznaczne

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku autora  na potrzeby konkursu.

Poprzez podanie danych osobowych uczestnik oraz jego rodzic/opiekun wyrażają zgodę na ujawnienie danych podczas ogłoszenia wyników konkursu.

 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

KONKURS PLASTYCZNY „WIRUSA W KORONIE JA PRZEDSZKOLAK PRZEGONIĘ

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Imię i nazwisko dziecka :

 

……………………………………………………………………………….

 

Adres e-mail rodzica/ opiekuna prawnego :

 

…………………………………………..…………………

 

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu Plastycznego „ Wirusa w koronie ja przedszkolak przegonię”.

2. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowch dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu przez Przedszkole Miejskie nr 44 w Sosnowcu, ul. Lubelska 49, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Równocześnie informuję, że zostałem/am poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
 

........................................................................................................

Miejscowość i podpis rodzica


UWAGA SZANOWNI RODZICE !

W ZWIĄZKU Z OTRZYMANĄ WIADOMOŚCIĄ W DNIU 20.04.2020 ROKU INFORMUJEMY:

 

Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, zmianie ulegają terminy zapisów dzieci na dyżury wakacyjne.

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

1)      Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 08.06.2020 r. do  dnia 15.06.2020 r.

2)      18 czerwca b.r. o godz. 15.00  w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny.

 

Warunkiem przyjęcia dziecka będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru.

 

 

Zaktualizowana organizacja pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie lipiec – sierpień 2020 roku

 

1.      Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec zostały określone Zarządzeniem nr 16 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 stycznia 2020 r. ZAŁĄCZNIK  NR 2.

2.      Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.

3.      Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.

4.      Rodzic sam decyduje o tym, do którego z dyżurujących przedszkoli oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.

5.      Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

6.      We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

7.      Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli.

W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczna miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:

- rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;

- rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności;

- wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci);

- orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą;

- pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin.

 

8.      Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona "Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym", która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1.    

9.      Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wraz   z potwierdzeniem - pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka  do placówki w bieżącym roku szkolnym.

10.    Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny. 

11.    Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

 

1)      Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 08.06.2020 r. do  dnia 15.06.2020 r. Wraz z wnioskiem rodzice składają „Oświadczenie dot. korzystania z wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego” ZAŁĄCZNIK NR 3.

2)      18 czerwca b.r. o godz. 15.00  w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny.

 

12.    O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców.

13.    W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie, które posiadają wolne miejsca. Równocześnie Dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wraz z adnotacją „brak miejsc”. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka  do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami.

14.    Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystanie z dyżuru.

ZAŁ. 2

 

 

 

 

WYKAZ  DYŻURUJĄCYH  PRZEDSZKOLI W MIESIACACH - LIPIEC  , SIERPIEŃ 2020

Nazwa przedszkola Dyżur w lipcu Dyżur w sierpniu
Przedszkole Miejskie nr 2     ul. Szpaków 14a dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 3     ul. Dietla 1 dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 5     ul. Ostrogórska 37 dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 7     ul. Wagowa 38a dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 11   ul. Baczyńskiego 16 dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 12   ul. Mościckiego 26a nie dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 14   ul. Maliny 25 nie dyżuruje nie dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 15   ul. Kilińskiego 6 dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 18   ul. Szczecińska 7 dyżuruje nie dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 19   ul. Ostrogórska 19 nie dyżuruje nie dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 20   ul. Śliwki 38 dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 22   ul. Hutnicza 3 dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 25   ul. Pusta 9a dyżuruje  nie dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 27   ul. Wawel 22 dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 28   ul. Pileckiego 9 nie dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 29   ul. Hallera 3 dyżuruje  nie dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 30   ul. Urbanowicz 7/1 nie dyżuruje nie dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 31   ul. Gałczyńskiego 38  nie dyżuruje nie dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 33   ul. Ogrodowa 6 nie dyżuruje nie dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 34   ul. Kryptologów 1 dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 35   ul. Zagórska 3 dyżuruje  nie dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 36   ul. Skwerowa 21 nie dyżuruje nie dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 38   ul. Krzywoustego 6 dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 39   ul. Dmowskiego 18a dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 40   ul. Gwiezdna 16d dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 43 ul. Boh. Monte Cassino 46 dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 44   ul. Lubelska 49 nie dyżuruje nie dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 45   ul. Kisielewskiego 4 dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 46   ul. Koszalińska 55 dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 47   ul. Piłsudskiego 92 nie dyżuruje nie dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 50   ul. Franciszkańska 19 nie dyżuruje nie dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 51   ul. Prusa 253a nie dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 52   ul. Witkiewicza 1 dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 53   ul. Makuszyńskiego 4b nie dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 54   ul. Kalinowa 115a nie dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 55   ul. Akacjowa 81 nie dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 56   ul. Jagiellońska 13e nie dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 57   ul. Gospodarcza 63 nie dyżuruje dyżuruje
Przedszkole Miejskie nr 59   ul. Długosza 11a dyżuruje dyżuruje

 

Witam Drodzy Rodzice!

W związku z Państwa pytaniami dotyczącymi podręczników pragnę rozwiać Państwa wątpliwości.

W obecnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, oraz zwiększonym obostrzeniom w państwie – rozdanie podręczników nie jest możliwe. Nie jest to spowodowane złą wolą, lecz troską o zdrowie Wasze i Waszych najbliższych. Wprowadzonymi w naszym kraju procedurami. Mamy obecnie sytuację maksymalnego ograniczenia przemieszczania się.

Wiemy, że Państwo niepokoicie się, bo słyszycie, że inne przedszkola rozdają książki. A przecież realizacja podstawy programowej nie opiera się na zadaniach realizowanych z książek. Jest to forma utrwalenia wiadomości i umiejętności. I będzie realizowana w naszym przedszkolu w późniejszym, bezpieczniejszym terminie.

Pamiętamy o Was i mamy oczywiście Państwa prośbę na uwadze. Zapewniam, że jak tylko będzie to możliwe – otrzymacie podręczniki do domu.

                                                                               Wicedyrektor PM 44 - Anna Sobuś - Cecot

 

REKRUTACJA na rok szkolny

2020/2021

W dniach od 20.04.2020r. do 24.04.2020r. w godzinach od 8:00 do 15:00,

w budynku przedszkola będzie dyżurowała osoba z komisji rekrutacyjnej,

w celu udzielenia informacji i pomocy rodzicom

dotyczącej potwierdzenia woli zapisu ( dla nowo przyjmowanego) dziecka do przedszkola.

 

                                     Szanowni Państwo!                                                                      

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu

mają obowiązek potwierdzenia woli faktycznego przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej,

do której w procesie rekrutacyjnym dziecko zostało zakwalifikowane.

Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19,

potwierdzanie woli przyjęcia odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu NABO.

W celu potwierdzenia woli, należy zalogować się do systemu rekrutacyjnego

pod adresem https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl/ 

i wybrać opcję potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu oraz możliwości elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola,

proszeni są o kontakt telefoniczny z placówką, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

W takim przypadku to Dyrektor przedszkola na podstawie rozmowy telefonicznej dokonuje potwierdzenia woli w systemie NABO.

Złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola należy dokonać w terminie 

od dnia 20.04.2020 r. od godz. 8.00 do dnia 24.04.2020 r. do godz. 17.00, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 131 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, do klas I publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.

Brak złożenia powyższego potwierdzenia drogą elektroniczną lub brak kontaktu telefonicznego z przedszkolem

w celu potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie,

będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane.

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 

29.04.2020 r. o godz. 14.00.

 

Konkurs dla dzieci na czas kwarantanny Kapsuła Czasu

 

Ogólnopolska akcja dla dzieci na czas domowej kwarantanny.

Fundacja TworzyMY Kraków pragnie wesprzeć rodziców,

którzy w najlepszy sposób chcą kreatywnie zająć czas swoich pociech.

 

Proponujemy aby dzieci przygotowały prace plastyczne lub literackie opowiadające o tym jak wyobrażają sobie świat w 2120 roku.

 Wszystkie prace, które dotrą do naszej Fundacji za pomocą poczty e-mail, zostaną zamknięte w przygotowywanej kapsule czasu.

Mamy nadzieję, że opracowanie zadania konkursowego sprawi,

że kolejny dzień spędzony w domu na kwarantannie,

będzie pełen kolorowych wyobrażeń statków kosmicznych, robotów i latających pojazdów.

 

Zadanie konkursowe brzmi:

"Świat za sto lat. Jak go sobie wyobrażasz?"

 

Jak wziąć udział w konkursie?

 

1. Opracować zadanie konkursowe dowolną techniką plastyczną lub literacką.

2. Własnoręcznie podpisać dzieło.

3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy

(dostępny na stronie www.tworzymykrakow.org/sercekapsuly).

  4. Zrobić zdjęcie/skan pracy i formularza

 5. Wysłać pracę i formularz na adres: sercekapsuly@tworzymykrakow.org

  4. Po zakończeniu kwarantanny - oryginał pracy i formularza wysłać pocztą

na adres Fundacji TworzyMY Kraków.

>

 Kto może wziąć udział w konkursie?

 

 Wszyscy! Niezależnie od wieku i umiejętności!

W naszej akcji liczy się pomysł na to, jak będzie wyglądał świat w 2120 roku.

 

  Terminy:

  Na prace czekamy do 30 maja.

 

  Jakie muszą być warunki techniczne prac?

-  Prace literackie – dowolna forma literacka, max. 8000 znaków

(opowiadanie, nowela, esej, reportaż, wywiad etc.)

- Prace plastyczne – dowolna forma plastyczna nieprzestrzenna, w rozmiarze max. A3

(rysunek, malarstwo, kolaż, komiks, grafika komputerowa, techniki mieszane etc.)

 

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie przez uczestników dzieł literackich i plastycznych, które zostaną zamknięte w powstającej

w Krakowie Kapsule Czasu i stanowić będą jej "Serce".

  Regulamin : (https://tworzymykrakow.us19.list-manage.com/track/click?u=294c827748840e5e10389647a&id=39481328ed&e=fbd81a7372),

formularz zgłoszeniowy (https://tworzymykrakow.us19.list-manage.com/track/click?u=294c827748840e5e10389647a&id=f26da9b54e&e=fbd81a7372)

i informację (https://tworzymykrakow.us19.list-manage.com/track/click?u=294c827748840e5e10389647a&id=bc0e65e2a3&e=fbd81a7372)

Zachęcam również do odwiedzenia naszego profilu na Facebook (https://tworzymykrakow.us19.list-manage.com/track/click?u=294c827748840e5e10389647a&id=6e6a9f7b04&e=fbd81a7372),

gdzie znaleźć można obszerną galerię zdjęć prac trzech dotychczasowych edycji akcji "Serce Kapsuły Czasu".

 

UWAGA

 OD 8.04.2020r BĘDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJĘ

O OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLE- TELEFONICZNIE, PODAJĄC KOD Z TIK-TAKA,

W GODZINACH OD 8:00 DO 15:00

Wyniki konkursu

BARANEK WIELKANOCNY” Wielkanoc to święta budzącego się do życia świata, w które wpleciona jest piękna, wielowiekowa tradycja. Dlatego nic dziwnego, że wielu z nas nie wyobraża sobie świętowania bez pisanek, 
święconki i Wielkanocnego Baranka… 

Baranek to symbol miłości i niewinnej ofiary.

W Polsce zwyczaj święcenia wielkanocnych pokarmów, wśród których obowiązkowo musiała znaleźć się figurka baranka, przyjął się jeszcze 
w XIII wieku. Początkowo Baranek Wielkanocny był formowany z masła, będącego symbolem dobrobytu i dostatniego roku, później zaczęto wypiekać 
Baranki z ciasta lub chleba, co miało oznaczać harmonię panującą między 
pracą ludzi i darami natury…
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane drogą e-mailową prace konkursowe. Wykonane prace reprezentowały wysoki poziom, co w bardzo dużym stopniu utrudniło komisji wyłonienie laureatów. Przy ocenie prac komisja brała pod uwagę pomysłowość prac, estetykę, technikę wykonania. 


Komisja Konkursowa postanowiła przyznać następująca miejsca i wyróżnienia:

I miejsce - Lena i Błażej

II miejsce - Mikołaj i mama Kasia

III miejsce - Zofia i Małgorzata

WYRÓŻNIENIA

ALICJA  

FILIP

GABRIELA I MAŁGORZATA

JULIAN

AMELIA

Przyłączmy się do akcji zapoczątkowanej przez włoskie dzieci, które podobnie jak my pozostają teraz w domu. Tworzą prace plastyczne ze słońcem i tęczą, z hasłem „wszystko będzie dobrze”.
Wieszają te prace w oknach i na balkonach .
Zachęcamy do zrobienia takich prac z dziećmi (rysując, malując) i prosimy o przesłanie zdjęcia pracy z dzieckiem bądź samych prac do poszczególnych nauczycieli. Z przesłanych zdjęć utworzymy galerię. Dobrej zabawy!

 

 DZIECI I RODZICE  

PAMIĘTAJCIE O ZASADACH HIGIENY I ZDROWEGO ODŻYWIANIA

 

 

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz  Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19  w terminie  od  25.03.2020r. do 10.04 2020r.  Przedszkole będzie nieczynne.

            Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020r. określiło sposób realizacji nauczania zdalnego w okresie od 25 marca do 10 kwietnia, skupiając się jednak przede wszystkim na uczniach szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

            W zakresie wychowania przedszkolnego, zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowanie w szczególności przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.

            Wszyscy dobrze wiemy, że nasze dzieci  „uczą się” głównie poprzez  interreakcje z rówieśnikami,  ruch i zabawę,  którą  w przedszkolu organizują  im nauczyciele. W obecnej sytuacji, z wiadomych przyczyn, nie  jesteśmy w stanie zapewnić  im tego w 100%. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy wspólnie dołożyli starań, by ten czas  kształcenia na odległość  był dla dzieci przyjemny i przebiegał bezstresowo. Pewnie nie będzie łatwo, ale wspólnie postarajmy się ,  by przedszkolaki jak najmniej odczuły brak uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych.

             Dlatego też na naszej przedszkolnej stronie internetowej utworzyliśmy  zakładkę ,,Przedszkolak w domu”,  w której odnajdziecie Państwo ciekawe  propozycje zabaw i gier do wykorzystania w domu. Dodatkowo nauczyciele poprzez grupowy mailing oraz  FB czy też inne ustalone z nauczycielami sposoby – będą przesyłali rodzicom propozycje materiałów, linki do ciekawych, sprawdzonych stron edukacyjnych, propozycje kart pracy.

            Proszę jednak pamiętać  że wszystko co Państwu udostępniamy, to są tylko propozycje. Rodzice nie mają obowiązku realizowania wszystkich naszych propozycji, a dziecko może nie mieć ochoty ich wykonywać, dlatego zachowajmy zdrowy rozsądek.

Życzymy wszystkim zdrowia i wytrwałości w tych trudnych dniach

 

 

 

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z BAJKĄ O ZŁYM KRÓLU WIRUSIE I DOBREJ KWARANTANNIE

Bajka, która miała być przeznaczona dla kilku rodzin, jest czytana przez już tysiące osób. Na samym tylko facebookowym profilu Emocje Dziecka przez pierwsze cztery doby bajka została udostępniona 850 razy. Bajkę można znaleźć na stronie dorotabrodka.pl/blog - zarówno w formie pdf, jak i audiobooka.

 

 

DRODZY RODZICE

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNAWANIA SIĘ

I KORZYSTANIA Z PROPOZYCJI ZABAW W DOMU Z DZIECKIEM

NA  NASZEJ  PODSTRONIE - PRZEDSZKOLAK W DOMU. 

 

 

Logopeda Pani Beatka przypomina i zaprasza NA PODSTRONĘ  KĄCIKA LOGOPEDYCZNEGO,

gdzie Żabka Beatka zapozna dzieci z ciekawymi zabawami (prócz artykułów) .

Nadal istnieje również możliwość konsultacji logopedycznych przez telefon.

Dla osób, które nie posiadają nr telefonu prosimy o kontakt z nauczycielami grup.

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo !

 

Wszystkim,którzy uczestniczyli w akcji

 

Dzień Kolorowej Skarpetki

czyli Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

 

DZIĘKUJEMY !

KONKURS OGÓLNOPOLSKI

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,MOJE ULUBIONE PIEROGI"

Organizator: „U SCHABIŃSKIEJ-CHYROWA SKI sp. z o.o.” w Chyrowej k. Dukli

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i średnich.

2. Cele konkursu:

- zainteresowanie dzieci tematyką najbardziej charakterystycznego i znanego polskiego dania jakim są pierogi

- rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej,

- promowanie dzieci plastycznie uzdolnionych,

- prezentacja twórczości dziecięcej.

3. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik komputerowych i przestrzennych) należy zrobić zdjęcie lub skan pracy i wysłać w formie elektronicznej poprzez formularz elektroniczny na stronie http://chyrowaski.pl/

Dopuszczalny rozmiar przesyłanego pliku: 2MB

Dopuszczalne formaty plików: jpg, jpeg, pdf

Wymaga nazwa pliku: Imie_Nazwisko autora pracy.jpg

Każdy z uczestników może przesłać tylko jedną pracę plastyczną!!! (w przypadku nadesłania większej ilości prac tylko pierwsza weźmie udział w konkursie)

4. Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest:

? nadesłanie pracy plastycznej drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie http://chyrowaski.pl/w wyznaczonym terminie,

? uzupełnienie „Metryczki pracy konkursowej”,

? WAŻNE: w przypadku uczestników niepełnoletnich na metryczce obowiązkowy jest uzupełnienie danych rodzica/opiekuna prawnego autora pracy.

5. Termin rozpoczęcia konkursu: 16.03.2020 r.

Termin nadsyłania prac upływa 17.04.2020 r. o godz.12:00

Adres formularza zgłoszeniowego: http://chyrowaski.pl/

6. Komisja konkursowa przyzna

 

NAGRODĘ GŁÓWNĄ w trzech kategoriach:

I kategoria - dzieci przedszkolne i młodsze

II kategoria – uczniowie szkół podstawowych

III kategoria – uczniowie szkół średnich

7. Kryteria oceny prac: - estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy, - inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość, - samodzielne wykonanie. 2

8. Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej http://chyrowaski.pl/ po 24.04.2020r.

NAGRODY!!!!!! Każdy uczestnik konkursu za nadesłaną pracę otrzyma drogą elektroniczną DYPLOM (na adres wskazany w metryczce).

Dyplom upoważni autora pracy do osobistego i jednokrotnego odbioru małej porcji pysznych pierogów w „Gościńcu-Chyrowianka” w Chyrowej po okazaniu dyplomu. Ponadto w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana

NAGRODA GŁÓWNA: bezpłatny weekend dla całej rodziny autora pracy (rodzice + rodzeństwo) w „GościńcuChyrowianka” w Chyrowej 40, 38-450 Chyrowa z pełnym wyżywieniem i dodatkowymi atrakcjami.

Klauzula informacyjne:

Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu oraz jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku autora pracy oraz rodzica/opiekuna na potrzeby konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik oraz jego rodzic/opiekun wyrażają zgodę na ujawnienie danych podczas ogłoszenia wyników konkursu oraz we wszystkich materiałach promocyjnych Organizatora. Nadesłane prace pozostają własnością Organizatora, którzy zastrzega sobie możliwość ich publikowania i powielania.

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest „u Schabińskiej-Chyrowa-Ski sp. z o.o.” z siedzibą pod adresem Chyrowa 40, 38-450 Chyrowa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu i pużniejszych działań promocyjnych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję oraz że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia i przeniesienia, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania wynikającym z art. 15-20 RODO.

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych zawartych w formularzu przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu plastycznego „Moje ulubione pierogi”. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika i rodzica/opiekuna oraz danych osobowych na stronach internetowych Organizatora, w wydawnictwach własnych, w lokalnych mediach do celów związanych z promowaniem działalności „U Schabińskiej-Chyrowa Ski” w Chyrowej.

 

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 510 925 000

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

 

Cukrowy baranek
Ma złociste różki.
Pilnuje pisanek
na łące z rzeżuszki.
A gdy nikt nie patrzy,
chorągiewką buja
i cichutko beczy

święte „Alleluja”...

"Cukrowy baranek" E. Szelburg - Zarembina


Już wkrótce Wielkanoc, nie kupisz pięknych ozdób w sklepie,
ale możesz je wykonać w domu wspólnie z rodziną.
Serdecznie zapraszamy do konkursu pt „Wielkanocny Baranek”,
który będzie ozdobą waszego stołu wielkanocnego.

 

Organizator

 

Organizatorem Konkursu jest: Przedszkole Miejskie nr 44 oraz Przedszkole Miejskie nr 53

Osoby odpowiedzialne:

Beata Lipa

Barbara Dębicka

Katarzyna Osetek

 

Konkurs odbywa się pod patronatem:

 • ks. Piotra Ryż - Wikariusz Parafii NMP Różańcowej w Sosnowcu

Cele konkursu:

 • kultywowanie obrzędów i tradycji związanych z obchodami Świąt Wielkanocnych,

 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań kulturą ludową związaną
  z obrzędami okresu Wielkiej Nocy,

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci,

 • promowanie twórczości dziecięcej,

 • prezentacja baranków wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej,

 • integracja rodzinna,

 • współpraca między przedszkolami.


 

Regulamin konkursu:

 1. Uczestnikiem konkursu może być przedszkolak lub cała rodzina

Każdy uczestnik (rodzina) może wykonać własnoręcznie tylko jednego baranka

 • technika - masa solna

 • przykładowy przepis na masę solną:


 

 


 

 1. Forma baranka i jego wykonanie powinno reprezentować poszanowanie dla tradycji
  chrześcijańskiej.


   

 2. Uczestnik Konkursu wysyła zdjęcie wykonanej pracy na podany poniżej adres e-mail

   

 3. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja.
  Decyzja komisji jest ostateczna i nie będzie podlegać weryfikacji.


   

 4. Kryteria oceny:

 5. nawiązanie do symboliki, tradycji,ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność i pomysłowość pracy,estetyka wykonania.

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a dla zwycięzców przewidziano nagrody

Praca zgłoszona do Konkursu powinna być zaopatrzona w metryczkę wypisaną drukowanymi literami wg wzoru

Metryczka powinna zawierać: imię lub imiona autorów pracy oraz nr przedszkola

Prace należy przesyłać do 3 kwietnia 2020 r. na adres e-mail:

konkursbaranek_44_53@interia.pl


 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1


Podsumowanie Konkursu oraz wręczenie dyplomów odbędzie się e-mailowo.

 • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej, która będzie dostępna na stronie internetowej przedszkola nr 53, 44 i Parafii NMP Różańcowej w Sosnowcu

Ważna informacja:

Po skończonej kwarantannie wszyscy uczestnicy konkursu spotkają się przy ognisku na plebanii Parafii NMP Różańcowej w Sosnowcu

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie

 

 

 

Załącznik 1

 

KONKURS PLASTYCZNY „BARANEK WIELKANOCNY”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………….

Nr przedszkola: ………………………………………………..……………………………..

Adres e-mail:…………………………………………..………………………………………

 

 

OŚWIADCZENIE

 1. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu Plastycznego „Baranek Wielkanocny”.

 

 1. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu przez Przedszkole Miejskie nr 44 w Sosnowcu, ul. Lubelska 49 oraz Przedszkole Miejskie nr 53 w Sosnowcu, ul. Makuszyńskiego 4b, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Równocześnie informuję, że zostałem/am poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
   

 

 

 

…………………………………………….

Miejscowość i data

 

 

………………………………………….

Podpis uczestnika

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI … 
czyli Światowy Dzień Osób z Zespołem DownaSzanowni Państwo,


Tak się składa, że w tym roku DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI… czyli Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

 przypadł nie tylko w sobotę, ale również w czasie dla nas trudnym… w czasie kwarantanny domowej.

Mimo wszystko pokażmy, że nie ma dla nas rzeczy NIEMOŻLIWYCH. 

Prosimy zatem o przyłączenie się do wspólnej akcji!

Z tej okazji zapraszamy wszystkich rodziców i dzieci, aby założyli

kolorowe skarpetki nie do pary.

Kolorowe skarpetki to symbol niedopasowania społecznego, ale też
genotypowego, z jakim borykają się osoby cierpiące na zespół Downa.

 

Data obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa jest symboliczna.

Przypada on na 21. dzień 3. miesiąca w roku ponieważ to właśnie dodatkowy, trzeci, chromosom w 21. parze składających się z łańcuchów DNA chromosomów w ludzkich komórkach powoduje występowanie tej wady genetycznej. 
Stąd też inna nazwa tego zaburzenia -  trisomia 21.

„KAŻDY Z NAS JEST INNY, RÓWNY i WYJĄTKOWY!”

PROSIMY, PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI!

 

 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021

do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

 

l.p.

Czynności rekrutacyjne

 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców

02.03.2020 r.
godz. 12.00 -
– 09.03.2020 r.
godz. 16.00

01.06.2020 r.
od godz. 12.00 – 08.06.2020 r.
do godz. 16.00

2.

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku
o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

od 02.03.2020 r.
godz. 12.00 –
09.03.2020 r.
do godz. 17.00

01.06.2020 r.
od godz. 12.00 – 08.06.2020 r.
do godz. 17.00

3.

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

13.03.2020 r.
godz. 14.00

12.06.2020 r.
godz. 14.00

4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

20.04.2020 r.

od godz. 8.00 –

24.04.2020 r.

do godz. 17.00

12.06.2020 r.
od godz. 14.00 – 19.06.2020 r.
do godz. 17.00

5.

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

29.04.2020 r.
godz. 14.00

25.06.2020 r.
godz. 14.00

 

Terminy mogą ulec zmianie!!!

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021! 

Listy zostaną wywieszone zgodnie z harmonogramem 13.03.2020r.

Jednak zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta rekrutacja zostaje przedłużona, bez konieczności składania potwierdzeń do momentu, kiedy minie zagrożenie.

Prosimy o śledzenie bieżących informacji na stronie przedszkola.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

RODZICU,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się

od dnia 02.03.2020r. od godz. 12.00 i kończy z dniem 09.03.2020 o godz. 16.00.

Wydrukowane wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w przedszkolu pierwszego wyboru, w godzinach funkcjonowania placówki,

od dnia 02.03.2020r.  do dnia 09.03.2020 do godz. 17.00.

https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl/

 

 

UWAGA RODZICE 

INFORMACJA O TERMINIE PODPISANIA DEKLARACJI OKREŚLAJĄCEJ WARUNKI

POBYTU I WYŻYWIENIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

ZOSTANIE PODANA

NA STRONIE INTERNETOWEJ I TABLICY OGŁOSZEŃ W PRZEDSZKOLU

 

 

Terminy  rekrutacji  do przedszkoli  i  szkół

na rok szkolny 2020/2021

znajdują się na naszej stronie w zakladce: REKRUTACJA

 

link do informacji z Wydziału Edukacji w Sosnowcu poniżej: 

 

http://www.sosnowiec.pl/aktualnosci/id,16594,terminy_rekrutacji_do_przedszkoli_i_szkol_20020-2021.html

 

 

Organizacja pracy Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w okresie lipiec – sierpień 2020 roku

 1. Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec zostały określone Zarządzeniem nr 16 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 stycznia 2020 r. ZAŁĄCZNIK NR 2.

 2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.

 3. Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do Przedszkoli objętych przerwą wakacyjną.

 4. Rodzic sam decyduje o tym, do którego z dyżurujących przedszkoli oraz na jaki okres zapisze swoje dziecko.

 5. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

 6. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

 7. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli. W przypadku większej ilości chętnych dzieci, niż liczna miejsc w placówce przedszkolnej, pod uwagę przy zapisie będą brane następujące preferencje:

- rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;

- rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności;

- wielodzietność w rodzinie (od trojga dzieci);

- orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą;

- pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin.

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniona i złożona "Deklaracja udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym", która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1.

 2. Deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem - pieczątką przedszkola na deklaracji – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.

 3. Rodzic/opiekun prawny pobiera maksymalnie 2 sztuki deklaracji, po jednej na każdy miesiąc wakacyjny.

 4. Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny będzie przebiegać wg następującego harmonogramu:

 1. Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały deklaracje udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym od dnia 20.04.2020 r. do dnia 30.04. 2020 r.;

 2. 6 maja 2020 r. o godz. 12.00 – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny;

 3. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie złożenie do dyrektora dyżurującego przedszkola „potwierdzenia woli zapisu dziecka” w terminie od 06.05.2020 r. do dnia 15.05.2020 r. do godz. 15.00 ZAŁĄCZNIK NR 3 oraz wypełnienie „oświadczenia dot. korzystania w wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego” ZAŁĄCZNIK NR 4;

 4. Listę dzieci ostatecznie przyjętych na dyżur wakacyjny wywiesza się w dniu 21.05.2020 r. o godz. 12.00.

 1. Niezłożenie potwierdzenia „woli zapisu dziecka” w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.

 2. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości kadrowych placówki i potrzeb Rodziców.

 3. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego informuje Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie, które posiadają wolne miejsca. Równocześnie Dyrektor zwróci rodzicowi złożoną deklarację udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym wraz z adnotacją „brak miejsc”. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka do innej placówki przedszkolnej, dysponującej wolnymi miejscami

 

załącznik nr 1 - do pobrania u nauczycieli grup,

z jednoczesnym podpisaniem  potwierdzenia woli zapisu dziecka na dyżur wakacyjny

załącznik nr 3

 

POTWIERDZENIE WOLI

zapisu dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny

Potwierdzam wolę zapisu dziecka:..........................................................................................................

                             imię i nazwisko dziecka

numer PESEL dziecka  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na dyżur wakacyjny do Przedszkola Miejskiego nr ………     w Sosnowcu, na okres...............................................................................

Oświadczam, że poinformowany/a zostałem/am o tym, iż warunkiem przyjęcia dziecka będzie przedstawienie w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru.

............................................... ..............................................

podpis matki/ opiekuna prawnego podpis ojca /opiekuna prawnego


 

załącznik nr 2

Zarządzenie nr 16

Prezydenta Miasta Sosnowca

Z dnia 16 stycznia 2020r.

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę

Sosnowiec na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), S 12 ust. I Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502), na wniosek dyrektorów przedszkoli zarządzam, co następuje:

1 Ustalam przerwy w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec w roku szkolnym 2019/2020 w terminach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2 Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec.

 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dnim podpisania

 

Terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sosnowiec na rok szkolny 2019/2020

l.p.

Nazwa placówki

Przerwa w pracy przedszkola

od

do

1.

Przedszkole Miejskie nr 12

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

2.

Przedszkole Miejskie nr 14

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

3.

Przedszkole Miejskie nr 18

01.08.2020 r.

3 1.08.2020 r.

4.

Przedszkole Miejskie nr 19

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

5.

Przedszkole Miejskie nr 25

01.08.2020 r.

31.08.2020 r.

6.

Przedszkole Miejskie nr 28

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

7.

Przedszkole Miejskie nr 29

01.08.2020 r.

31.08.2020 r.

8.

Przedszkole Miejskie nr 30

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

9.

Przedszkole Miejskie nr 3 1 im. Jana Brzechwy

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

10.

Przedszkole Miejskie nr 33

01.07.2020 r.

3 1.08.2020 r.

I l .

Przedszkole Miejskie nr 35

01.08.2020 r.

31.08.2020 r.

12.

Przedszkole Miejskie nr 36 w ZSO nr I I

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

13.

Przedszkole Miejskie nr 44

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

14.

Przedszkole Miejskie nr 47

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

15.

Przedszkole Miejskie nr 50

01.07.2020 r.

31.08.2020 r.

16.

Przedszkole Miejskie nr 51 w ZS nr I

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

17.

Przedszkole Miejskie nr 53 im. Kornela Makuszyńskiego

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

18.

Przedszkole Miejskie nr 54

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

19.

Przedszkole Miejskie nr 55 z Oddziałami dla Dzieci Specjalnej Troski

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

20.

Przedszkole Miejskie nr 56 z Oddziałem Specjalnym

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

21.

Przedszkole Miejskie nr 57 im. Marii Konopnickiej

01.07.2020 r.

31.07.2020 r.

 

załącznik nr 4

 

Pieczęć przedszkola                                                                                                            Sosnowiec, dnia ……………….

 

Oświadczenie nr ……/2020

dot. korzystania z wyżywienia i liczby godzin wychowania przedszkolnego

w czasie dyżuru wakacyjnego lipiec/sierpień 2020

 1. Informacje podstawowe:

Dane rodzicówopiekunów prawnych

  matka ojciec

imię i nazwisko

   

adres zamieszkania

   

telefon kontaktowy

   

seria i nr dowodu osobistego, organ wydający

   

e-mail

   

 

numer rachunku bankowego (konieczny w przypadku zwrotu nadpłaty)

                                                   

 

 1. Dane dziecka

 2. imię i nazwisko dziecka  
  data i miejsce urodzenia  
  nr pesel                      
  adres zamieszkamia  

   

   

 3. Korzystanie z usług przedszkola:

 1. wyżywienia

 • śniadanie

 • obiad

 • podwieczorek/ drugie śniadanie

 1. wychowania przedszkolnego

 2.  

 • godziny bezpłatne

 • godziny płatne – 1 zł za każdą godzinę

 1. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu od……..do……..w tym godz. odpłatnych………….

 2. Oświadczenie składane jest na okres dyżuru wakacyjnego od dnia…..…..…. do dnia ………….

 

…………………..…………… …….…………..………………

Podpisy rodziców /opiekunów prawnych

 


 

Raport  Komisji Konsultacyjnej z wyniku głosowania na zadania w ramach

Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego w Przedszkolu Miejskim nr 44 w Sosnowcu

 

           

Komisja Konsultacyjna w składzie: mgr Karina Krupa-Juda, mgr Joanna Suszyńska- Matla (przedstawiciele Przedszkola Miejskiego nr 44), Dorota Mędrek, Robert Koba, Aleksandra Adamczewska (przedstawiciele Rady Rodziców) w dniu 26.11.2019 roku podliczyła karty do głosowania na zadania w ramach Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego.

 

Wyniki głosowania:

 

- Łączna liczba głosów ważnych oddanych na zgłoszone zadania -  91

- Liczba głosów nieważnych – 1 (brak znaku x)

 

Lp.

Tytuł adania

Liczba głosów

1.

Doposażenie placu zabaw w bujaki na sprężynach.

62

2.

Sprzęt sportowy: piłki, bramki, rzutki, skakanki, krążki, itp..

7

3.

Gry dydaktyczne: puzzle, patyczaki, figuraki, gry planszowe, itp.

8

4.

Sprzęt audio (radiomagnetofony).

12

5.

Zabawki do sal: lalki, samochody, klocki, itp.

2

 Zadaniem rekomendowanym do realizacji w Przedszkolu Miejskim nr 44, w ramach Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego, które uzyskało największą liczbę głosów (62)

  i  nie przekracza kwoty przyznanej placówce zostało zadanie: Doposażenie placu zabaw w bujaki na sprężynach.

 

 

UWAGA RODZICE !!!

W związku z informacją na temat  nowych przypadków wystąpienia  wszawicy wśród dzieci, biorąc pod uwagę dobro Państwa dzieci, zwracamy się z prośbą o podjęcie w domu stosownych działań, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Prosimy o codzienną kontrolę czystości włosów i przypominamy, że obowiązkiem każdego rodzica jest zadbanie o higienę swojego dziecka i  narażanie innych dzieci przebywających w przedszkolu.

 

 

Dyrekcja Przedszkola Miejskiego nr 44 informuje, że nie ma możliwości podania nazw środków profilaktyki wszawicy . Natomiast wszelkie informacje nt środków zapobiegania wszawicy dostępne są w aptekach oraz na str. internetowych . Wpisując profilaktyka wszawicy  czy  wszawica leczenie i zapobieganie otrzymacie Państwo wykaz dostępnych środków .

 

 

INFORMUJEMY, ŻE NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU ZDJĘĆ DO KALENDARZA,

KTÓRE ZOSTANĄ WYKONANE 17.10.2019 (CZWARTEK) OD GODZ. 9.00

MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU - 4.12.2019

 

DRODZY RODZICE.  SERDECZNIE  ZACHĘCAMY  DO  WSPARCIA.

KUBUŚ TO NASZ PRZEDSZKOLAK,  ZA KTÓREGO  BARDZO MOCNO TRZYMAMY KCIUKI!!!!!

https://www.siepomaga.pl/kubus-michalak?fbclid=IwAR16XRQCpKwInew6ykC_L5ufeVzz0Fbt_z6rWVHw6TBHjxI824NjSuIQ9LQ

ZBIÓRKA NA CEL

Immunoterapia przeciwciałami anty-GD2 - jedyna nadzieja na ocalenie Kuby*

*zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga

 

 

Dla zainteresowanych

Sprawozdanie finansowe za 2018 r jest udostępnione na stronie BIP Urzędu Miasta Sosnowiec.

http://www.bip.um.sosnowiec.pl/a,536523,sprawozdanie-finansowe-za-2018r-centrum-uslug-wspolnych.html

 

 

II. UCHWAŁA NR 808/LVIII/2018

RADY MIEJSKIEN W SOSNOWCU

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Sosnowcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 131 ust. 4-6, art. 133 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala co następuje:

 

§ 1.

Określa kryteria, liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów obowiązujące w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Sosnowcu 

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnienie kryterium

 

 

1.

 

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

 

10 pkt

1). Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratorski lub jego kopia,

2). Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta

 

 

2. 

 

 

Aktywność zawodowa bądź nauka obojga rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowującego rodzica/opiekuna prawnego

 5 pkt

w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna;

 

 

10 pkt w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów

 

 

1) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające zatrudnienie;

2). Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata potwierdzajace naukę

 

3. 

Kandydat uczęszczać będzie do tego samego, wybranego przez rodziców/opiekunów prawnych przedszkola, w którym rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę

 

10 pkt

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

4. 

Kandydat ze wskazaniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o konieczności objęcia edukacją przedszkolną

 

 10 pkt

 

Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 

 

 

5. 

 

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu

5 pkt

w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

10 pkt

w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

§ 2

Określa  kryteria,  liczbę  punktów  oraz  dokumenty  niezbędne  do  potwierdzenia  spełnienia  tych kryteriów  obowiązujące  w postępowaniu         rekrutacyjnym do  klas I publicznych  szkół  podstawowych w Sosnowcu

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnienie kryterium

 

 

1.

 

Kandydat uczęszczać będzie do tej samej, wybranej przez rodziców/opiekunów prawnych szkoły, w której rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę

 

10 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

 

2. 

 

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu

 

 

5 pkt


w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

 

10 pkt

w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

3. 

Kandydat wychowuje się w rodzinie niepełnej (rodzic samotnie wychowujący dziecko) i/lub wielodzietnej (rodzina posiadająca minimum troje dzieci)

 

5 pkt

w przypadku kandydata wychowującego się w rodzinie niepełnej lub wielodzietnej10 pkt

wprzypadku kandydata wychowującego się w rodzinie niepełnej i wielodzietnej

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

4. 

Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu

10 pkt

 

 

Na podstawie wniosku rekrutacyjnego rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

5. 

 

Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której realizuje roczne przygotowanie przedszkolne

10 pkt

 

 

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§4

Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu

Wilhelm Zych

 

RACHUNEK RADY RODZICÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY.

PROSIMY RODZICÓW O NIE WPŁACANIE PIENIĘDZY NA KONTO  !!!!!

 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW  
UWAGA!!!
Z dniem 01.01.2018r. zostaje zmieniony numer rachunku bankowego 
do wpłat dokonywanych przez rodziców  
Przedszkola Miejskiego nr 44 w Sosnowcu 
 za godziny i żywienie w przedszkolu .
 NOWY NUMER KONTA: 
PKO BP
61 1020 2313 0000 3702 0579 5655

 

 

 

W związku z licznymi zapytaniami ze strony rodziców i nauczycieli dotyczącymi reformy oświaty - odsyłamy Państwa na:

 1. stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej  http://reformaedukacji.men.gov.pl/

 2. stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach                                           http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 

https://www.unicef.pl/Wspolpraca-ze-szkolami/Materialy-dydaktyczne/Prawa-dziecka

    
 
 
 
 
                        
 
* Po drodze poruszam się tylko pod opieką dorosłych
* Jadąc samochodem korzystam z fotelika i pasów
* Będąc pasażerem na rowerze siedzę w odpowiednim foteliku i kasku na głowie
* Używam elementów odblaskowych i wiem, do czego służą
* Wiem, gdzie można się bawić bezpiecznie, a gdzie nie
* Wiem, że nie należy oddalać się od rodziców i opiekunów
* Nie rozmawiam z obcymi
* Znam swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania
* Znam numery alarmowe
* Umiem opowiedzieć rodzicom, rodzinie, wychowawcy o niebezpieczeństwie
* Wiem, kim jest policjant
* Rozumiem zagrożenia, jakie może stwarzać świat roślin i zwierząt
* Umiem poprawnie zachować się w miejscach publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTUALNOŚCI
"Nie ma dzieci - są ludzie" - Janusz Korczak
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-08-31 18:40:59

 Jak umilić dziecku myśli o szkole i pomóc mu przezwyciężyć strach przed nowym miejscem?
Dzieci nie wiedzą, czego mogą się spodziewać w szkole. Ich bogata wyobraźnia dostarcza im niezapomnianych wrażeń, jednak często nie do końca zgodnych z rzeczywistością i niekoniecznie przyjemnych. Pojawiają się kolejne pytania, kolejne lęki, kolejne wątpliwości. Jak każdy kochający rodzic chcesz pomóc swojemu maluchowi przezwyciężyć strach i nastawić pozytywnie do rozpoczynającego się niedługo nowego roku szkolnego, pierwszego w życiu Twojego dziecka. 


komentarzy: (0)
data dodania: 2014-04-15 19:44:04

 Nie da się uniknąć kontaktu z bakteriami i wirusami. Jednak prawidłowe funkcjonowanie organizmu jest warunkiem zapobiegania chorób oraz skutecznej walki z nimi.
Powinniśmy dbać o nasz układ immunologiczny na każdym etapie życia.
komentarzy: (0)
data dodania: 2013-12-02 19:44:57


komentarzy: (0)
data dodania: 2012-03-08 21:29:34